Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.11.2016

Okres rozliczeniowy a data powstania przychodu

Pytanie podatnika: Do nawiązania współpracy pomiędzy spółką a klientami dochodzi na podstawie umowy zawartej na piśmie, w której określone są okresy rozliczeniowe. Okresy te są wielokrotnością okresów miesięcznych (np. 3 miesiące, 5 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące), w zależności od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach spółka wskazuje, za jaki okres należne jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy. Czy spółka powinna rozpoznać przychód na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy Spółka powinna rozpoznać przychód na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy, tj. z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku) – jest:

 • prawidłowe – w sytuacji przyjęcia miesięcznego okresu rozliczenia i umowy zawartej na np. 24 miesiące;
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 5 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) oraz z 20 października 2016 r. (data wpływu 24 października 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy Spółka powinna rozpoznać przychód na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy, tj. z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

S.A. (dalej: Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia następujących usług:

 1. hosting współdzielony – polega na udostępnianiu klientowi do korzystania powierzchni dysku, dostępu do oprogramowania i mocy obliczeniowej serwera przyłączonego do sieci Internet, przy zachowaniu parametrów szczegółowo określonych w umowie. Powierzchnia dysku serwera wirtualnego wykorzystana może być w szczególności na potrzeby udostępnienia przez klienta w sieci Internet stron WWW lub korzystania z usług poczty elektronicznej lub umieszczenia tam baz danych w technologiach wynikających z umowy. Istotą hostingu współdzielonego jest współdzielenie przez wielu klientów jednego serwera, tj. brak serwera dedykowanego dla jednego klienta;
 2. hosting VPS oraz serwery dedykowane.

Usługa hostingu VPS polega na oddaniu Klientowi do korzystania z powierzchni dysku, gwarantowanej części mocy procesora, gwarantowanej ilości pamięci RAM i limitu transferu z opcjonalnym zapewnieniem Panelu Klienta o funkcjonalności jak dla hostingu współdzielonego. Powierzchnia dysku serwera VPS wykorzystana może być w szczególności na potrzeby udostępnienia w sieci Internet Strony WWW lub korzystania z Usługi poczty elektronicznej lub umieszczenia tam baz danych. Usługa serwera dedykowanego polega na oddaniu Klientowi do wyłącznego korzystania całego urządzenia – serwera o parametrach określonych w umowie. Serwer może być wykorzystany przez Klienta w dowolny, nie naruszający regulaminu sposób. Serwer jako urządzenie nie staje się własnością Klienta i nie zostaje fizycznie przekazany. Serwer dedykowany zostaje umieszczony w profesjonalnej serwerowni i udostępniony do eksploatacji.

Do nawiązania współpracy pomiędzy Spółką a klientami dochodzi:

na podstawie umowy zawartej na piśmie, w której określone są okresy rozliczeniowe;

 1. poprzez wypełnienie zgłoszenia umieszczonego na stronie internetowej i tym samym akceptację oferty Spółki. Jedną z pozycji wypełnianego zgłoszenia jest wybrany przez klienta okres rozliczeniowy.
 2. Okresy te są wielokrotnością okresów miesięcznych (np. 3 miesiące, 5 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące), w zależności od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach Spółka wskazuje, za jaki okres należne jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy.

Za świadczenia usług Spółka rozlicza się z kontrahentami na dwa różne sposoby:

 1. Spółka przed rozpoczęciem wykonywania usługi wystawia fakturę proforma, na podstawie której klient dokonuje płatności. Po otrzymaniu płatności Spółka wystawia fakturę;
 2. Spółka wystawia faktury przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

Płatności uiszczane na podstawie powyższych dokumentów Spółka otrzymuje jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania usługi, albo już w trakcie jej wykonywania.

Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku Spółka doprecyzowała opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

1. Jaki charakter mają otrzymane przez Wnioskodawcę płatności. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Ad. 1.

Otrzymywane przez Spółkę płatności są płatnościami należnymi na poczet wykonania usługi. Płatności Spółka otrzymuje jeszcze zanim rozpocznie wykonanie usługi (np. udostępni powierzchnię na dysku) lub w trakcie jej wykonania (w momencie kiedy klient może już korzystać z powierzchni, ale nie upłynął jeszcze okres, na który ta powierzchnia została udostępniona). W ocenie Spółki, otrzymywana płatność stanowi zaliczkę, ponieważ jest otrzymana przed wykonaniem usługi. Nawet jeśli zaliczka jest płacona np. już w momencie udostępniania powierzchni to i tak przyjąć należy, że na ten moment usługa nie jest wykonana (nie zakończył się jeszcze bowiem okres rozliczeniowy, na który Spółka zobowiązała się udostępnić taką powierzchnię).

Spółka podkreśla jednak, że jest to jedynie ocena Spółki, a zgodnie ze złożonym zapytaniem jest to kluczowa kwestia, która przesądzi o stanowisku Organu podatkowego wynikającym z wydanej interpretacji indywidualnej. Tym samym, Spółka oczekuje wydania interpretacji i  rozstrzygnięcie przez Organ właśnie w tym zakresie.

2. Jak należy rozumieć stwierdzenie Spółki, że: „płatności (...) Spółka otrzymuje (...) w trakcie jej wykonania”?

Ad. 2.

Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz klientów są usługami o charakterze ciągłym, świadczonymi w ustalonym pomiędzy stronami czasie, np. klientowi udostępniana jest powierzchnia dysku na określony czas. Otrzymanie płatności w trakcie wykonania usługi oznacza, że Spółka otrzymuje wynagrodzenie w okresie, w którym klient korzysta z udostępnionej powierzchni, np. okres obowiązywania umowy to okres od stycznia do czerwca (od stycznia do czerwca udostępniana będzie powierzchnia), a Spółka otrzyma płatność w miesiącu lutym.

3. Co oznacza stwierdzenie, że: „okresy te są wielokrotnością okresów miesięcznych”?

Ad. 3.

Stwierdzenie, że: „okresy te są wielokrotnością okresów miesięcznych” oznacza, że najkrótszym okresem za który klient dokonuje płatności jest miesiąc. Strony mogą się również umówić na dłuższe okresy rozliczeniowe, które stanowią iloczyn jednego miesiąca oraz liczby miesięcy ustalonych przez stron, np. 3 miesiące, 5 miesięcy itd.

4. Na jaki okres czasu zawarte są świadczone przez Spółkę umowy z klientami?

Ad. 4.

Spółka umożliwia zawieranie umów świadczenia usług w wielu wariantach. Przykładowo możliwe są sytuacje, w których usługa jest zakupiona na 12 miesięcy i umowa też jest zawarta na 12 miesięcy. Możliwe są również sytuacje, w których strony przyjmują miesięczne okresy rozliczeniowe (faktura jest wystawiana i opłacana za każdy miesiąc), a umowa jest zawarta na okres dłuższy niż okres rozliczeniowy, np. na 24 miesiące.

5. Czy usługi świadczone przez Spółkę obejmują czynności polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu Spółki zobowiązanej do ich świadczenia.

Ad. 5.

Spółka w ofercie posiada różnorodne usługi, które zostały wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Należy podkreślić, że we wniosku Spółka zawarła opis charakteru świadczonych usług, tj. usługi hostingu współdzielonego i hostingu VPS oraz serwerów dedykowanych.

Niemniej jednak, zamówiona przez klienta konkretna usługa będzie polegała na stałym, trwałym świadczeniu realizowanym w danym okresie.

6. Czy zapłata przez klienta za wykonaną przez Spółkę usługę ma charakter ostateczny i definitywny ustalony z góry za okres np. 3 miesięcy, 5 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące?

Ad. 6.

W przypadku gdy klient będący osobą fizyczną wycofuje się z umowy w trakcie obowiązywania umowy i świadczenia usługi, Spółka przestaje świadczyć usługę i zwraca klientowi pieniądze za niewykorzystany okres umowy. W przypadku klientów będących osobami prawnymi, Spółka zasadniczo świadczy usługę do końca okresu obowiązywania umowy i nie zwraca pieniędzy. Możliwe są jednak indywidulane odstępstwa, w przypadku których Spółka postępuje w sposób analogiczny do sytuacji, w których nabywcą jest osoba fizyczna.

Tym samym, zdaniem Spółki, otrzymana zapłata za usługę nie ma ostatecznego i definitywnego charakteru.

7. W jaki sposób Spółka rozlicza przychód w przypadku okresu trwającego 24 miesiące w kontekście stwierdzenia „z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku”).

Ad. 7.

W takim przypadku po upływie 12 miesięcy Spółka wykazuje przychód w wysokość 1/2 kwoty wynikającej z faktury, a po kolejnych 12 miesiącach pozostałą część należności.

8. Jakie ramy czasowe obejmuje/będzie obejmowała faktura, w szczególności w przypadku okresów trwających 24 miesiące.

Ad. 8.

Faktura będzie obejmowała 24 miesiące, ale do celów podatku dochodowego od osób prawnych przychód jest opodatkowany po połowie co 12 miesięcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze świadczeniem usług przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i na zasadach tam wskazanych, Spółka powinna rozpoznać przychód na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze świadczeniem usług przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i na zasadach tam wskazanych, Spółka powinna rozpoznać przychód na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku).

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 tej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast moment powstania przychodu określają przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c, ust. 3d i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Przepis ten wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego bądź wykonania usługi, chyba że wcześniej wystawiono fakturę bądź uregulowano należność. W takim przypadku, przychód powstanie z chwilą wystawienia faktury bądź uregulowania należności (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy).

Jednakże wyjątek od tej zasady został przewidziany w art. 12 ust. 3c ustawy, zgodnie z którym jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »