Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodów osobowych? Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 listopada 2014r. (data wpływu 15 grudnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 9 marca 2015r. (data wpływu 12 marca 2015r.) oraz pismem z 1 kwietnia 2015r. (data wpływu 7 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe w kwestii prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych oraz obowiązku prowadzenia ewidencji,
 • prawidłowe – w kwestii sposobu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w okresie gdy pojazdy będą oddane m.in. w odpłatny najem.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji oraz w kwestii sposobu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w okresie gdy pojazdy będą oddane m.in. w odpłatny najem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 marca 2015r. (data wpływu 12 marca 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 lutego 2015r. znak: IBPP2/443-1254/14/ICz oraz pismem z 1 kwietnia 2015r. (data wpływu 7 kwietnia 2015r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 marca 2015r. znak: IBPP2/443-1254/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalności gospodarczą w zakresie działalności deweloperskiej. Wnioskodawca zamierza prowadzić również działalność w zakresie wynajmu samochodów osobowych. Wnioskodawca nabył samochody osobowe.

Zgodnie z regulaminem korzystania z samochodów osobowych Wnioskodawca zamierza wykorzystywać samochody osobowe wyłącznie dla celów działalności gospodarczej na własne potrzeby lub celem uzyskania przychodów z ich wynajmu dla osób nie będących pracownikami.

Wnioskodawca nie zamierza prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów.
Wnioskodawca będzie pokrywać bieżące koszty użytkowania pojazdu (m.in. paliwo, opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) jedynie w odniesieniu do służbowego użytku samochodów. Wnioskodawca nie będzie pokrywać bieżących kosztów użytkowania pojazdu w tym zakresie, w jakim samochód ten będzie odpłatnie udostępniony na rzecz osoby innej niż pracownik Wnioskodawcy do celów innych niż służbowe.

W piśmie uzupełniającym z 9 marca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

 1. z samochodów korzystają pracownicy lub przedstawiciele komplementariusza prowadzący sprawy spółki dla celów służbowych lub odpłatnie dla celów prywatnych;
 2. osoby korzystające z pojazdów mają możliwości dobrania samochodu po godzinach pracy jeśli ma to mieć związek z wykonywaniem obowiązków służbowych lub za odpłatnością;
 3. Wnioskodawca wprowadził regulamin korzystania z samochodów osobowych, wprowadzono zasadę, iż każde wykorzystanie samochodów dla celów prywatnych będzie odpłatne;
 4. Wnioskodawca będzie nadzorował używanie samochodów poprzez wprowadzenie kontrolingu wewnętrznego na podstawie prowadzonej kontroli tras przejazdów i przebiegu liczników;
 5. wynajmy będą mogły być godzinowe, dzienne lub kilkudniowe;
 6. samochody osobowe będą garażowane w godzinach pracy i po godzinach gdy nie będą oddane w odpłatne użytkowanie na parkingu Wnioskodawcy;
 7. Wnioskodawca nie złożył jeszcze informacji VAT-26, lecz planuje złożyć taką informację.

W związku z powyższym uzupełnieniem powstała sprzeczność w zakresie zamierzonego wykorzystania samochodów osobowych. Sprzeczność ta wymagała wyjaśnienia, o które organ wezwał Wnioskodawcę ponownym wezwaniem.

W piśmie uzupełniającym z 1 kwietnia 2015r. Wnioskodawca ponownie doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił w sposób następujący:
1.Do jakich czynności będą wykorzystywane nabyte samochody osobowe, proszę jednoznacznie wskazać, czy samochody będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej (dokładnie jakiej), czy też oprócz działalności gospodarczej Wnioskodawcy, samochody będą wykorzystywane również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą tj. np. do celów prywatnych pracowników...
Samochody będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej spółki, tj. do działalności developerskiej oraz działalności polegającej na wynajmie pojazdów; samochody - jeśli będą wykorzystywane do działalności innej niż gospodarcza np. przez pracowników do jazd prywatnych - będzie to działalność odpłatna a zatem również będzie spełniać kryteria działalności gospodarczej;
2.Kto i w jaki sposób będzie korzystał z nabytych samochodów osobowych w ramach powyżej wskazanych w pytaniu 1 kategorii wykorzystywania tych samochodów, proszę o jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych osób do poszczególnych celów wykorzystania...
Dla celów działalności gospodarczej samochody będę wykorzystywane przez pracowników oraz przedstawicieli Spółki; te same osoby będą mogły wykorzystywać samochody dla celów prywatnych — za odpłatnością na podstawie umów najmu zawieranych ze spółką.
3.Czy użyte w pkt 1 pisma z 9 marca 2015r. określenie cyt. „z samochodów korzystają pracownicy lub przedstawiciele komplementariusza (...)" dotyczy pracowników Wnioskodawcy czy pracowników komplementariusza...
Dotyczy to pracowników Wnioskodawcy.
4.Kim są przedstawiciele komplementariusza prowadzący sprawy spółki, dla jakich oraz kogo celów służbowych mają możliwość korzystania z nabytych przez Wnioskodawcę samochodów osobowych...
Przedstawiciele komplementariusza to zarząd Sp. z o.o. pełniącej funkcje komplementariusza, którzy będą wykorzystywać samochody dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. spółki którą faktycznie zarządzają.
5.Kto, w jaki sposób i do jakich celów będzie wykorzystał nabyte samochody osobowe odpłatnie, czy wśród tych osób będą również pracownicy Wnioskodawcy, którym zostaną wynajęte odpłatnie samochody osobowe do ich użytku prywatnego, czy będzie ustalony regulamin korzystania z samochodów do celów prywatnych i jakie zasady będą z tego regulaminu wynikały...
Samochody będą wynajmować odpłatnie pracownicy Wnioskodawcy oraz członkowie zarządu Komplementariusza celem używania samochodu dla własnych potrzeb, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, na podstawie umowy najmu oraz regulaminu korzystania z samochodów służbowych, z którego będzie wynikać m. in. konieczność uiszczenia opłaty za użytkowanie prywatne samochodu, obowiązek wskazania zakresu wykorzystania samochodu oraz warunków jego użytkowania.
6.Czy pracownicy będą mogli korzystać z nabytych samochodów osobowych zarówno do użytku służbowego w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak również do celów prywatnych, czy pracownik będzie mógł korzystać z konkretnego samochodu osobowego przypisanego do niego, czy też będzie mógł korzystać z różnych samochodów...
Pracownicy będą mogli używać pojazdów do celów służbowych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy i w celach prywatnych, pracownik będzie mógł korzystać z różnych samochodów; może się tak zdarzyć że umowa najmu będzie określała konkretny samochód.
7.Czy w związku z odpłatnym wynajmem samochodów dla pracowników Wnioskodawcy, będą zawierane odrębne umowy, na podstawie których pracownicy będą mogli wykorzystywać te pojazdy do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, jakich okresów będzie dotyczyć wynajem np. czy będzie to na czas dojazdów do pracy i z pracy, na weekend, proszę to wyjaśnić...
Będą zawierane odrębne umowy, określana będzie np. ilość kilometrów, które będą pracownicy mogli przejechać dla celów prywatnych w danym miesiącu. Pracodawca nie będzie wpływał i decydował o tym czy pracownik wykorzystuje samochód w weekend czy tylko na dojazdy do pracy;
8.Na jakie okresy Wnioskodawca będzie wynajmował samochody osobowe pozostałym osobom niebędącym pracownikami Wnioskodawcy...
Umowy będą długoterminowe, np. roczne, dwuletnie.
9.Czy cena wynajmu samochodów dla pracowników oraz innych osób będzie stanowić realne wynagrodzenie (rzeczywistą równowartość) za świadczenie tego typu usług na rynku, czy Wnioskodawca będzie dokumentował ten wynajem fakturami VAT...
Cena wynajmu będzie rynkowa za świadczenie usług długoterminowych podobnego typu; wnioskodawca będzie te usługi dokumentował fakturami VAT;
10.Czy samochody będą wynajmowane przez pracowników oraz inne osoby z tzw., „pełnym bakiem", czy koszt „uzupełniania baku do pełna" będzie wkalkulowany do wartości usługi najmu pojazdu samochodowego...
Koszt uzupełnienia baku będzie odrębnie rozliczany albo korzystający będzie sam go ponosił.
11.Czy będzie różnica w cenie najmu samochodu zwracanego „zatankowanego do pełna" i „niezatankowanego do pełna", czy stan napełnienia baku będzie sprawdzany przy odbiorze pojazdu samochodowego od najemcy, czy Wnioskodawca będzie monitorował ilość zużytego paliwa...
Tak, będzie różnica w cenie, stan napełnienia baku będzie sprawdzany i monitorowany przez Wnioskodawcę.
12.Czy w odniesieniu do nabytych samochodów osobowych zaistnieją okoliczności obiektywnie potwierdzające brak ich wykorzystania do użytku prywatnego, jeżeli tak to należy szczegółowo wskazać jakie to będą okoliczności...
Tak, taką obiektywną okolicznością będzie sprawdzanie faktycznego przebiegu kilometrów z deklarowanym przebiegiem.
13.Czy Wnioskodawca ustali zasady co do sposobu wykorzystywania ww. samochodów osobowych wykluczające ich użycie do celów prywatnych, jeśli tak to należy wskazać jakie to są zasady i jakie zostaną podjęte działania zabezpieczające ich wykonanie...
Wnioskodawca będzie sprawdzał faktyczny przebieg pojazdu z przebiegiem deklarowanym jako prywatny.
14.W jaki sposób Wnioskodawca będzie nadzorował używanie samochodów i w czym to się będzie przejawiać...
Nadzór będzie sprawowany przez wyznaczonego pracownika i będzie polegał na weryfikacji przebiegu pojazdów i sposobu wykonywania umowy najmu oraz zasadności przejazdów dla celów służbowych.
15.Czy będzie istnieć nadzór (i jaki) nad używaniem samochodów w trakcie wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych...
Tak; nadzór będzie polegał na weryfikacji przebiegu pojazdów i sposobu wykonywania umowy najmu oraz zasadności przejazdów dla celów służbowych.
16.Gdzie samochody będą garażowane w godzinach pracy i po godzinach pracy...
Zależnie od okoliczności albo samochody będą na parkingu przy siedzibie spółki albo garażowane przez pracowników/przedstawicieli komplementariusza.
17.Czy Wnioskodawca wprowadzi obowiązek zostawienia po godzinach pracy na parkingu przedsiębiorstwa pojazdów używanych przez pracowników, bez możliwości ich pobrania...
Nie będzie takiego obowiązku.
18.Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług...
Tak.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodów osobowych...
 2. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów...
 3. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie drugie:
 4. Czy w zakresie, w jakim pojazdy będą oddane w odpłatne użytkowanie na rzecz osób innych niż pracownicy Wnioskodawcy, prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać elementy wskazane w art. 86a ust. 8 Ustawy VAT, tj. bez konieczności wskazywania celu danego wyjazdu oraz opisu trasy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.
Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodów osobowych.

Ad. 2.
Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie drugie:

Ad. 3
Z zakresie, w jakim pojazdy będą oddane w odpłatne użytkowanie na rzecz osób innych niż pracownicy Wnioskodawcy, prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja przebiegu pojazdu nie musi wskazywać celu danego wyjazdu oraz opisu trasy.
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. l
Zgodnie z art. 86a ust. 1 Ustawy VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.
W świetle art. 86a ust. 3 pkt 1 lit a Ustawy VAT przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »