Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.03.2017

Odprawa dla członka zarządu spółki a PIT

Tezy: Jeżeli strony umowy przewidziały, iż świadczenie - zwane też odprawą, czy odszkodowaniem - otrzymane przez członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu pozbawienia go tej funkcji, jako świadczenie organizacyjne ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w związku z art. 484 § 1 k.c.) to stanowi ono przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ), t.j. działalności wykonywanej osobiście, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA (del.) Anna Maria Świderska, Protokolant Paweł Kowalczyk, po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 589/14 w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 5 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. M. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 15 lipca 2014 r., I SA/Gd 589/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę A. M. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 5 marca 2014 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że w dniu 8 lipca 2013 r. skarżący wniósł o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. W uzasadnieniu wyjaśnił, że na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny z dnia 2 stycznia 2013 r. zasądzono od jego dotychczasowego pracodawcy - sp. z o. o. – na rzecz skarżącego kwotę 301.403,88 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 21 lipca 2009 r. do dnia zapłaty. Skarżący wyjaśnił, że w dniu 18 lutego 2013 r. otrzymał przelewem bankowym od spółki zasądzoną kwotę, przy czym należność główna została pomniejszona
o zaliczkę na podatek dochodowy.
W przesłanej informacji PIT-11 za 2013 r. całe świadczenie w kwocie 301.403,88 zł płatnik zaliczył do kategorii "należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej (..)" i pobrał zaliczkę na podatek, powołując się na treść art. 21 ust 1 pkt 3 lit g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej jako: u.p.d.o.f.).
W ocenie skarżącego płatnik niezasadnie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy, bowiem art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) u.p.d.o.f., na który powołał się płatnik nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż ani wysokość zasądzonej kwoty, ani zasady jej ustalania nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wypłacone odszkodowanie ma charakter wyłącznie umowny i nie wynika wprost z przepisów (w szczególności nie była to odprawa w znaczeniu odrębnych przepisów).
Skarżący nie zgodził się również z dokonaną przez płatnika kwalifikacją wypłaconej kwoty jako należności ze stosunku pracy. Podkreślił, że wypłacona na jego rzecz kwota pozostawała bez związku z łączącą stronę umową o pracę i nie jest objęta treścią art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
Organ I instancji decyzją z dnia 24 października 2013 r. odmówił stwierdzenia nadpłaty.

3. Decyzją z dnia 5 marca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po rozpatrzeniu zarzutów podniesionych w odwołaniu utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy wskazał, że w wyroku z dnia 2 stycznia 2013 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku dokonał dogłębnej analizy stosunku prawnego łączącego skarżącego ze spółką z o. o., w której w okresie od dnia 24 września 2007 r. do dnia 14 lipca 2009 r. skarżący był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. finansowo-ekonomicznych i jednocześnie pełnił funkcję członka zarządu. Sąd Okręgowy uznał, że "o tym, czy odprawa (odszkodowanie) z tytułu pozbawienia funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy się z tytułu samego pozbawienia skarżącego tej funkcji, czy też z powodu związanego z tym faktem rozwiązania stosunku pracy (na co zdają się wskazywać strony), a w konsekwencji - czy ma charakter świadczenia cywilnoprawnego, czy świadczenia pracowniczego - decyduje wola stron wyrażona w umowie zawartej w tej kwestii między stronami. Zamieszczenie postanowienia przyznającego prawo do odprawy (odszkodowania) w umowie o pracę silnie przemawia za jej pracowniczym charakterem (....), ale nie ma samo w sobie znaczenia przesądzającego (...). Decydujące znaczenie dla oceny charakteru prawnego świadczenia dochodzonego przez skarżącego ma więc treść oświadczeń woli stron w tej kwestii zawarta w umowie o pracę, zmienionej aneksem. Z tej zaś umowy wynika, że w omawianym przypadku postanowienie umowne (§ 5 pkt 2) przewidujące wypłacenie skarżącemu jako członkowi zarządu spółki kapitałowej odszkodowanie (odprawę) na wypadek odwołania go ze sprawowanej funkcji przed upływem kadencji spółki nie stanowi elementu treści umowy o pracę, nawet pomimo faktu, że zostało zamieszczone w treści dokumentu obejmującego umowę o pracę na stanowisku wiceprezesa zarządu. Do takiego więc postanowienia umownego nie stosuje się art. 18 kp i art. 84 kp".

W ocenie organu odwoławczego wniosek przeciwny spowodowałby, że pozew skarżącego o zapłatę rozstrzygałby sąd pracy. Mając na uwadze powyższe, organ odwoławczy uznał, że właściwe jest zaliczenie otrzymanego przez skarżącego świadczenia do źródła przychodu wskazanego w art. 13 pkt 7 w związku z art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy, to jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej charakter zasądzonej kwoty - na co trafnie zwrócił uwagę skarżący - został sprecyzowany przez Sąd Okręgowy, z którego wywodu wynika, iż kwota ta ma charakter odszkodowawczy (kara umowna). Tym niemniej, choć kara umowna zawiera w sobie elementy odszkodowawcze, nie jest odszkodowaniem. Mimo, że została zasądzona przez Sąd Okręgowy to jej źródłem jest postanowienie zawarte w § 5 pkt 2 umowy o pracę z dnia 24 września 2007 r., zgodnie z którym to zastrzeżeniem umownym (jak to podkreślił Sąd Okręgowy w przywoływanym wyżej wyroku – "wola stron"), powstał obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej, tj. "w wysokości 12 miesięcznych wypłat, liczonych jak za urlop wypoczynkowy". Sąd zasądził ją w sprawie z powództwa o zapłatę, a nie o odszkodowanie. W ocenie organu art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b) u.p.d.o.f. nie mają zastosowania w odniesieniu do świadczenia wypłaconego skarżącemu, którego zapłata została zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku na podstawie postanowienia umownego zawartego § 5 pkt 2 umowy o pracę.

Powyższej decyzji skarżący zarzucił naruszenie m.in. :

- art. 13 pkt 7 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.,
- art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.,
- art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.,
- art. 21 ust. 1 pkt 3b) u.p.d.o.f.,
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę wskazał, że jest ona niezasadna. Zaznaczył, że istota sporu sprowadza się do kwestii, czy spółka z o.o. wypłacając skarżącemu kwotę 301.403,88 zł. tytułem zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 2 stycznia 2013 r. kary umownej zasadnie jako płatnik pobrała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy może - jak uważa skarżący - kwota ta stanowiła przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., od których to należności – zgodnie z art. 42a) u.p.d.o.f. - nie powinna być pobrana zaliczka na podatek dochodowy, a ponadto kwota ta podlegała zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b) u.p.d.o.f. jako rodzaj odszkodowania?

Sąd pierwszej instancji odniósł się do wyroku Sądu Okręgowego i zaznaczył, że Dyrektor Izby Skarbowej prawidłowo przyjął, iż wypłacona skarżącemu kwota tytułem kary umownej stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Sąd podzielił stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że o tym, czy przewidziane odszkodowanie (odprawa) z tytułu pozbawienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. należy się z tytułu samego pozbawienia tej funkcji, czy też z powodu związanego z tym faktem rozwiązania stosunku pracy decyduje wola stron wyrażona w umowie zwartej w tej kwestii między stronami (por. wyrok SN z dnia 6 września 2005 r., I PK 10/05, publ. OSNP 2006/13-14/203).

Mimo, że postanowienie umowne dotyczące wypłaty odprawy zostało umieszczone w dokumencie obejmującego umowę o pracę, wypłacona kwota nie stanowi elementu umowy o pracę, jednakże ma charakter świadczenia związanego ze stosunkiem organizacyjnym czyli pełnieniem przez skarżącego funkcji członka zarządu.

Świadczenie to nazwane zostało odprawą, co mogło sugerować jego cha...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »