Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.11.2014

Odliczenie VAT z faktur za zakup usług organizacji konferencji

Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach VAT dokumentujących zakup usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań), o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań).

Wniosek uzupełniono w dniu 20 października 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest firmą działającą w branży farmaceutycznej, zajmującą się m.in. produkcją oraz sprzedażą leków, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.

W toku prowadzonej działalności Spółka organizuje konferencje, szkolenia i spotkania, których uczestnikami są pracownicy Spółki (w tym przedstawiciele medyczni), przedstawiciele handlowi działający na zlecenie Spółki oraz inni zleceniobiorcy realizujący określone świadczenia/usługi na zlecenie Spółki (w szczególności w zakresie działań marketingowych). Podstawowym celem takich spotkań jest realizowanie obowiązków Spółki wynikających z Prawa farmaceutycznego w zakresie szkoleń merytorycznych przedstawicieli handlowych i medycznych oraz weryfikacja ich wiedzy, podnoszenie wiedzy z zakresu pharmacovigilance (tj. nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, poprzez monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych), podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży produktów Spółki.

Podczas spotkań podsumowywane i omawiane są również dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sprzedaży przedstawicieli medycznych i handlowych, jak również przedstawiane i dyskutowane są plany sprzedaży, strategie, zadania, itp. na kolejne okresy. Spółka organizuje również konferencje, szkolenia i spotkania, mające na celu zdobywanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności związanych z pracą wykonywaną przez pracowników Spółki z różnych działów.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie organizować podobne konferencje (szkolenia, spotkania) z udziałem swoich kontrahentów (podmiotów nabywających produkty oferowane przez Spółkę), lekarzy, farmaceutów, itp. W trakcie takich wydarzeń przedstawiane będą m.in. informacje o nowych produktach, osiągnięcia technologiczne i rynkowe możliwości współpracy, skutecznej komunikacji z pacjentem itp.

Celem takich spotkań będzie w szczególności promowanie produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz rozwinięcie współpracy pomiędzy Spółką a jej kontrahentami, lekarzami, farmaceutami, itp. Poszerzenie wiedzy lekarzy i farmaceutów o produktach Spółki, ich cechach, wpływie na prowadzone terapie i dolegliwości pacjentów ma bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży produktów. Lekarze i farmaceuci nie tylko powinni mieć świadomość istnienia produktów Spółki, ale powinni posiadać szczegółową wiedzę dotyczącą cech tych produktów. Dotarcie do lekarzy i farmaceutów w celu przekazania im wiedzy odnośnie produktów Spółki ma zatem kluczowe znaczenie dla uzyskiwania przychodów ze sprzedaży przez Spółkę. Efektem takich konferencji (szkoleń, spotkań) organizowanych dla kontrahentów, lekarzy i farmaceutów będzie więc zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę.

Organizacja konferencji (szkoleń, spotkań) powierzana jest przez Spółkę podmiotom profesjonalnie zajmującym się świadczeniem usług w tym zakresie (np. podmiotom będącym właścicielami hoteli, pensjonatów, itp.). W tym celu Spółka nabywa od danego organizatora kompleksową usługę organizacji określonej konferencji (szkolenia, spotkania). Nabywana usługa obejmuje m.in. udostępnienie sali konferencyjnej i niezbędnego sprzętu technicznego, zapewnienie wyżywienia, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz noclegów dla uczestników, a także zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej.

W ramach usługi nabywanej przez Spółkę uczestnicy konferencji (szkolenia, spotkania) mają również możliwość skorzystania z dostępnej w danym obiekcie infrastruktury rekreacyjno-sportowej, np. basenu, sauny, centrum fitness, parkingu, itp. Korzystanie z tej infrastruktury, podobnie jak śniadanie, parking, czy bezprzewodowy Internet jest zagwarantowane w ramach usługi noclegowej będącej elementem kompleksowej usługi organizacji konferencji (szkolenia, spotkania). Niekiedy w ramach nabywanej usługi organizator przygotowuje również zajęcia o charakterze integracyjnym, np. imprezę taneczną, ognisko lub inne zajęcia rekreacyjne.

Na potrzeby konferencji (szkoleń, spotkań) Spółka opracowuje program merytoryczny, zapewnia prelegentów oraz materiały szkoleniowe. Po wykonaniu usługi podmiot organizujący konferencję (szkolenie, spotkanie) wystawia na rzecz Spółki fakturę VAT, opisując wykonaną usługę jako organizację konferencji lub organizację szkolenia lub organizację spotkania. Usługa jest opodatkowana wg stawki VAT 23%. Kwota podatku jest wskazana na fakturach. Do wystawionej faktury organizator konferencji (szkolenia, spotkania) zwyczajowo dołącza załącznik, który wskazuje zakres świadczeń jakie obejmuje przedmiotowa usługa wraz ze wskazaniem ceny netto za każdy element świadczonej usługi.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług pod numerem VAT. Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z organizacją konferencji (szkoleń, spotkań) służą/będą służyły do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy omawiane we wniosku świadczenia w zakresie organizacji konferencji (szkoleń, spotkań) stanowią jedną kompleksową usługę.

Następujące rodzaje usług są/będą wpisane na fakturach stanowiących podstawę odliczenia:

 1. organizacja konferencji lub
 2. organizacja szkolenia lub
 3. organizacja spotkania.

Wnioskodawca podkreśla, iż z tytułu zakupionej usługi organizacji konferencji (szkolenia, spotkania) otrzyma od organizatora jedną fakturę dokumentującą realizację kompleksowej usługi, a nie poszczególnych elementów składowych takiej usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach VAT dokumentujących zakup usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań), o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań), o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących zakup tych usług.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest ograniczone brzmieniem art. 88 ust. 1 ustawy o VAT, który zawiera katalog towarów i usług, których nabycie, choć związane z czynnościami opodatkowanymi, nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego, np. nabycie usług hotelowych i gastronomicznych.

Aby zatem Spółka mogła dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług organizacji konferencji (szkoleń, spotkań), muszą być spełnione następujące warunki:

 1. usługi te muszą mieć związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi,
 2. kwota podatku musi wynikać z faktury otrzymanej przez Spółkę od organizatora konferencji (szkolenia, spotkania),
 3. nabywane usługi nie mogą być ujęte w katalogu towarów i usług objętych wyłączeniem z odliczenia, zawartym w art. 88 ustawy o VAT.

Ad. 1 - związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi.
Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, konferencje, szkolenia oraz spotkania organizowane dla pracowników Spółki, przedstawicieli handlowych i innych zleceniobiorców (w szczególności świadczących usługi w zakresie marketingu produktów Spółki) mają na celu spełnienie obowiązków Spółki wynikających z Prawa farmaceutycznego, poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych jej uczestników.

Organizacja konferencji ma więc docelowo wpływ na zwiększenie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę. Natomiast celem konferencji (szkoleń, spotkań), które mogą być w przyszłości organizowane dla kontrahentów Spółki (nabywców towarów oferowanych przez Spółkę), lekarzy, farmaceutów, itp. będzie promowanie produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz rozwinięcie współpracy pomiędzy Spółką a jej kontrahentami, lekarzami, farmaceutami, itp. Organizacja takich konferencji będzie zatem również miała na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Konferencje, szkolenia i spotkania organizowane przez Spółkę dla pracowników Spółki z różnych działów mają natomiast na celu zdobywanie i uzupełnianie ich wiedzy i umiejętności, związanych z wykonywaną przez nich pracą.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, nabywane przez nią usługi organizacji konferencji (szkoleń, spotkań) niewątpliwie wykazują związek z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. Ich nabycie jest bowiem nakierowane na zwiększenie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę. Sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Spółkę podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zatem uznać, że w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku spełniona jest pierwsza z ww. przesłanek uprawniających do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego z faktur otrzymanych od organizatorów konferencji (szkoleń, spotkań).

Ad. 2 - kwota podatku na fakturze otrzymanej przez Spółkę.
Od organizatora konferencji Spółka otrzymuje fakturę, na której wykonana usługa opisana jest jako organizacja konferencji lub organizacja szkolenia lub organizacja spotkania oraz na której wskazana jest stawka podatku VAT 23% dla przedmiotowej usługi i odpowiednio wyliczona kwota tego podatku.

Należy zatem uznać, że w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku spełniona jest również druga z ww. przesłanek uprawniających do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego z faktur otrzymanych od organizatorów konferencji (szkoleń, spotkań).

Ad. 3 - brak ujęcia usług nabywanych przez Spółkę w katalogu towarów i usług objętych wyłączeniem z opodatkowania na podstawie art. 88 ustawy o VAT.
W ramach świadczenia usługi organizacji konferencji (szkolenia, spotkania) jej wykonawca jest zobowiązany do realizacji wielu różnych świadczeń. W konsekwencji, nabywana przez Spółkę usługa jest tzw. usługą złożoną (kompleksową).

Przepisy ustawy o VAT nie regulują wprost kwestii opodatkowania czynności złożonych (kompleksowych). Kwestia zasad opodatkowania VAT takich czynności jest natomiast przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tym zakresie.
W świetle stanowiska prezentowanego przez TSUE transakcja składająca się z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być rozdzielana. W konsekwencji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »