Odliczenie VAT. Owoce i warzywa dla pracowników i kontrahentów

Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem owoców i warzyw? Czy Spółka, w związku z wystawieniem owoców i warzyw celem spożycia przez pracowników i kontrahentów, jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług - jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem owoców i warzyw;
 • prawidłowe - w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu wystawienia owoców i warzyw celem spożycia przez pracowników i kontrahentów.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem owoców i warzyw oraz w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu wystawienia owoców i warzyw celem spożycia przez pracowników i kontrahentów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 lutego 2016 r. o wymagany podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy przed tut. Organem oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest dużą firmą produkcyjną, która produkuje materace piankowe. Zatrudnia ponad 400 pracowników. Spółka dba o środowisko pracy, jak też o dobre relacje między pracownikami. Wobec istniejących na rynku pracy trudności w znalezieniu sumiennych i wykwalifikowanych pracowników, Spółka podejmuje wszelkie możliwe starania, aby być postrzeganym w regionie jako sumienny i rzetelny pracodawca. Spółce zależy nadto, aby pracownicy zdrowo się odżywiali, albowiem to zapewnia mniejszą absencję w pracy. Z tego względu Spółka dokonuje codziennie zakupu świeżych warzyw i owoców, które po ich umyciu, są wystawiane na tacach w pomieszczeniach socjalnych na terenie zakładu pracy. Wystawiane są głównie: banany, jabłka, gruszki, kalarepa, rzodkiewki, banany, śliwki, etc. Wymienione artykuły rozmieszczane są w kilku miejscach w różnych budynkach. Dzięki temu pracownicy zarówno produkcyjni, jak też pracownicy administracji, mogą w czasie przerw w pracy podejść i posilić się owocami lub warzywami. Pracodawca nie kontroluje kto i ile zje owoców lub warzyw. Bywa też tak, że z produktów korzystają również przedstawiciele kontrahentów Spółki. Tutaj także Spółka nie ma wiedzy odnośnie tego, czy danego dnia ktoś z kontrahentów faktycznie poczęstował się jakimś owocem oraz jaka to była ilość. Bywa tak (choć niezwykle rzadko), że nie wszystkie owoce lub warzywa zostają skonsumowane. Wówczas następnego dnia owoce są utylizowane przez Spółkę. Najczęściej są to już produkty, które nie nadają się już do spożycia.

Spółka nabywając owoce i warzywa otrzymuje fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT. Podatek VAT jest przez Spółkę odliczany. Wydatki na nabycie ujmuje w kosztach uzyskania przychodów. Spółka jednocześnie wykazuje przekazanie owoców i warzyw jako dostawę, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka nie ujmuje wartości owoców i warzyw do przychodów pracowników z tytułu stosunku pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem owoców i warzyw?
 2. Czy Spółka, w związku z wystawieniem owoców i warzyw celem spożycia przez pracowników i kontrahentów, jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Odpowiedź na to pytanie winna być twierdząca. W tej mierze podstawowe znaczenie ma właściwa interpretacja przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego (...). Z kolei w ust. 2 tegoż art. 86 stwierdza się, że kwotę podatku naliczonego m.in. stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (vide: art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a VatU).

Biorąc za punkt wyjścia przedstawiony we wniosku stan faktyczny - należy stwierdzić, że zakupywane przez Spółkę towary (owoce i warzywa) bez wątpienia spełniają przesłankę określoną w art. 86 ust. 1 VatU. Towary te są bowiem związane z szeroko rozumianą ogólną działalnością Spółki. W ramach tej działalności Spółka prowadzi sprzedaż materacy piankowych. Dostawa materacy z kolei jest opodatkowana stawką podstawową 23%. W ramach tak rysującego się stanu faktycznego i prawnego trudno byłoby bronić poglądu, że zakup owoców i warzyw nie pozostaje w związku z działalnością opodatkowaną jaką prowadzi Spółka. Z tego też względu Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, którymi udokumentowano zakup przedmiotowych owoców i towarów.

Ad 2

Odpowiadając na tak zadane pytanie należy przede wszystkim dokonać wykładni art. 7 ust. 2 VatU. Przy czym jak wskazuje się w szeregu interpretacji podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych - wykładnia tego przepisu w kontekście stanu faktycznego, jak ten przedstawiony we wniosku powinna przebiegać z uwzględnieniem charakteru podatku VAT.

Otóż w licznych interpretacjach, które dotyczą stanów faktycznych, takich jak przedstawiony powyżej lub bardzo zbliżonych (zob. np. interpretacje dot. przekazywania materiałów reklamowych, katalogów, etc. na rzecz kontrahentów) - podkreśla się, że podatek VAT ma na celu opodatkowanie konsumpcji. Celem systemu podatku VAT jest bowiem obłożenie daniną ostatecznego nabywcy towarów. Towary te muszą jednak mieć charakter konsumpcyjny. Tymczasem w sytuacji, jak ta przedstawiona we wniosku, przekazanie owoców i warzyw (podobnie, jak przekazanie katalogów i materiałów prasowych kontrahentom) nie może być wiązane z przekazaniem do konsumpcji w sensie ekonomicznym, jak tego wymagają założenia konstrukcyjne systemu VAT. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 października 2013 r. (ILPP1/443-651/13-2/HW). Do podobnych wniosków można dojść na podstawie analizy wyroku NSA z dnia 28 lipca 2011 r. (I FSK 1201/10).

Powyższe stanowisko jest w pełni racjonalne. Jeżeliby uznać inaczej, to każdy podatnik musiałby opodatkować szereg zdarzeń, które de facto nie mają nic wspólnego z konsumpcją. Przykładem niech będzie przekazanie artykułów higienicznych na cele pracownicze i kontrahentów (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, etc. przekazane w toaletach dostępnych dla pracowników i kontrahentów), z których korzystają pracownicy, przekazanie wody pitnej, wystawienie kwiatów na firmowych korytarzach, etc.

W konsekwencji należy zatem przyjąć, że przekazanie ww. towarów należy raczej utożsamiać z przekazaniem na cele ogólnej działalności podatnika, a nie na cele konsumpcji. W efekcie brak jest przesłanek, aby w tym zakresie stosować dyspozycję przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem owoców i warzyw;
 • prawidłowe - w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu wystawienia owoców i warzyw celem spożycia przez pracowników i kontrahentów.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »