Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.04.2012

Odliczenie VAT od usług cateringowych od podwykonawców

Pytanie podatnika: Spółka zajmuje się profesjonalnie świadczeniem usług związanych z obsługą imprez, pokazów, wystaw i innych wydarzeń rozrywkowych i rozrywkowo-kulturalnych. Świadcząc usługi cateringowe spółka planuje również korzystać z usług podwykonawców lokalnych. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2012 r. (data wpływu 19.03.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Międzynarodowa grupa kapitałowa D. zajmuje się profesjonalnie świadczeniem usług związanych z obsługą imprez, pokazów, wystaw i innych wydarzeń rozrywkowych i rozrywkowo-kulturalnych. Usługi te są świadczone na zlecenie organizatorów tych wydarzeń. D.I. ted (dalej: „D.I. ”), spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, nie będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce, na podstawie stosownej umowy, będzie świadczyć na rzecz U. (z ang. U.) usługi związane z obsługą organizowanego w Polsce turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. W celu efektywnego wykonania usługi na rzecz U , D.I. planuje skorzystać z podwykonawcy - D.E. D.E. jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej D. Spółka posiada siedzibę oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce.

Usługa podzlecana przez D.I. do D.E. została sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny w Łodzi (opinia z dnia 30 grudnia 2011 r., nr ... - w załączeniu) do grupowania 56.21.1 „Usługi przygotowania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)” według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej w 2008 r., która to klasyfikacja obowiązuje dla celów VAT począwszy od 1 stycznia 2011 r. Świadcząc usługę cateringową na rzecz D.I., Spółka planuje również korzystać z usług podwykonawców lokalnych. Spółka planuje nabywać od lokalnych dostawców usługi cateringowe.

W świetle powyższego, Spółka pragnie potwierdzić, że w związku z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców, Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie usług cateringowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, mając na uwadze przedstawione okoliczności stanu faktycznego, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców?

W ocenie Spółki, mając na uwadze przedstawione okoliczności stanu faktycznego, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Na wstępie należy podkreślić, że, aby Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług cateringowych od podwykonawców, konieczne jest:

- spełnienie przesłanki pozytywnej, wynikającej z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, tj. wykorzystanie nabywanych usług cateringowych do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych VAT; jak również
- niewystąpienie którejkolwiek z przesłanek negatywnych, wymienionych w art. 88 ustawy o VAT; w tym konkretnym przypadku chodzi o przesłankę wskazaną w art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT, tj. brak możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w odniesieniu do usług noclegowych i gastronomicznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, co do zasady, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, w istocie nabywane od lokalnych podwykonawców przez D.E. usługi cateringowe będą wprost wykorzystywane do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych VAT, tj. do odpłatnego świadczenia usługi cateringowej na rzecz D.I. , spółki kontraktowo zobowiązanej do dostarczenia świadczenia finalnego na rzecz U.

Usługa cateringowa świadczona przez D.E. na rzecz D.I. , której elementem składowym będą usługi cateringowe nabywane przez Spółkę od podwykonawców, zdecydowanie stanowić będzie czynność opodatkowaną VAT, tj. odpłatne świadczenie usługi cateringowej (art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT), której miejsce świadczenia będzie w Polsce (art. 28i ust. 1 Ustawy o VAT).

Tym samym, mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, w opisywanym zdarzeniu przyszłym spełniona jest przesłanka pozytywna dla możliwości obniżenia przez D.E. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

Warunkiem do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT jest nie tylko spełnienie ww. przesłanki pozytywnej, ale również niezaistnienie którejkolwiek przesłanki negatywnej, określonej w art. 88 ustawy o VAT.

W tym kontekście, Spółka pragnie podkreślić, że jej zdaniem nie dojdzie do ziszczenia się przesłanki określonej w art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że „obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób”.

Kluczowe w tym zakresie jest to, czy nabywane przez Spółkę usługi cateringowe mieszczą się w pojęciu usług gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki nabywane przez nią usługi cateringowe nie będą mieściły się w pojęciu „usług gastronomicznych”. Poniżej Spółka przedstawia argumentację na poparcie stanowiska w zakresie odrębnego znaczenia pojęć „usługi cateringowe” oraz „,usługi gastronomiczne” dla potrzeb VAT.

a) Odwołanie do klasyfikacji PKWiU

Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnych pojęć „usługi gastronomiczne” oraz „usługi cateringowe”. Niemniej jednak, w ocenie Spółki, najbardziej miarodajne jest odwołanie się w tym zakresie do PKWiU.

W świetle obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a Ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 Ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT brak jest bezpośredniej referencji do PKWiU. Niemniej jednak, w celu zapewnienia spójności i integralności przepisów ustawy o VAT, również w odniesieniu do przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2011 r. (dopuszczalność odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem usług cateringowych z jednoczesnym zakazem odliczenia w odniesieniu do usług gastronomicznych), w ocenie Spółki, w celu identyfikacji usług cateringowych oraz usług gastronomicznych wskazane jest odwołanie się w tym zakresie do przepisów PKWiU
Do Działu 56 PKWiU z 2008 r. powinny być klasyfikowane ‚„usługi związane z wyżywieniem”. Dział 56 PKWiU dzieli się na dwie grupy (tzw. trzycyfrowe grupowania PKWiU), tj. (i) „usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych” oraz (ii) „usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne”. W dalszej kolejności grupa 56.2 PKWiU dzieli się na dwie klasy (tzw. czterocyfrowe grupowania PKWiU), tj. na (i) „usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)” oraz (ii) „pozostałe usługi gastronomiczne”.

Przedstawiona powyżej struktura PKWiU w sposób jednoznaczny przesądza, że usługi cateringowe (klasa 56.21 PKWiU) stanowią odrębną, autonomiczną kategorię usług zarówno od usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (grupa 56.1 PKWiU), jak również od pozostałych usług gastronomicznych (klasa 56.29 PKWIU). Na marginesie, taką odrębną kategorię stanowią też usługi przygotowywania i podawania napojów (klasa 56.3 PKWiU).

Traktowanie usług cateringowych jako odrębnej kategorii statystycznej od usług gastronomicznych jest oczywiste również ze względu na tytuł Działu 56 PKWIU, tj. „usługi związane z wyżywieniem”. Tytuł ten oznacza, że w ramach kategorii usług związanych z wyżywieniem funkcjonują różne rodzaje usług, nie tylko gastronomiczne, ale również usługi cateringowe (czy też usługi związane z przygotowaniem i podawaniem napojów). Gdyby natomiast uznać usługi cateringowe za odmianę usług gastronomicznych, nieuzasadnione byłoby z punktu widzenia logiki struktury grupowań PKWiU, zatytułowanie Działu 56 „usługi związane z wyżywieniem”, bowiem Dział ten mógłby nosić tytuł „usługi gastronomiczne”.

Przekładając powyższe rozważania na przypadek Spółki, wskazać należy, że nabywane od podwykonawców usługi cateringowe stanowić będą odrębną kategorię usług od usług gastronomicznych. Tymczasem, art. 88 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o VAT, wskazujący sytuację, w której podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, odnosi się wyłącznie do usług gastronomicznych, które są tylko jednym z rodzajów usług związanych z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »