Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

08.01.2015

Odpowiedzialno嗆 cz這nka zarz康u za zaleg這軼i podatkowe

Tezy: 1. Odpowiedzialno嗆 cz這nka zarz康u za zaleg這軼i podatkowe sp馧ki nie mo瞠 mie miejsca zar闚no wtedy, je郵i przes豉nki do z這瞠nia wniosku o upad這嗆 zaistnia造, gdy nie mia on jeszcze wp造wu na podj璚ie krok闚 zmierzaj帷ych do og這szenia upad這軼i sp馧ki, jak i wtedy, gdy tego wp造wu ju nie mia.

2. Okres 2 miesi璚y pomi璠zy wyborem na prezesa sp馧ki a z這瞠niem wniosku o upad這嗆, jest "w豉軼iwym czasem" o kt鏎ym mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z p騧n. zm.).

SENTENCJA

Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Warszawie w sk豉dzie nast瘼uj帷ym: Przewodnicz帷y s璠zia WSA Cezary Kosterna, S璠ziowie s璠zia WSA Agnieszka G鏎a-B豉szczykowska (sprawozdawca), s璠zia WSA Aneta Trochim-Tuchorska, Protokolant starszy referent Iwona Choi雟ka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 pa寮ziernika 2014 r. sprawy ze skargi A. O. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u wraz ze sp馧k za zaleg這軼i podatkowe sp馧ki w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. 1) uchyla zaskar穎n decyzj oraz poprzedzaj帷 j decyzj Naczelnika [...] Urz璠u Skarbowego w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...], 2) stwierdza, 瞠 uchylone decyzje nie mog by wykonane w ca這軼i, 3) zas康za od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz A. O. kwot 500 z (s這wnie: pi耩set z這tych) tytu貫m zwrotu koszt闚 post瘼owania s康owego.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w W. zaskar穎n decyzj z dnia [...] listopada 2013 r. utrzyma w mocy decyzj Naczelnika [...] Urz璠u Skarbowego w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. orzekaj帷 o solidarnej ze sp馧k D. sp. z o.o. z siedzib w W. (dalej: "Sp馧ka") odpowiedzialno軼i podatkowej A. O. (dalej: "Skar膨ca") za zaleg這嗆 podatkow ww. Sp馧ki w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. wraz z odsetkami za zw這k oraz kosztami post瘼owania egzekucyjnego.

Z ustale organu wynika, 瞠 Naczelnik [...] Urz璠u Skarbowego w W. postanowieniem z dnia [...] listopada 2012 r. wszcz掖 z urz璠u postepowanie podatkowe w zakresie odpowiedzialno軼i Skar膨cej za zaleg這嗆 podatkow D. Sp. z o.o. z siedzib w W., ul. [...], NIP [...] w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r., odsetki za zw這k oraz koszty post瘼owania egzekucyjnego.
Nast瘼nie organ pierwszej instancji decyzj z dnia [...] kwietnia 2013 r. orzek o solidarnej odpowiedzialno軼i podatkowej Skar膨cej wraz ze Sp馧k za zaleg這嗆 podatkow w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. w kwocie 2.023 z wraz z odsetkami za zw這k w kwocie 981 z oraz kosztami post瘼owania egzekucyjnego w kwocie 24,10 z.

Skar膨ca w z這穎nym odwo豉niu wnios豉 o uchylenie powy窺zej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wydanie decyzji wskazuj帷ej, 瞠 nie ponosi odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. lub uchylenie w ca這軼i i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi podatkowemu pierwszej instancji, ze wskazaniem zasad i wytycznych dotycz帷ych zasad rozpatrywania spraw przez organ podatkowy. W zwi您ku z powy窺zym zarzuci豉 zaskar穎nej decyzji naruszenie przepis闚 post瘼owania, kt鏎e mog造 mie wp造w na wynik sprawy, a mianowicie:
1) art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z p騧n. zm.; dalej zwana "O.p.") oraz art. 2 Konstytucji RP poprzez niedopuszczalne w pa雟twie prawa dzia豉nie organu podatkowego polegaj帷e na bezprawnym przerzucaniu odpowiedzialno軼i za swoje zaniechanie na obywatela,
2) art. 121 § 1 O.p. poprzez przeprowadzenie post瘼owa podatkowych w spos鏏 sprzeczny z zasad zaufania do organ闚 podatkowych, polegaj帷y na arbitralnej ocenie materia逝 dowodowego z bezzasadnym pomini璚iem dowod闚 i wniosk闚 dowodowych, dokonaniu ustale faktycznych przyj皻ych za podstaw rozstrzygni璚ia w spos鏏 b喚dny i niewystarczaj帷y do orzeczenia o jej odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki, a nadto sprzeczny z zebranym materia貫m dowodowym;
3) art. 122 O.p. poprzez zaniechanie niezb璠nych dzia豉 maj帷ych na celu dok豉dne wyja郾ienie stanu faktycznego, skutkuj帷e naruszeniem zasady dochodzenia do prawdy materialnej, zwa篡wszy, 瞠 w toku post瘼owa podnios豉 brak przes豉nek do orzeczenia o jej odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki;
4) art. 180 § 1, art. 187 § 1 O.p. poprzez brak zebrania i rozwa瞠nia materia逝 dowodowego w spos鏏 wyczerpuj帷y, w szczeg鏊no軼i z nieuzasadnionym pomini璚iem istotnych dla rozstrzygni璚ia w przedmiotowej sprawie okoliczno軼i i dowod闚, podniesionych w toku post瘼owa;
5) art. 188 O.p. poprzez bezpodstawne oddalenie wniosk闚 dowodowych, maj帷ych wp造w na prawid這we ustalenie stanu faktycznego, a w konsekwencji prawid這we zastosowanie art. 116 § 1 pkt 1 O.p.;
6) art. 191 O.p. poprzez dowoln ocen zgromadzonego materia逝 dowodowego w zakresie ustalenia przes豉nek odpowiedzialno軼i Skar膨cej za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki;
7) art. 210 § 4 O.p. poprzez uchybienie obowi您kowi wskazania w uzasadnieniu faktycznym zaskar穎nej decyzji fakt闚, kt鏎e organ uzna za udowodnione, dowod闚, kt鏎ym da wiar oraz przyczyn, dla kt鏎ych innym dowodom odm闚i wiarygodno軼i.

Ponadto Skar膨ca zarzuci豉 naruszenie przepis闚 prawa materialnego, kt鏎e mia這 wp造w na wynik sprawy:
1) art. 116 § 1 pkt 1 O.p. poprzez jego niew豉軼iwe zastosowanie polegaj帷e na b喚dnym przyj璚iu, 瞠 zosta造 spe軟ione przes豉nki uzasadniaj帷e orzeczenie jej odpowiedzialno軼i za zaleg這嗆 podatkow Sp馧ki w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. oraz b喚dnym przyj璚iu, 瞠 nie zachodz przes豉nki egzoneracyjne uwalniaj帷e j od tej瞠 odpowiedzialno軼i;
2) art. 116 § 2 O.p. poprzez jego niew豉軼iwe zastosowanie polegaj帷e na niewskazaniu, kiedy up造wa termin p豉tno軼i zobowi您a Sp馧ki i czy wobec tego mo瞠 w og鏊e ponosi za nie odpowiedzialno嗆.

Jednocze郾ie Skar膨ca wnios豉 o:
1) przeprowadzenie dowodu z postanowienia S康u Rejonowego dla W. [...] Wydzia Gospodarczy ds. upad這軼iowych i naprawczych z dnia [...] grudnia 2010 r. i z dnia [...] grudnia 2010 r. na okoliczno嗆 wykazania daty zg這szenia przez organ podatkowy wierzytelno軼i w post瘼owaniu upad這軼iowym,
2) przeprowadzenia dowodu z dokument闚 znajduj帷ych si w aktach spraw [...] oraz [...], stanowi帷ych za陰czniki do wniosk闚 o og這szenie upad這軼i z dnia 27 marca 2009 r. oraz z dnia 26 maja 2009 r. stanowi帷ych dowody w toku post瘼owa podatkowych, a bezzasadnie uwzgl璠nionych przez organ cz窷ciowo.

Skar膨ca w uzasadnieniu zarzuci豉, 瞠 organ pierwszej instancji w zaskar穎nym rozstrzygni璚iu nie wskaza, kiedy up造wa termin p豉tno軼i zobowi您a, kt鏎e przekszta販i造 si w zaleg這軼i podatkowe. Jej zdaniem nie jest przes康zone, i mo瞠 ponosi jak彗olwiek odpowiedzialno嗆 za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki. Ponadto nie zgodzi豉 si z stanowiskiem organu co do okoliczno軼i, i organ podatkowy mia realn mo磧iwo嗆 zaspokojenia swoich wierzytelno軼i ju w 2009 r. W ocenie Skar膨cej sposobno嗆 zaspokojenia wierzytelno軼i stwarza organowi podatkowemu art. 93 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad這軼iowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm., dalej "u.p.u.n."), o czym 鈍iadcz okoliczno軼i faktyczne ustalone przez ww. organ. Tym samym Skar膨ca wskaza豉, 瞠 w dniu 18 maja 2009 r. organ podatkowy zwr鏂i na konto Sp馧ki kwot 94.601 z z tytu逝 zwrotu podatku od towar闚 i us逝g za luty 2009 r. Natomiast w wyniku korekty deklaracji VAT-7 za luty 2009 r. z這穎nej w dniu 22 lipca 2009 r. przez syndyka masy upad這軼i Sp馧ki wykazano nienale積ie dokonany zwrot w kwocie 903 z. Z tego faktu wed逝g ustale organu podatkowego wynika jej odpowiedzialno嗆 za zaleg這嗆 w podatku VAT za miesi帷 luty 2009 r.

Skar膨ca wskazuj帷 na wewn皻rzn sprzeczno嗆 uzasadnienia faktycznego wydanej decyzji orzekaj帷ej o odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i Sp馧ki z tytu逝 podatku od towar闚 i us逝g, zaznaczy豉, 瞠 nie powinna odpowiada za powy窺z zaleg這嗆, poniewa w dniu 22 lipca 2009 r. nie pe軟i豉 obowi您k闚 prezesa zarz康u, gdy wykonywa je syndyk masy upad這軼i. W tym czasie nie mog豉 wp造wa na dzia豉lno嗆 sp馧ki.

Skar膨ca ponadto zaznaczy豉, 瞠 w odniesieniu do jej odpowiedzialno軼i za marzec 2009 r. w podatku PIT, organ podatkowy nie wskaza kiedy zaleg這嗆 powsta豉, lakonicznie stwierdzi tylko, 瞠 nast徙i這 to w czasie pe軟ienia przez ni obowi您k闚 prezesa zarz康u. Zaznaczy豉 tym samym, 瞠 mo瞠 wi璚 domniemywa, 瞠 organ mia na uwadze termin 20 kwietnia 2009 r. Jej zdaniem ustalenie powy窺zych okoliczno軼i faktycznych w oparciu o w豉軼iwe przepisy prawa powinno skutkowa przyj璚iem, 瞠 nie mo瞠 ona ponosi odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i Sp馧ki, skoro organ podatkowy zaniecha dzia豉 maj帷ych na celu potr帷enie swoich nale積o軼i z dokonanego w dniach 18 maja 2009 r. i 27 maja 2009 r. zwrotu podatku VAT, a kt鏎e ze wzgl璠u na interes fiskalny pa雟twa mia obowi您ek, a nie uprawnienie podj望.

Skar膨ca ponadto uzna豉, 瞠 organ mia dwukrotn mo磧iwo嗆 zaspokojenia zaleg這軼i podatkowych. W jej ocenie pierwszy raz m鏬 w dniu 18 maja 2009 r. skutecznie zaliczy zaleg這嗆 z tytu逝 podatku dochodowego od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r., kt鏎ej termin up造n掖 w dniu 20 kwietnia 2009 r., a drugi raz poprzez dokonanie potr帷enia w trybie art. 93 u.p.u.n. zaleg這軼i z tytu逝 podatku od towar闚 i us逝g za luty 2009 r. i podatku dochodowego od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. z nale積o軼i Sp馧ki z tytu逝 zwrotu podatku od towar闚 i us逝g za marzec 2009 r.

Zdaniem Skar膨cej organ podatkowy wyda decyzj o jej odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki w podatku od towar闚 i us逝g za luty 2009 r. oraz w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. bez koniecznych ustale co do zaistnienia przes豉nek wy陰czaj帷ych jej odpowiedzialno嗆 za te zaleg這軼i, a tak瞠 z naruszeniem art. 116 § 2 O.p., bez wskazania w sentencji decyzji i jej uzasadnieniu kiedy up造wa termin p豉tno軼i zobowi您a Sp馧ki i czy w tym czasie faktycznie pe軟i豉 ona obowi您ki cz這nka zarz康u tej sp馧ki. W jej ocenie swoim dzia豉niem w 瘸den spos鏏 nie przyczyni豉 si do zmniejszenia mo磧iwo軼i zaspokojenia wierzycieli z masy upad這軼i, poprzez jakiekolwiek uszczuplenie maj徠ku Sp馧ki. Potwierdzaj to rachunki bankowe, z kt鏎ych nie dokonywano wyp豉t z okresu ostatnich 6 miesi璚y przed z這瞠niem wniosku. W jej przekonaniu organ pierwszej instancji bezpodstawnie odm闚i przeprowadzenia dowod闚 z listy wyp豉t z ww. okresu z list za陰czon do wniosku z dnia 27 marca 2009 r., chocia dotyczy造 one okoliczno軼i istotnych dla rozstrzygni璚ia przedmiotowych post瘼owa.

Skar膨ca ponadto stan窸a na stanowisku, 瞠 w czasie kiedy zosta豉 powo豉na do pe軟ienia funkcji prezesa zarz康u Sp馧ka nie prowadzi豉 ju 瘸dnej dzia豉lno軼i operacyjnej i stan ten nie zmieni si do 26 maja 2009 r., czyli do dnia zg這szenia wniosku o og這szenie jej upad這軼i. W jej ocenie prowadzone dzia豉nia egzekucyjne w stosunku do Sp馧ki mia造 charakter jedynie formalny skoro organ podatkowy uzna nieskuteczno嗆 zaj璚ia wierzytelno軼i przys逝guj帷ej Sp馧ce na podstawie e-maila, a poszukiwanie maj徠ku ograniczy do wyst徙ienia z zapytaniem do bank闚, kt鏎e prowadzi造 rachunki bankowe w okresie kiedy Sp馧ka prowadzi豉 dzia豉lno嗆 gospodarcz. Zwr鏂i豉 jednocze郾ie uwag, 瞠 tre嗆 bilansu nie mo瞠 w pe軟i odzwierciedla wszystkich sk豉dnik闚 maj徠ku przedsi瑿iorcy sk豉daj帷ych si na poj璚ie maj徠ku sensu largo.

W dalszej cz窷ci uzasadnienia zarzuci豉 organowi pierwszej instancji, 瞠 w prowadzonych post瘼owaniach nie podda analizie 瘸dnych dokument闚 Sp馧ki znajduj帷ych si w aktach sprawy tym samym nie m鏬 uzyska kompletnego obrazu sytuacji w jakiej znajdowa豉 si Sp馧ka od marca 2009 r. do dnia 26 maja 2009 r. W jej ocenie organ powinien w spos鏏 niebudz帷y w徠pliwo軼i wykaza, czy termin p豉tno軼i zobowi您a Sp馧ki up造wa w okresie wykonywania przez Ni obowi您k闚 prezesa zarz康u Sp馧ki, czy w og鏊e istnia造 w tym czasie przes豉nki do zg這szenia wniosku o og這szenie upad這軼i Sp馧ki i czy uleg造 zmianie i w jakim stopniu.

Skar膨ca zarzuci豉 jednocze郾ie, 瞠 organ podatkowy wybi鏎czo dopu軼i zg豉szane przez Ni wnioski dowodowe, a te kt鏎e dopu軼i w og鏊e nie by造 oceniane. W jej ocenie organ wbrew ci捫帷emu na nim obowi您kowi nie zbada znajduj帷ych si w aktach sprawy dokument闚 stanowi帷ych za陰czniki do wniosk闚 o og這szenie upad這軼i.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzj z dnia [...] listopada 2013 r. utrzyma w mocy decyzj organu pierwszej instancji.

Na wst瘼ie za zasadne uzna zbadanie sprawy pod k徠em wyst徙ienia przes豉nek odpowiedzialno軼i podatkowej osoby trzeciej wynikaj帷ych z art. 116 § 1 pkt 1 lit. a, b i pkt 2 oraz § 2 O.p., skoro do chwili wydania decyzji Naczelnika [...] Urz璠u Skarbowego w W. z dnia [...] kwietnia 2013 r. zaleg這嗆 Sp馧ki w podatku dochodowym od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. nie zosta豉 uregulowana, jak r闚nie nie zosta豉 wyegzekwowana z jej maj徠ku.

Organ odnosz帷 si do obowi您ku wykazania przez organy podatkowe przes豉nki dopuszczaj帷ej orzeczenie o odpowiedzialno軼i podatkowej osoby trzeciej, wyra穎nej w art. 116 § 2 O.p., stwierdzi, 瞠 z akt niniejszej sprawy wynika, 瞠 Skar膨ca pe軟i豉 funkcj prezesa zarz康u D. Sp. z o.o. od dnia 17 marca 2009 r., co wynika z Protoko逝 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp鏊nik闚 Sp馧ki, Uchwa豉 [...] z dnia 17 marca 2009 r. Zdaniem organu fakt, i pe軟i豉 ona funkcj w zarz康zie Sp馧ki potwierdza r闚nie do陰czony do akt sprawy odpis z Rejestru Przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego nr [...] (wed逝g stanu na dzie 6 lutego 2013 r.), z kt鏎ego wynika, 瞠 Skar膨ca wpisana zosta豉 do KRS dnia 1 kwietnia 2009 r. Natomiast rezygnacj pe軟ienia funkcji prezesa Sp馧ki z這篡豉 w dniu 15 lutego 2011 r., co potwierdza protok馧 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp鏊nik闚 Sp馧ki Uchwa豉 nr 3 z dnia 6 kwietnia 2011 r. W tym okresie zarz康 Sp馧ki by jednoosobowy, a Skar膨ca faktu bycia prezesem zarz康u Sp馧ki w tym okresie nie kwestionowa豉.

W zwi您ku z powy窺zym organ uzna, i spe軟iona zosta豉 przes豉nka odpowiedzialno軼i wynikaj帷a z art. 116 § 2 O.p., w okresie bowiem, w kt鏎ym up造wa termin p豉tno軼i zaliczki z tytu逝 podatku dochodowego od os鏏 fizycznych za marzec 2009 r. (20 kwietnia 2009 r.) Skar膨ca pe軟i豉 obowi您ki cz這nka zarz康u D. Sp. z o.o. Odnosz帷 si do zarzutu niewskazania kiedy up造wa termin p豉tno軼i zobowi您ania, kt鏎e przekszta販i這 si w zaleg這嗆 podatkow organ podkre郵i, 瞠 Skar膨ca jako cz這nek zarz康u Sp馧ki, wykazuj帷 si nale篡t staranno軼i, winna wiedzie na jakich zasadach i w jakich terminach podmiot gospodarczy, kt鏎ym kieruje, winien rozlicza si z zobowi您a podatkowych wobec Skarbu Pa雟twa.

Organ przechodz帷 do drugiej z pozytywnych przes豉nek odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u za zaleg這軼i sp馧ki kapita這wej czyli bezskuteczno軼i egzekucji zaleg這軼i z maj徠ku Sp馧ki, zwr鏂i uwag, 瞠 organ podatkowy w oparciu o materia dowodowy zebrany w post瘼o...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »