Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.11.2014

Odliczenie VAT od wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych

Pytanie podatnika: Spółka będzie ponosić wydatki na zakup wieńców pogrzebowych lub kwiatów, koszty transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika i jego najbliższej rodziny, byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupu towarów w spółce bądź dokonujących dystrybucji towarów spółki. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wartości ww. wydatków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2014 r. (data wpływu 21 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 lipca 2014 r. (skutecznie doręczone 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych ze środków obrotowych Spółki w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika, najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupów towarów w Spółce oraz dokonujących dystrybucji towarów Spółki - jest nieprawidłowe;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych z funduszu socjalnego Spółki w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika, najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupów towarów w Spółce oraz dokonujących dystrybucji towarów Spółki - jest nieprawidłowe;
 • braku opodatkowania wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych ww. osób - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do wydatków dokonywanych przez Spółkę związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika i najbliższej rodziny pracownika, byłego pracownika i najbliższej rodziny byłego pracownika, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupów towarów w Spółce oraz pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących dystrybucji towarów w Spółce - przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz czy powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 lipca 2014 r. (skutecznie doręczone 4 sierpnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

L. Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) należy do międzynarodowej Grupy G. zajmującej się produkcją i sprzedażą wyrobów elektroniki użytkowej oraz świadczeniem usług w zakresie oprogramowania.

Prowadzona działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski.

Spółka będzie ponosić wydatki na zakup wieńców pogrzebowych lub kwiatów, koszty transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych, np. posiłek w czasie dojazdu do miejsca uroczystości pogrzebowych lub koszty noclegu w przypadku znacznej odległości miejsca uroczystości pogrzebowych od miejsca pracy, w związku ze śmiercią:

 1. pracownika Spółki,
 2. najbliższej rodziny pracownika Spółki (I grupa),
 3. byłego pracownika Spółki,
 4. najbliższej rodziny byłego pracownika Spółki (I grupa),
 5. pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących bezpośrednio zakupów towarów w Spółce,
 6. pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących dystrybucji towarów Spółki, ale nie dokonujących bezpośrednio zakupów towarów w Spółce.

Wyżej wymienione wydatki mają związek ze:

 1. Świadczeniem pracy dla Spółki - punkty a, b, c i d
 2. Obrotem towarowym Spółki - punkty e i f

- czyli z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz stanowiącymi źródło przychodów wpływających na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółki.

Rokiem podatkowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Ponadto w uzupełnieniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. Spółka wskazała, że będzie finansować opisane we wniosku wydatki, w zależności od możliwości finansowych:

 1. ze środków obrotowych spółki, lub
 2. ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wartości wydatków wymienionych w stanie faktycznym ponoszone w związku ze śmiercią:
  1. pracownika Spółki,
  2. najbliższej rodziny pracownika Spółki (I grupa),
  3. byłego pracownika Spółki,
  4. najbliższej rodziny byłego pracownika Spółki (I grupa),
  5. pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących bezpośrednio zakupów towarów w Spółce,
  6. pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących dystrybucji towarów Spółki, ale nie dokonujących bezpośrednio zakupów towarów w Spółce?
 2. Czy Spółka ma obowiązek naliczenia podatku należnego VAT od wartości wydanych towarów opisanych w stanie faktycznym w związku ze śmiercią:
  1. pracownika Spółki,
  2. najbliższej rodziny pracownika Spółki (I grupa),
  3. byłego pracownika Spółki,
  4. najbliższej rodziny byłego pracownika Spółki (I grupa),
  5. pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących bezpośrednio zakupów towarów w Spółce,
  6. pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących dystrybucji towarów Spółki, ale nie dokonujących bezpośrednio zakupów towarów w Spółce?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków przedstawionych w stanie faktycznym. Poniesienie przez Spółkę takich wydatków jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w tworzenie firmy i uzyskiwane przychody, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, wśród załogi wzrasta poczucie wartości oraz przynależności do kultury organizacji Spółki. Wszystko to ma określone działania motywacyjne, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez Spółkę przychodów. Uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych kontrahentów pomaga w budowaniu i utrzymywaniu relacji handlowych tym samym również pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez Spółkę przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od wartości wydatków wymienionych w stanie faktycznym, ponieważ są one pośrednio związane z działalnością Spółki opodatkowaną podstawową stawką podatku VAT.

Podstawa prawna: art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki, Spółka nie ma obowiązku naliczenia podatku należnego VAT od wartości wydanych towarów opisanych w stanie faktycznym w związku ze śmiercią, ponieważ nie występuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a zatem czynności tych nie można uznać za dostawę towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7-8 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest:

 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych ze środków obrotowych Spółki w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika, najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupów towarów w Spółce oraz dokonujących dystrybucji towarów Spółki;
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych z funduszu socjalnego Spółki w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika, najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupów towarów w Spółce oraz dokonujących dystrybucji towarów Spółki;
 • prawidłowe w zakresie braku opodatkowania wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych ww. osób.

Ad. 1.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »