Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.10.2017

Odliczenie VAT od nieruchomości przy wykupie z leasingu

Z uzasadnienia: Skoro budynki i budowle będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej, podatnik na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury otrzymanej od leasingodawcy, dokumentującej wykup nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2017 r. (data wpływu 7 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z 5 października 2017 r. (data wpływu 13 października 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykup nieruchomości z leasingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2017 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykup nieruchomości z leasingu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 października 2017 r. (data wpływu 13 października 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 września 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.441.2017.1.AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

E spółka akcyjna (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania studiów i projektów instalacji elektroenergetycznych.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka w dniu 18 grudnia 2006 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zmianami); (dalej: Ustawa CIT) w odniesieniu do nieruchomości położonej w K. (dalej: Nieruchomość), na którą składa się:

 • udział w prawie współwłasności budynków i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, tj. budynku głównym biurowca z przewiązką, budynku zaplecza z przewiązką, stacji transformatorowej, muru oporowego, sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia oraz dróg i placów, oraz
 • udział w prawie współużytkowania wieczystego gruntu.

Zawarta umowa leasingu miała charakter tzw. leasingu zwrotnego, a więc Spółka sprzedała należącą uprzednio do niej Nieruchomość na rzecz leasingodawcy i zawarła umowę leasingu, której przedmiotem była Nieruchomość. Umowa Leasingu została zawarta na okres 120 miesięcy. Transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz Leasingodawcy była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Budynki i budowle wchodzące w skład Nieruchomości zostały wybudowane przez Spółkę przed 1993 r., a więc przed ich sprzedażą na rzecz leasingodawcy. Wspomniane budynki oraz budowle po ich sprzedaży na rzecz leasingodawcy i w trakcie trwania umowy leasingu były wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (Nieruchomość stanowi siedzibę Spółki). W trakcie trwania umowy leasingu Spółka ponosiła wydatki na Nieruchomość, które klasyfikowała jako inwestycje w obcych środkach trwałych dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Leasingodawca nie ponosił wydatków na Nieruchomość, które należałoby klasyfikować jako ulepszenie środków trwałych w rozumieniu przepisów Ustawy CIT.

Po upływie okresu, na jaki zawarta została umowa leasingu, podjęto decyzję o wykupie Nieruchomości. Umowa sprzedaży Nieruchomości, której stroną byli leasingodawca i Spółka, została zawarta w dniu 13 stycznia 2017 r. Strony transakcji złożyły przed zawarciem umowy sprzedaży zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmianami); (Ustawa VAT), zawierające nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy Nieruchomości oraz adres Nieruchomości.

Spółka wykonuje co do zasady wyłącznie czynności opodatkowane.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1.
Budynek główny biurowca z przewiązką, budynek zaplecza z przewiązką, stacji transformatorowej, mur oporowy, sieć kanalizacyjna, ogrodzenie oraz drogi i place będące przedmiotem nabycia znajdują się na jednej ewidencyjnej działce gruntu (nr ewidencyjny 245).

Ad. 2.
Wnioskodawca nabędzie opisaną nieruchomość w celu wykorzystywania jej wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Ad. 3.
Przy nabyciu budynków (budynku głównego biurowca z przewiązką, budynku zaplecza z przewiązką) przysługiwało sprzedawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad. 4.
Pierwsze zajęcie obu wymienionych budynków nastąpiło w 1973 r. i nie jest możliwe wskazanie precyzyjnej daty tego zajęcia - w Spółce nie zachowały się dokumenty lub inne dowody, które potwierdzałyby konkretną datę pierwszego oddania budynku do używania. Zajęcie to polegało na oddaniu budynków do używania przez Spółkę w ramach jej własnej działalności gospodarczej, na własne potrzeby. Uwagi te dotyczą obu wymienionych budynków.

Ad. 5.
Ww. budynki nie były wykorzystywane przez sprzedającego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Ad. 6.
Kwalifikacja wymienionych obiektów jako budowle na gruncie przepisów prawa budowlanego jest pośrednio przedmiotem zapytania w ramach niniejszego wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, ww. obiekty stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Ad. 7
Według wiedzy Spółki, przy nabyciu budowli (stacji transformatorowej, muru oporowego, sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia, dróg i placów) sprzedawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad. 8
Omawiane obiekty zostały przekazane do używania w ramach działalności Spółki (używanie na własne potrzeby) po ich wybudowaniu, w czasie, gdy nie obowiązywały jeszcze przepisy w zakresie podatku od towarów i usług (1973 r. tak jak budynki). Spółka nie jest w stanie wskazać dokładnej daty, gdyż nie zachowały się dokumenty, z których wynikałoby, w jakim dniu przedmiotowe obiekty zostały oddane do używania.

Ad. 9.
Według wiedzy Spółki, budowle nie były wykorzystywane przez sprzedającego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od leasingodawcy, dokumentującej wykup Nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od leasingodawcy, dokumentującej wykup Nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, wskazującym na podstawową zasadę odliczeń VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane, a ewentualne czynności zwolnione nie wpływają na zakres prawa do odliczenia VAT przez Spółkę - Spółce co do zasady przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywania towarów lub usług wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Określona transakcja może podlegać opodatkowaniu VAT jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: transakcja jest czynnością podlegająca opodatkowaniu, wymieniona w art. 5 ust. 1 Ustawy VAT (przesłanka przedmiotowa) oraz gdy czynność ta jest wykonywana przez podmiot występujący w odniesieniu do tej czynności jako podatnik VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy VAT (przesłanka podmiotowa), a więc co do zasady jako podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 Ustawy VAT.

Przepisy Ustawy VAT zawierają katalog transakcji lub czynności, w stosunku do których podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT wykazanego przez sprzedawcę na fakturze, jeżeli transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona z podatku na podstawie przepisów Ustawy VAT. W kontekście powyższych przepisów, mając na uwadze przewidziane w przepisach Ustawy VAT zwolnienia dla dostawy nieruchomości, dla uzyskania pewności w zakresie prawa do odliczenia VAT wykazanego przez sprzedawcę na fakturze, konieczna jest analiza możliwości zastosowania wspomnianych zwolnień w odniesieniu do wykupu przez Spółkę Nieruchomości z leasingu.

Skutki podatkowe w VAT w odniesieniu do dostaw nieruchomości przypisuje się budynkom i budowlom posadowionym na gruncie, a grunt niejako dzieli los prawny budynków i budowli na nim posadowionych - taka konstrukcja wynika z brzmienia art. 29a ust. 8 Ustawy VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W związku z tym, na gruncie VAT przedmiotem sprzedaży po zakończeniu umowy leasingu będą budynki i budowle, a w odniesieniu do dostawy gruntu należy zastosować stawki podatku takie, jak w odniesieniu do budynków i budowli.

Co do zasady dostawa budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu od podatku, co przewiduje art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a Ustawy VAT. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części (dalej też: nieruchomości), z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Pierwsze zasiedlenie, zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 Ustawy VAT, definiuje się jako oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 43 ust. 10 Ustawy VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do kt&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »