Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.11.2016

Odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT

Pytanie podatnika: Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstałe w taki sposób mogą być pokryte z nadpłaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37 złożonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 września 2016 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 14 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia terminu, do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia terminu, do którego należy naliczać odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wniosek powyższy za pismem z 7 listopada 2016 r., Znak: 1061-IPTPB3.4518.11.2016.1.PW, został przekazany do tut. Biura, celem załatwienia zgodnie z właściwością w zakresie dot. Ordynacji podatkowej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej kancelarii. Ponadto jest wpisany do rejestru syndyków i na zlecenie sądu upadłościowego prowadzi powstępowania naprawcze i upadłościowe jako zarządca, nadzorca sądowy lub syndyk masy upadłości. W fazie o ogłoszenie upadłości na podstawie postanowienia sądu, Wnioskodawca jest powoływany także jako tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy. Począwszy od 2010 r. od części przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, w przeważającej części polegającej na świadczeniu usług obsługi prawnej, Wnioskodawca odprowadza „podatek liniowy” w wysokości 19%, natomiast od przychodów z tytułu prowadzonych postępowań naprawczych i upadłościowych jako nadzorca sądowy, syndyk masy upadłości, zarządca przymusowy lub tymczasowy nadzorca sądowy odprowadza podatek progresywny, ze względu na zaliczenie ich do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście. W związku z tym, począwszy od 2010 r., składał jednocześnie zeznania podatkowe PIT-36L oraz PIT-37.

W związku z wykonywaniem opisanych czynności na zlecenie sądów w latach 2010-2014, Wnioskodawca nie otrzymywał informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Wyjątek stanowi PIT-11 otrzymany za 2011 r. z Sądu Rejonowego, wynikający z wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego.

Działalność zawodowa Wnioskodawcy jest ściśle związana z jego kwalifikacjami zawodowymi i ma profesjonalny charakter. Wnioskodawca wykonuje czynności we własnym imieniu, na rachunek upadłego. Ww. działalność cechuje się ciągłością i powtarzalnością podejmowanych działań oraz zorganizowaniem.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstałe w taki sposób mogą być pokryte z nadpłaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37 złożonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 44 ust. 1 (winno być: pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „u.p.d.o.f.”), podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej ma obowiązek bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie dochodu 19% podatkiem liniowym, zaliczkę miesięczną oblicza się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f., a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zaliczkę na podatek za okres od stycznia do listopada należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaś zaliczkę za grudzień (poczynając od grudnia 2012 r.), podatnik powinien wpłacić do 20 stycznia następnego roku podatkowego, chyba że przed tym terminem złoży roczne zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku (art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f.).

Z kolei zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z działalności gospodarczej w roku podatkowym podatnik powinien złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym też terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania rocznego a sumą należnych za dany rok zaliczek (art. 45 ust. 1 i 4 - winno być: art. 45 ust. 1 i 4 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku (art. 45 ust. 6 u.p.d.o.f.).
Trzeba przy tym zauważyć, że dotychczas organy podatkowe prezentowały pogląd, że zobowiązanie z tytułu zaliczek na podatek dochodowy traci swój byt prawny z upływem roku podatkowego. Takie stanowisko z reguły podzielały sądy administracyjne.

Ponieważ jednak obecnie termin płatności zaliczki za grudzień danego roku podatkowego upływa 20 stycznia następnego roku, to, zdaniem Wnioskodawcy, wspomniana wykładnia powinna ulec zmianie.

W myśl art. 51 § 1 o.p. podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową.

Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek (art. 51 § 2 o p.). Z uwagi na to, że obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dotyczy poszczególnych miesięcy, to każda nieuregulowana w terminie zaliczka staje się odrębną zaległością podatkową.

Od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »