Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.11.2016

Odsetki i prowizja od kredytu inwestycyjnego w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 21 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 23 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest spółką celową powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu Centrum Handlowo-Rozrywkowego (dalej: „Centrum”) a następnie wynajęciu jego powierzchni w celu uzyskiwania przychodów z najmu.

W celu finansowania realizacji projektu inwestycyjnego Spółka zawarła z konsorcjum banków umowę kredytową, w ramach której ze środków pochodzących z kredytu, Spółka dokonywała płatności za faktury otrzymywane od wykonawców prac.

Zgodnie z umową kredytową Spółka ponosiła koszty obsługi zadłużenia obejmujące:

 • prowizje za udzielenie kredytu,
 • odsetki od zadłużenia,
 • prowizje od zaangażowania (tj. naliczane od wartości udostępnionej, ale jeszcze niewykorzystanej kwoty kredytu) oraz
 • inne koszty określone w umowie kredytowej.

Powyższe koszty obsługi zadłużenia obciążające w okresie realizacji inwestycji nakłady na środki trwałe w budowie były na bieżąco kapitalizowane, tj. finansowane ze środków kredytu zwiększając jednocześnie kwotę zadłużenia, a od kwietnia 2016 r. były pobierane bezpośrednio ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Spółki.

Równolegle do finansowania inwestycji ze środków z kredytu bankowego, Spółka zaciągała pożyczki, których celem było finansowanie wydatków związanych z inwestycją. W trakcie trwania inwestycji, zgodnie z zawartymi umowami pożyczek, Spółka naliczała na bieżąco odsetki od kwoty udzielonych pożyczek, jednakże nie następowała fizyczna spłata naliczonych odsetek, a ich kwota zwiększała jedynie zobowiązania finansowe.

W dniu 22 września 2015 r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie Centrum, co umożliwiło jej oddanie obiektu do użytkowania. W dniu 24 września 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum dla zaproszonych gości, a następnie w dniu 25 września 2015 r. Centrum zostało udostępnione dla wszystkich klientów. Dzień otwarcia Centrum dla klientów stanowił moment rozpoczęcia działalności handlowo - usługowej przez najemców i tym samym stanowił moment rozpoczęcia osiągania przez Spółkę przychodów z tytułu najmu.

Pomimo otwarcia Centrum i udostępnienia go dla klientów, Generalny Wykonawca oraz inni wykonawcy nadal realizowali prace, których zakres obejmował drobne prace wykończeniowe, usuwanie usterek lub inne prace modernizacyjne, zwiększające wartość użytkową funkcjonującego od września 2015 r. obiektu.

Mnogość środków trwałych wytwarzanych w kilkuletnim procesie inwestycyjnym oraz konieczność szczegółowej inwentaryzacji obiektu pozwalającej zweryfikować zgodność realizowanych dostaw dla celów ostatecznego rozliczenia z dostawcami spowodowały, że faktyczne ujęcie środków trwałych w ewidencji Spółki nastąpiło po kilku miesiącach po otwarciu Centrum. W efekcie środki trwałe zostały wycenione i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w lutym 2016 r. w drodze ujawnienia i od marca 2016 r. Spółka rozpoczęła ich amortyzację podatkową.

Dokonując wyceny ujawnionych środków trwałych Spółka przyjęła, że ich wartość początkową stanowią:

 1. Wydatki bezpośrednio poniesione na wytworzenie danego środka trwałego w kwotach netto określonych w fakturach otrzymanych od wykonawców/dostawców;
 2. Wydatki pośrednio poniesione na wytworzenie środków trwałych w wysokości kosztów wspólnych/pośrednich związanych z inwestycją przypisanych do danego środka trwałego proporcjonalnie do jego wartości nakładów bezpośrednich;
 3. Koszty naliczonych do dnia oddania środka trwałego do użytkowania (tj. do dnia otwarcia Centrum dla klientów - dla uproszczenia: naliczonych do końca września 2015 r.) odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wytworzonych środków trwałych. Koszty naliczonych odsetek i pożyczek zostały przypisane do poszczególnych środków trwałych proporcjonalnie do wartości nakładów bezpośrednich.

Koszty odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji od momentu oddania środków trwałych do użytkowania, tj. po otwarciu Centrum dla klientów, ujmowane są przez Spółkę na bieżąco w kosztach finansowych, przy czym do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są jedynie te koszty odsetek i prowizji, które zostały zapłacone.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji)?

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.

Definicję kosztu wytworzenia zawiera art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p., na jego mocy, do kosztów wytworzenia środka trwałego, wpływających na jego wartość początkową, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zalicza się wartość, w cenie nabycia, zużytych do jego wytworzenia: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »