Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika

Mając na uwadze, że czynności udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami były opodatkowane właściwą stawką podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywał do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonując dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywał się jak podatnik podatku VAT, pomimo że nie figurował w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu 19 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. (data wpływu 16 stycznia 2019 r.) oraz pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. (data wpływu 4 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot VAT zawartego w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia tych faktur nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot VAT zawartego w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia tych faktur nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. (data wpływu 16 stycznia 2019 r.) oraz pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. (data wpływu 4 lutego 2019 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

X jest zarejestrowana jako podatnik Vat czynny.

Rozlicza VAT składając deklaracje dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne. Wnioskodawca dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o Vat.

Wnioskodawca zawarł umowy na zakup zboża z podmiotem który posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju. Towary nabyte od kontrahenta są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pierwsza umowa została podpisana 20.09.2018 r. na dostawę 500 ton pszenicy w cenie 795, - zł netto za tonę.

Dostawy w ramach tej umowy rozpoczęły się 24.09.18 r. a zakończyły 04.10.2018 r.

Kontrahent wystawił Wnioskodawcy następujące faktury Vat z wykazanym podatkiem należnym:

  • Faktura numer … - data wystawienia i sprzedaży … na ilość 235,3 ton kwota netto - 187.063,50, Vat - 9.353,18, kwota brutto - 196.416,68.

Faktura ta dotyczy dostaw od 24.09.18 - 27.09.18 r. Ww. faktura została zapłacona 11.10.2018 r.

Data otrzymania faktury - 09.10.2018 r.

Faktura numer … - data wystawienia …, data sprzedaży 04.10.2018 r. na ilość 280,76 ton kwota netto - 223.204,20, Vat - 11.160,21, kwota brutto - 234.364,41 zł.

Faktura ta dotyczy dostaw od 01.10.18 r. - 04.10.18 r.

Data otrzymania faktury - 07.11.2018 r.

Druga umowa z tą samą firmą została podpisana 04.10.2018 r.

Przedmiotem umowy był też zakup pszenicy w ilości 500 ton w cenie 800, - za tonę.

Dostawy w ramach tej umowy miały miejsce w dniach: 08.10.18 - 17.10.2018 r.

Kontrahent wystawił następującą fakturę Vat z wykazanym podatkiem należnym: Numer faktury … - data wystawienia …, data sprzedaży 17.10.2018 r. na ilość 439,29 t, kwota netto - 351.432, Vat - 17.571,60, kwota brutto - 369.003,60.

Data otrzymania faktury - 31.10.2018 r.

Działając w dobrej wierze Wnioskodawca sprawdził swojego kontrahenta w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, oraz dane z wpisu w rejestrze REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym.

W wyniku weryfikacji na portalu podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów statusu podmiotu okazało się, że kontrahent Wnioskodawcy nie jest zarejestrowany jako podatnik Vat czynny.

Z informacji od kontrahenta Wnioskodawca wie, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o Vat, do momentu osiągnięcia wartości sprzedaży /w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym/ w wysokości 200.000. - zł. Z informacji urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta Wnioskodawcy Wnioskodawca wie, że deklarację Vat-R złożył 16.10.2018 r. a od dnia 17.10.2018 r. jest czynnym podatnikiem Vat.

Z ww. faktur Wnioskodawca nie dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Współpracę z firmą … nawiązano drogą kontaktu telefonicznego z inicjatywy tejże firmy. Warunki transakcji zostały uzgodnione telefonicznie i potwierdzone w umowach. Umowy kupna-sprzedaży zostały podpisane przez uprawnionych przedstawicieli X i przesłane drogą elektroniczną do firmy … do podpisu przez uprawnionych przedstawicieli kontrahenta, skąd po podpisaniu została odesłana, również drogą elektroniczną. Kontrahent przedstawił Wnioskodawcy ofertę sprzedaży pszenicy o niskiej zawartości parametru glutenu, która w tym sezonie, ze względu na warunki klimatyczne panujące w okresie wegetacji zbóż, jest towarem trudno dostępnym.

Informację o braku rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT Wnioskodawca uzyskał w połowie października 2018 roku.

Przed podpisaniem umowy, kontrahent nie został sprawdzony w portalu podatkowym, czy jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W odpowiedzi na pytania:

  • „Dlaczego przed dniem 17 października 2018 r. kontrahent Wnioskodawcy nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny?
  • Dlaczego mimo braku rejestracji jako podatnik VAT czynny kontrahent Wnioskodawcy wystawiał faktury na rzecz Wnioskodawcy?
  • Czy mimo braku rejestracji jako podatnik VAT czynny kontrahent Wnioskodawcy złożył deklaracje dla podatku od towarów i usług, w których wykazał podatek należny z faktur wystawionych na rzecz Wnioskodawcy lub w inny sposób odprowadził podatek należny wynikający z tych faktur?”,

Wnioskodawca wskazał, że dołącza pismo, które przekazał Wnioskodawcy kontrahent, firma.

Weryfikacji wiarygodności kontrahenta w obszarze zakresu prowadzonej działalności, uprawnień do reprezentowania firmy i podpisywania umów a także identyfikacji podatkowej, dokonano na istniejących portalach Ministerstwa Sprawiedliwości (Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego), Głównego Urzędu Statystycznego (Baza Internetowa Regon), Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Faktury wystawione przez kontrahenta, firmę … dokumentują faktyczną sprzedaż pszenicy na rzecz Wnioskodawcy.

Przed dniem 17.X.2018 r. kontrahent Wnioskodawcy nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, gdyż wg jego informacji korzystał ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, do momentu osiągnięcia wartości sprzedaży w wysokości 200 000 zł /w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym/. Kontrahent podpisując z Wnioskodawcą umowę w dniu 20.09.2018 r. na kwotę 397 500 zł powinien dokonać rejestracji do celów VAT, ponieważ już w tym momencie wiedział, że przekroczy limit zwolnienia z podatku VAT w 2018 r. Jednak przez zaniedbanie nie dokonał tej rejestracji. Rejestracji dokonał dopiero w dniu 16 października 2018 r. O fakcie tym poinformował Wnioskodawcę dopiero 17 lub 18 października i wtedy Wnioskodawca uzyskał wiedzę, że nie miał prawa wystawić faktury VAT, ponieważ nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Kontrahent poinformował Wnioskodawcę, że przez swoją niewiedzę i nieświadomość wystawił fakturę z podatkiem VAT. Poinformował Wnioskodawcę, że jego księgowość prowadzi Biuro, natomiast za złożenie zgłoszenia Vat-R odpowiedzialny był Prezes Zarządu Spółki.

Kontrahent mimo braku rejestracji jako podatnik Vat czynny złożył deklarację Vat-7 za miesiąc wrzesień 2018 r., w której wykazał wartość sprzedaży netto w wysokości 187.064, - i podatek należny w kwocie 9.353, - zł. Zgodnie z urzędowym potwierdzeniem odbioru /UPO/ deklarację złożył 24.10.2018 r. a płatności dokonał 25.10.2018 r. na konto Urzędu Skarbowego.

Weryfikacji wiarygodności kontrahenta w obszarze zakresu prowadzonej działalności, uprawnień do reprezentowania firmy i podpisywania umów a także identyfikacji podatkowej, dokonano na istniejących portalach, w dniu zawarcia umowy. Natomiast weryfikacja pod względem statusu podmiotu w VAT na portalu podatkowym miała miejsce 17 lub 18 października 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwot Vat zawartych w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia faktur był podmiotem, ale nie zarejestrowanym jako podatnik Vat czynny.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 Wnioskodawca ma prawo do odliczenia Vat ze wszystkich faktur wykazanych w punkcie G nn. wniosku. Kontrahent podpisując z Wnioskodawcą umowę na pierwszą dostawę zboża wiedział, że przewidywana wartość sprzedaży przekroczy limit zwolnienia / art. 113 ust. 1/ ustawy o Vat i powinien już złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Niedopełnienie formalności rejestracyjnych przez kontrahenta nie powinno skutkować dla Wnioskodawcy brakiem odliczenia podatku Vat wykazanego w przedmiotowych fakturach.

Dostawy towarów miały faktycznie miejsce i wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »