Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.05.2017

Odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracją działalności

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług a następnie będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.) uzupełnionym pismem z 1 marca 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r.) oraz pismem z 29 marca 2017 r. (data wpływu 31 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismami z 1 marca 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r.) oraz z 29 marca 2017 r. (data wpływu 31 marca 2017 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 lutego 2017 r. znak: 2461-IBPP2.4512.113.2017.1.WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w chwili składania wniosku nie posiada statusu przedsiębiorcy oraz nie został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioskodawca planuje w ciągu najbliższych miesięcy (w okresie marzec - maj 2017 roku) rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy naboru wniosków w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz po rozstrzygnięciu powyższego naboru. Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od wyników naboru, tj. niezależnie od otrzymania dofinansowania.

Wnioskodawca odbywa aplikację radcowską. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie działalność prawnicza (PKD 69.10.Z). Działalność ta - do czasu uzyskania tytułu zawodowego radcy prawnego - będzie polegała w szczególności na wykonywaniu usług jako podwykonawca adwokatów i radców prawnych, wykonujących zawód w różnych formach prawnych.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi prawnicze również bez pośrednictwa powyższych podmiotów, jednak nie będzie to jego głównym źródłem przychodów.

Ponadto pozostałym - w znacznej mierze marginalnym - przedmiotem działalności Wnioskodawcy będą:

 1. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 2. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 3. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 4. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W związku z charakterem świadczonych usług, Wnioskodawca - po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej i przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - dokona rejestracji jako czynny podatnik VAT, z uwagi na brak możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710) (dalej jako „Ustawa o VAT”), wobec wyłączenia dotyczącego usług prawniczych zawartego w art. 113 ust. 13 pkt 2 a). Usługi świadczone w ramach pozostałych kodów PKD będą również opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca, w związku z koniecznością oczekiwania na ogłoszenie przez Powiatowy Urząd Pracy naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, planuje przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej poczynić odpowiednie przygotowania do jej rozpoczęcia.

Wnioskodawca planuje w szczególności zakupić samochód osobowy, który będzie następnie wykorzystywany przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tym, że zakup samochodu zostanie dokonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, faktura VAT zostanie wystawiona na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną, niemającą statusu przedsiębiorcy.

Zakupiony samochód zostanie następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy i będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca będzie obniżał kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związaną z wydatkami na samochód - innymi niż podatku liczonego od ceny zakupu - stosując stawkę 50% podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca dokona zakupu samochodu w miesiącu lutym 2017, zaś prowadzenie działalności gospodarczej rozpocznie w jednym z miesięcy w okresie marzec - maj 2017 r. Wraz ze złożeniem wniosku o wpis do CEIDG Wnioskodawca dokona rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT. Wnioskodawca, w związku z brzmieniem art. 99 ust. 3a Ustawy o VAT, wybierze miesięczną metodę rozliczania podatku VAT.

Wnioskodawca dodatkowo uzupełnił opis sprawy i wyjaśnił, co następuje:

Ad. 1 Samochód osobowy, którego dotyczy pytanie będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w prowadzonej działalności gospodarczej.
Ad. 2 Samochód osobowy, którego dotyczy pytanie to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług a następnie będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług a następnie będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca zrealizuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego najpóźniej w deklaracji za kwiecień 2017 roku.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług:
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei zgodnie z art. 86a ust. 1 Ustawy o VAT, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 86 ust. 3 Ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Art. 86a ust. 3 Ustawy o VAT wskazuje przypadki w których kwotą podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi stanowi kwota 100% podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, a także z innymi towarami i usługami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej, przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj.:

 1. odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług (a contrario art. 88 ust. 4 Ustawy o VAT);
 2. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, prawo do odliczenia podatku naliczonego zależy od spełnienia w/w przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 Ustawy o VAT. Skorzystanie z przedmiotowego prawa ograniczone jest jednak terminem.

Ad. 1.
Jedną z przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ust. 4 Ustawy o VAT jest fakt niezarejestrowania jako podatnik VAT czynny, zgodnie z art. 96 Ustawy o VAT. Art. 88 nie uzależnia jednak możliwości skorzystania z przedmiotowego prawa od posiadania statusu podatnika VAT czynnego w chwili otrzymania faktury zakupowej. Od posiadania takiego statusu uzależniona jest jednak realizacja tego prawa przez podatnika.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Od momentu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnik może więc zrealizować uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

Ad. 2.
Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego powstaje jeżeli towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są związane wykonywanymi bieżącymi lub przyszłymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy wskazać, że ustawa o VAT rozróżnia moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego od momentu realizacji tego prawa. Do realizac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »