Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.06.2013

Odliczenie VAT przez oddział zagranicznej spółki

Z uzasadnienia: Nie można upatrywać zwrotu kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do czynności opodatkowanych i to wykonywanych na terytorium kraju. Sytuację podatnika prowadzącego działalność gospodarczą poza terytorium Polski należy odnieść do szeroko rozumianej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 Dyrektywy 2006/112 (także: art. 15 ust.1 i 2 ustawy o VAT). Wykładni przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie można dokonywać w takim rozumieniu, że trzeba wykazać związek podatku naliczonego z polskim podatkiem należnym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz (sprawozdawca), Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz,, NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk, Protokolant Asystent sędziego Anna Gilowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 maja 2013 r. sprawy ze skargi T. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...];
II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz T. z siedzibą w L. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w L., po rozpatrzeniu odwołania A GmbH w L. od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. z dnia [...], nr [...] określającej za miesiąc lipiec 2011 r. kwotę do zwrotu w wysokości 0,00 zł - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

W jej uzasadnieniu wskazano, że Firma A GmbH z siedzibą w L. jest jednostką macierzystą Oddziału w Polsce z siedzibą w K. Będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w [...] Urzędzie Skarbowym w L., w złożonej do tego Urzędu korekcie deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2011 r. wykazała nabycie towarów i usług o wartości netto 5 977,00 zł i podatek VAT 1 287,00 zł oraz do zwrotu na rachunek bankowy - kwotę podatku naliczonego w wysokości 1 287,00 zł w terminie 180 dni. Do ww. korekty załączyła pisemny wniosek, w którym powołała się na art. 87 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm., zwanej dalej: "ustawą o VAT"). W złożonej deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2011 r. nie wykazała żadnej sprzedaży.

W odwołaniu od decyzji organu I instancji, skarżąca spółka zarzuciła naruszenie art. 120 i art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego z naruszeniem przepisów prawa materialnego, a mianowicie: art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT oraz art. 168 pkt a) w zw. z art. 169 pkt a) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. Z 2006 r., L Nr 347 str. 1 ze zm., zwanej dalej: "Dyrektywą 2006/112").

Argumentowała, że będąc spółką niemiecką mającą siedzibę na terenie Niemiec dokonuje na tym terytorium czynności opodatkowane podatkiem niemieckim, natomiast na terenie Polski poprzez swój Oddział dokonuje zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na terytorium Niemiec. Powołując się z kolei na art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.), z którego wynika tożsamość podmiotowa oddziału zagranicznego i przedsiębiorstwa zagranicznego wskazała, że rejestracja oddziału dla potrzeb podatku od towarów i usług jest równoznaczna z rejestracją podmiotu zagranicznego. Zatem skoro oddział zagraniczny prowadzący działalność w ramach wewnętrznego podziału czynności jednostki macierzystej, dokonał zakupów w imieniu i na rzecz tej jednostki, to w kwestiach podatkowych, w tym także w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, spółka winna być rozliczona od całości dokonywanych zakupów i sprzedaży.

W rozpoznaniu tych zarzutów, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że z przetłumaczonego z języka niemieckiego zaświadczenia w sprawach podatkowych wydanego przez Urząd Finansowy D. z dnia 21 stycznia 2011 r. wynika, że strona skarżąca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Niemczech podlega następującym rodzajom podatków: obrotowemu, od osób prawnych oraz od prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce, strona zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT od dnia 1 sierpnia 2010 r. pod nr NIP [...] oraz jako podatnik VAT UE od dnia 25 sierpnia 2010 r. pod nr NIP [...].. Z treści zgłoszenia identyfikacyjnego wynika, że firma A GmbH posiada swoją siedzibę w Niemczech w miejscowości L., natomiast w Polsce jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wskazano miejscowość K. Skarżąca spółka prowadzi działalność pozostałych agencji transportowych - kod PKD 52.29.C. Jest firmą spedycyjno - handlowo - transportową. Oprócz ww. Oddziału w Polsce w K., posiada także Oddziały na Białorusi i w Kazachstanie. Zajmuje się handlem, spedycją i transportem towarów z Europy Zachodniej do Rosji i Kazachstanu, a jej oddziały zostały utworzone w celu prowadzenia obsługi celno-logistycznej jednostki macierzystej. Wszystkie czynności w Oddziale w Polsce wykonywane są na zlecenie jednostki macierzystej A GmbH z/s w L. i związane są z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez jednostkę macierzystą na rzecz firm zewnętrznych. Zakupy dokonywane są przez jednostkę macierzystą, która posługuje się nr NIP nadanym jej przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. i w związku z tym nie jest wykazywany podatek naliczony od dokonanych zakupów na terytorium Polski w deklaracjach dla podatku obrotowego składanych w Niemczech. Koszty funkcjonowania Oddziału w Polsce w całości finansuje jednostka macierzysta, która przekazuje określoną kwotę na konto Oddziału.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, zebrany materiał dowodowy potwierdza, że strona skarżąca w miesiącu lipcu 2011 r. nie dokonała żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, natomiast dokonane zakupy na podstawie faktur VAT zaewidencjonowanych w prowadzonym rejestrze zakupów za ww. miesiąc związane były z funkcjonowaniem biura w Polsce: czynsz za lokal, obsługa księgowa, rachunki za media, zakup materiałów biurowych oraz innych przedmiotów niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej.

W tak ustalonym stanie faktycznym, organ odwoławczy stwierdził, że strona będąca podmiotem zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Polski w formie Oddziału, traktowana jest jako jeden podmiot, albowiem Oddział stanowi integralną część jednostki macierzystej - nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej w Polsce - jest wyłącznie organizacyjnoprawną formą jej prowadzenia przez spółkę. Jest również jej reprezentantem w Polsce. W konsekwencji, spółka będąca przedsiębiorstwem zagranicznym (posiadającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej, tj. w Niemczech) dokonując rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce, posiada status podatnika podatku od wartości dodanej (z racji prowadzenia poza Polską działalności gospodarczej) oraz podatnika podatku od towarów i usług (z racji prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP).

Podkreślając, że polska ustawa o VAT rozróżnia pojęcia podatku od wartości dodanej oraz podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę, że zgodnie z jej art. 1, reguluje ona opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, stanowiącym dochód budżetu państwa. Na jej gruncie, podatek od towarów i usług nie jest tożsamy z podatkiem od wartości dodanej, o czym świadczy zawarta w art. 2 pkt 11 ustawy o VAT definicja wskazująca, że podatkiem od wartości dodanej jest "podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku określonego tą ustawą". Tak więc podatek od wartości dodanej to podatek, który jest nakładany w którymkolwiek państwie członkowskim poza Polską.

Dalej wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, natomiast stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powołując się następnie na przepisy: art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a), art. 86 ust. 8 pkt 1 i art. 87 ust. 5a) ustawy o VAT, organ II instancji wywiódł, iż podatnik podatku od towarów i usług, który dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, zachowuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, oczywiście przy spełnieniu określonych w ustawie warunków. Powołane przepisy jednak - w jego ocenie - nie mogą być rozumiane w ten sposób, że upoważniają do odliczenia podatku naliczonego, także w sytuacji, gdy podatnik nie wykazuje w ogóle podatku należnego, gdyż nie wykonuje na terenie kraju czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Aby można było odliczyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, musi zaistnieć podatek należny z tytułu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, tj. odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jeżeli podatnik na terytorium Polski dokonuje jedynie zakupów, a nie dokonuje czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, to traktowany jest jako konsument ponoszący ekonomiczny ciężar podatku, nawet jeżeli zakupy miały związek z działalnością gospodarczą, ale wykonywaną wyłącznie poza granicami kraju. Zdaniem organu odwoławczego, z zasady neutralności podatku VAT i jego terytorialności wynika, że jeżeli podatnik chce skorzystać na danym terytorium z prawa do odliczenia podatku naliczonego, to na tymże terytorium musi też wykazać podatek należny.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że firma A GmbH z/s w L. nie dokonała czynności opodatkowanych na terytorium Polski wymienionych w art. 5 ust 1 ustawy o VAT i nie wykazała z tego tytułu podatku należnego w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 2011 r. złożonym do [...] Urzędu Skarbowego w L. na druku VAT-7.

W tej sytuacji, w jego ocenie, organ I instancji działając na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy o VAT zasadnie zmienił rozliczenie podatku od towarów i usług wynikające ze złożonej korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2011 r. i określił za ten miesiąc kwotę zwrotu podatku naliczonego w wysokości 0,00 zł, w sytuacji, gdy stronie skarżącej nie można przypisać materialno - prawnego statusu podatnika podatku od towarów i usług w Polsce, pomimo złożenia przez nią zgłoszenia rejestracyjnego.

Nie zgadzając się z zarzutem naruszenia art. 168 lit. a) i 169 lit. a) Dyrektywy 112/2006, organ II instancji podkreślił, że polski ustawodawca wydając uregulowania w tej materii (art. 86 ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT) uwzględnił cel, jaki przyświecał ustawodawcy unijnemu. W kontekście ww. przepisów wspólnotowych, warunki dotyczące skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego zawarte w polskiej ustawie o VAT w pełni odzwierciedlają zapisy art. 168 i 169 lit. a) Dyrektywy 112/2006, co oznacza, że nie można mówić o kolizji prawa krajowego z prawem wspólnotowym.

Od tej decyzji A z siedzibą w L. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji, a także orzeczenia o kosztach postępowania według norm przepisanych, skarżąca spółka podtrzymała zarzuty tożsame z tymi, które sformułowała w odwołaniu, a mianowicie naruszenia prawa materialnego: art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT i art. 168 pkt a) w zw. z art. 169 pkt a) Dyrektywy 2006/112.

Argumentując, że podatek od towarów i usług obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiednikiem podatku od wartości dodanej funkcjonującego w innych państwach Unii Europejskiej, wywodziła, że Oddział w Polsce nie mając możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym zakresie, prowadzi jedynie część działalności przedsiębiorcy zagranicznego, która wespół z działalnością tego ostatniego stanowi jej pełny zakres.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej w L., wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał swoją dotychczasową argumentację. Dodatkowo wskazał, że podatek od wartości dodanej zapłacony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej może być zwrócony na podstawie regulacji zawartych w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w Dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20 lutego 2008, str. 23, zwanej dalej: "Dyrektywą 2008/9/WE") oraz powołał się na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1800 ze zm., zwanego dalej: "rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej").

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Poza sporem pozostaje, że na gruncie niniejszej sprawy podatnikiem jest Firma A GmbH z siedzibą w L., o czym świadczy zgłoszenie identyfikacyjne (k-22 akt podatkowych). Jest ona zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w [...] Urzędzie Skarbowym w L. Zajmuje się handlem, spedycją i transportem towarów z Europy Zachodniej do Rosji i Kazachstanu i jest jednostką macierzystą Oddziału w K., który został utworzony w celu zapewnienia jej obsługi celno-logistycznej.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle tych regulacji należy zatem uznać, iż oddzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »