Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.06.2015

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Kontrahenta w związku z wypłatą na rzecz Kontrahenta odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie Umów i opuszczenie pomieszczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015r. (data wpływu 27 marca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umów najmu i opuszczenie pomieszczeń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 27 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umów najmu i opuszczenie pomieszczeń.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:
„P.” Spółka Akcyjna z siedzibą w Z. (dalej również: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT głównie w zakresie linowych i linowo - terenowych przewozów osobowych w rejonach górskich. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Wnioskodawcy co do zasady przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT w związku z towarami i usługami nabytymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spółka była stroną dwóch umów zawartych ze swoim kontrahentem (dalej również: Kontrahent) (dalej łącznie: Umowy): umowy najmu lokalu użytkowego, na podstawie której Kontrahent zobowiązany był do zapłaty na rzecz Spółki czynszu najmu oraz opłat dodatkowych; umowy dzierżawy toalet publicznych, na podstawie której Kontrahent zobowiązany był do zapłaty na rzecz Spółki czynszu dzierżawnego.

Umowy były zawarte na czas określony - do dnia 31października 2015r.
Spółka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z kontrahentem i wynajęciu pomieszczeń innemu podmiotowi. Decyzja ta została podjęta przez Wnioskodawcę w związku z tym, że nawiązanie współpracy z nowym najemcą (na podstawie umowy na czas nieokreślony) w ocenie Wnioskodawcy będzie gwarantowało długofalową, bardziej rentowną współpracę, niż ta która była prowadzona z Kontrahentem.

W związku z tym, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a Kontrahentem w dniu 4 listopada 2014 r. Umowy uległy rozwiązaniu.

Z treści porozumienia wynika, że w zamian za zapłatę odszkodowania Kontrahent wyraża zgodę na powstrzymywanie się od dochodzenia dalszej realizacji Umów i ich wcześniejsze rozwiązanie (z własnej woli godzi się zrezygnować z korzystania z nieruchomości), a także na niezwłoczne opuszczenie i wydanie lokali Wnioskodawcy.

W związku z rozwiązaniem Umów przed okresem, na który zostały one zawarte i zobowiązaniem się Kontrahenta do opuszczenia wynajmowanych lokali, Spółka zobowiązała się do wypłacenia na rzecz Kontrahenta odszkodowania, powiększonego o kwotę VAT.
Kontrahent w związku z otrzymaniem odszkodowania wystawił fakturę VAT, na której wykazał kwotę VAT należnego.

Spółka i Kontrahent ustaliły, że odszkodowanie będzie płatne w następujący sposób:

  • pierwsza część wynagrodzenia zostanie zapłacona w terminie 3 dni od dnia opróżnienia, opuszczenia i wydania Spółce przez Kontrahenta lokalu oraz innych pomieszczeń, których dotyczyły Umowy,
  • pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona przez Spółkę w 60 równych miesięcznych ratach, płatnych i wymagalnych do 10 dnia każdego miesiąca przez okres 60 miesięcy, poczynając od listopada 2014 r., z zastrzeżeniem, że w listopadzie płatność nastąpi w terminie 3 dni od dnia opróżnienia, opuszczenia i wydania Spółce przez Kontrahenta lokalu oraz innych pomieszczeń, których dotyczyły Umowy.

Po rozwiązaniu Umów z Kontrahentem Spółka zawarła na czas nieokreślony umowę z nowym usługobiorcą, na podstawie której udostępniono mu pomieszczenia dotychczas używane przez Kontrahenta.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone jak we wniosku):

  1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Kontrahenta w związku z wypłatą na rzecz Kontrahenta odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie Umów i opuszczenie pomieszczeń?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług:
Ad 1.
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie miał prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez Kontrahenta.

Szczegółowe uzasadnienie ad 1.:
Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT „w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)".

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT „nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku."

Kontrahent działając jako podatnik VAT wystawił na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą odszkodowanie, na której wykazał VAT należny.

W związku z powyższym należy rozważyć, czy odszkodowanie wypłacane przez Wnioskodawcę, które jest związane z wyrażeniem zgody przez Kontrahenta na wcześniejsze rozwiązanie Umów podlega opodatkowaniu VAT tj. czy można uznać, że Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie w związku ze świadczeniem przez Kontrahenta usługi podlegającej opodatkowaniu VAT, czy też nie można uznać, że Kontrahent świadczy usługę na rzecz Wnioskodawcy, w związku z czym odszkodowanie wypłacane przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu VAT (jest poza zakresem opodatkowania VAT) i konsekwentnie na gruncie art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Kontrahenta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju".

Przy tym, co do zasady, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT „przez dostawę towarów (...) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)", natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług „rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...)".

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć w szczególności: „zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności".

Wypłata odszkodowania np. w zamian za wyrażenie przez drugą stronę umowy najmu zgody na jej wcześniejsze rozwiązanie traktowana jest na gruncie art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT na równi ze świadczeniem usług z tytułu najmu, tj. ma miejsce zobowiązanie się jednej strony stosunku prawnego do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, w zamian za które druga strona stosunku prawnego wypłaca wynagrodzenie.

Powyższe znajduje potwierdzenie w szczególności w treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 15 grudnia 1993 r. wydanego w sprawie C-63/92 Lubbock Fine Co, w którym TSUE stwierdził, że pojęcie „najem nieruchomości” obejmuje również sytuacje, w której najemca za wynagrodzeniem zrzeka się najmu i zwraca nieruchomość właścicielowi. Jak potwierdził TSUE, oznacza to, że wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron pochodzą z tego samego źródła (tj. umowy najmu): jeżeli najem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to takie wypłaty również.

Analogiczne stanowisko prezentowane jest również przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 1664/12) powołał się na ww. stanowisko TSUE, i przyjął za nim, że rekompensata za przedterminowe rozwiązanie kontraktu jest z nim integralnie związana i podlega VAT. W stanie faktycznym tej sprawy podatnik zawierał umowy najmu na stosunkowo długi okres czasu, bez możliwości wypowiedzenia. Jeśli dalsze prowadzenie działalności w danej lokalizacji stawało się dla niego ekonomicznie bezzasadne przed upływem okresu najmu, podatnik zawierał z wynajmującym porozumienie rozwiązujące, płacąc odszkodowanie za szkody powstałe w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie najemcy (wynajmujący przy tym zrzekał się dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu umowy najmu, w tym czynszu i opłat eksploatacyjnych).

Jeżeli zatem płatność o charakterze odszkodowawczym ma bezpośredni związek z czynnością mającą charakter świadczenia (np. z wyrażeniem zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy i opuszczenie lokalu), to wypłacona tytułem odszkodowania kwota mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu VAT (tak m.in.: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1882/12, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2014 r., sygn. IBPP1/443-43/14/KJ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-924/13-2/ALN).

W praktyce organów podatkowych, również w sytuacji, kiedy strony porozumienia o rozwiązaniu umowy najmu jednoznacznie nie wskazują na przyczynę rozwiązywania umowy (np. jednostronnego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez którąś ze stron umowy ciążących na niej obowiązków), a ich działanie zmierza do zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy nimi stosunku - wypłacane na jego mocy kwoty pieniężne traktowane są jako wynagrodzenie za wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy, a wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidulanej z 30 września 2014 r., sygn. IPPP2/443-687/14-2/AO).

W omawianym przypadku Wnioskodawca wypłaca odszkodowanie w zamian za to, że Kontrahent wyraził zgodę na rozwiązanie Umów i zobowiązał się do powstrzymywania się od dochodzenia dalszej realizacji Umów (z własnej woli zgodził się zrezygnowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »