Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.05.2014

Odliczenie VAT od samochodów. Ważny wyrok NSA

Z uzasadnienia: Samo posiadanie wymienionego dodatkowego wyposażenia, w połączeniu z tylko okazjonalnym wykorzystaniem tego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie może być wystarczającym powodem dla skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak (sprawozdawca), Sędzia NSA Krystyna Chustecka, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 października 2012 r. sygn. akt I SA/Op 305/12 w sprawie ze skargi A. Z. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 października 2012 r. sygn. akt I SA/Op 305/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (dalej: sąd pierwszej instancji) oddalił skargę A. Z. (dalej: skarżąca) na interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: organ podatkowy) z dnia 10 maja 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

2.1. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazano, że skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego w związku z zakupem bankowozu, bądź z tytułu rat leasingowych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa to tego typu pojazdu.

Ostatecznie po uzupełnieniu wniosku zdarzenie przyszłe przedstawiało się następująco: Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane. Zamierza nabyć lub też wziąć w leasing samochód specjalny - bankowóz. Samochód ten służyć będzie prowadzonej działalności gospodarczej, między innymi do transportu gotówki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników oraz do transportu gotówki na zapłatę zobowiązań wobec kontrahentów, jak również do przemieszczania się skarżącej i jej pracowników do miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi przewozu gotówki nie są przedmiotem działalności skarżącej i nie zamierza rozszerzyć zakresu działalności o usługi przewozu gotówki.

Skarżąca ma zamiar nabyć lub wziąć w leasing bankowóz Typ C, który będzie spełniał wszystkie wymagania techniczne określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166 poz. 1128; dalej: rozporządzenie MSWiA).

W związku z powyższym zadano następujące pytania :
1. Czy skarżącej przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości z oryginału faktury zakupu samochodu specjalnego wymienionego w wykazie pojazdów specjalnych (wykaz jest załącznikiem do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652: dalej: ustawa zmieniająca) bez ograniczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej?
2. Czy skarżącej przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości z oryginałów faktur zakupu dokumentujących poszczególne raty leasingowe dotyczące leasingu samochodu specjalnego wymienionego w wykazie pojazdów specjalnych (wykaz jest załącznikiem do ustawy zmieniającej) bez ograniczeń o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej?
3. Czy skarżącej będzie służyło prawo odliczenia podatku od podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do pojazdu wymienionego w pytaniu nr 1 lub pytaniu numer 2 w okresie od daty zakupu do 31 grudnia 2012 r.?
4. Czy skarżącej będzie służyło prawo odliczenia podatku od podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do pojazdu wymienionego w pytaniu nr 1 lub pytaniu numer 2 w okresie od 1 stycznia 2013 r.?

Zdaniem skarżącej, w sytuacji opisanej w pierwszym i drugim pytaniu, przysługuje jej pełne prawo bez ograniczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej, do odliczenia podatku od towarów i usług z oryginału faktury zakupu samochodu specjalnego wymienionego w wykazie pojazdów specjalnych pod warunkiem spełnienia przez ten pojazd wymogów ustawy potwierdzonych właściwym wpisem w dowodzie rejestracyjnym określającym pojazd jako samochód specjalny o przeznaczeniu bankowóz, zaświadczeniem wydanym przez stację kontroli pojazdów.

Ponadto zakupiony samochód specjalny o przeznaczeniu bankowóz w sytuacji opisanej w pytaniu trzecim i czwartym - daje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z oryginałów faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu .

2.2. Organ podatkowy stwierdził, że stanowisko skarżącej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Organ wskazał m.in. na treść art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, dalej: u.p.t.u.), art. 3 i 4 ustawy zmieniającej, art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), gdzie zdefiniowano pojęcie "pojazdu specjalny" oraz na § 1 pkt 15 rozporządzenia MSWiA, gdzie zdefiniowano bankowozy jako pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C.
Zdaniem organu podatkowego wskazany we wniosku pojazd typu bankowóz nie będzie w prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Okoliczność ta powoduje, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym skarżącej nie będzie przysługiwać prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup pojazdu specjalnego będącego przedmiotem wniosku oraz zawartego w fakturach dokumentujących poszczególne raty leasingowe. W konsekwencji nie będzie też przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu tego samochodu.

2.3. Skarżąca nie zgadzając się z treścią udzielonej interpretacji indywidualnej, wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa.

2.4. W odpowiedzi organ podatkowy stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej przez siebie interpretacji indywidualnej.

3.1. W skardze na powyższą interpretację skarżąca wniosła o jej uchylenie, podtrzymując stanowisko przedstawione we wniosku oraz w wezwaniu do usunięcia przez organ naruszenia prawa.

3.2. W odpowiedzi na skargę organ podatkowy podtrzymał stanowisko przestawione w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji, wnosząc o oddalenie skargi.

4.1. Sąd pierwszej instancji uznał, że skarga jest nieuzasadniona.

4.2. Sąd pierwszej instancji wskazał, że z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji zdarzania przyszłego, jednoznacznie wynika, iż pojazd ten będzie służył nie tylko do przewożenia wartości pieniężnych, ale również do przemieszczania się skarżącej i jej pracowników do miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów, w związku z leasingiem samochodu specjalnego - bankowozu, jak i z jego zakupem, nie będzie skarżącej przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz z faktur zakupu, jak również prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego typu samochodu.

4.3. Zdaniem sądu pierwszej instancji, nie każdy czynny zarejestrowany podatnik VAT będzie mógł odliczyć pełen podatek naliczony z tytułu zakupu bankowozu, skoro pojazd ten nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w związku z działalnością podatnika. Aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony związany z zakupem samochodu o specjalnym przeznaczeniu i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne. Działalność do prowadzenia, której można wykorzystywać bankowóz to świadczenia usług przewozu wartości pieniężnych, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA.

Zdaniem sądu pierwszej instancji nie jest taką działalnością prowadzenie przez skarżącą firmy budowlanej. Nawet konieczność przewożenia gotówki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników lub zapłatę kontrahentom, na co wskazywała skarżąca we wniosku, nie uzasadnia potrzeby korzystania z bankowozu. Wynagrodzenia pracowników mogą być wypłacane w obrocie bezgotówkowym poprzez dokonanie przelewu na konto pracownika a tym bardziej rozliczenia z kontrahentami powinny być dokonywane w tym trybie.

W związku z powyższym wykorzystywanie bankowozu do celów innych niż jego specjalne przeznaczenie wyklucza możliwość skorzystania z prawa do odliczenia w całości podatku od towarów i usług naliczonego w związku z zakupem bankowozu bądź rat leasingowych oraz w zakresie prawa do odliczenia tego podatku w związku zakupem paliwa do wskazanego we wniosku o udzielenie interpretacji typu pojazdu.

4.4. Mając powyższe na względzie, sąd pierwszej instancji oddalił skargę.

5.1. W skardze kasacyjnej skarżąca, reprezentowana przez doradcę podatkowego, zaskarżyła powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania podług norm przepisanych.

5.2. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła na podstawie art. 173, art. 174, art. 176 oraz art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.):
- naruszenie przepisów prawa materialnego:
1. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w związku z art. 174 p.p.s.a - poprzez zastosowanie § 1 pkt 15 rozporządzenia MSWiA, który nie jest przepisem prawa podatkowego, natomiast art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy zmieniającej w związku z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. odnosi się tylko do wykazu pojazdów specjalnych zawartych w ustawie o transporcie drogowym, a nie w rozporządzeniu MSWiA;
2. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w związku z art. 174 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie i błędną wykładnię przepisów art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej w związku z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. poprzez błędną wykładnię przepisu poprzez określenie, że "aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony związany zakupem samochodu o specjalnym przeznaczeniu i podatek naliczony przy zakupie paliwa służą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »