Opłata miejscowa i uzdrowiskowa: Inkasent nie może odpowiadać za niepobrane podatki

Zakres obowiązków spoczywających na inkasencie wskazuje, że pobór podatków w drodze inkasa może następować jedynie w odniesieniu do podatków, których wysokość wynika wprost z przepisów prawa bądź też do obliczenia podatku zobowiązany jest organ podatkowy. Przepisy Ordynacji podatkowej nie nakładają na inkasenta obowiązku obliczenia wysokości podatku. Ponadto inkasent, w odróżnieniu od płatnika, nie ma ekonomicznej kontroli nad płatnością podlegającą opodatkowaniu przez co nie może pomniejszyć dokonywanej płatności o kwotę pobranego podatku. W konsekwencji powyższego, inkasent nie odpowiada za niepobranie podatku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 30268 do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty uzdrowiskowej i miejscowej

Szanowna Pani Minister!

Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym rada gminy posiada możliwość wyznaczenia inkasenta do poboru podatków i opłat lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), w tym opłat uzdrowiskowej i miejscowej (art. 19 pkt 2 ww. ustawy).

Niestety organy podatkowe gmin uzdrowiskowych mają trudności wiążące się z egzekwowaniem od inkasentów obowiązku poboru opłaty uzdrowiskowej czy też opłaty miejscowej. Zaistniała sytuacja wynika z braku ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za niepobieranie opłaty (podatków). Wobec powyższego wielu inkasentów celowo i świadomie nie wywiązuje się z pobierania należnej gminie opłaty. Ponadto należy zaznaczyć, że inkasenci opłaty uzdrowiskowej nie są zobligowani do prowadzenia ewidencji zameldowań osób korzystających z usług w zakresie zakwaterowania, która w znaczący sposób zarówno usprawniłaby organom podatkowym organizację pracy w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających i kontrolnych poprawności pobierania opłat, jak również stanowiłaby obszerne źródło informacji statystycznej o liczbie przybywających do uzdrowisk turystów, które można by było zawrzeć w materiale promocyjnym danego obszaru.

Nieścisłości odnośnie do poboru opłaty uzdrowiskowej wynikają również z art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), w którym wskazano osoby, od których nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej, a są to między innymi osoby przebywające w szpitalach (art. 17 ust. 2 pkt 2).

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) w art. 2 ust. 1 pkt 9 szpital to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia szpitalne. Świadczenie szpitalne zdefiniowane w tej ustawie w art. 2 ust. 1 pkt 11 to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenie zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Natomiast w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z późn. zm.) w art. 6 wymienione zostały zakłady lecznictwa uzdrowiskowego zdefiniowane w art. 2 pkt 10 ww. ustawy jako: zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, którymi są m.in. szpitale uzdrowiskowe będące w rzeczywistości klasycznymi sanatoriami.

Zaistniała powyżej niejednoznaczność interpretacyjna definicji szpitala w konsekwencji prowadzi do szeregu sporów w zakresie zwolnienia od opłaty uzdrowiskowej, które w większości przypadków rozstrzygane są na niekorzyść gminy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź Pani Minister na następujące pytania:

  1. Czy możliwe jest podjęcie działań legislacyjnych, które egzekwowałyby odpowiedzialność inkasenta za podatek lub opłatę niepobraną?
  2. Czy możliwe jest, aby podjęto zmiany w zakresie konieczności prowadzenia przez inkasentów szczegółowej ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej?
  3. Czy ministerstwo zakłada podjęcie zmian w zakresie wprowadzenia uregulowań dotyczących rozumienia definicji szpitala, które wykluczyłyby zaistniałe nieścisłości przy wprowadzaniu zwolnienia od opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej?

Poseł Józef Leśniak

13 marca 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 30268 w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty uzdrowiskowej i mi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »