Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.04.2015

Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, który wystawił faktury VAT za faktycznie świadczone usługi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jeśli kontrahent ten zachował się jak podatnik VAT czynny, numer faktury był poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, iż nie dokonał rejestracji do celów podatku VAT i nie był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) oraz z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) i z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy (Spółka) jest działalność usługowa w zakresie oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka jako podatnik podatku dochodowego prowadzi ewidencję rachunkową zgodnie z odrębnymi przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości, jej rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zawartej z kontrahentem w dniu 2013-12-06 umowy o świadczenie usług nr ….Spółka nabywała rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych usługi informatyczne:

 • wykonywania prac programistycznych przy tworzeniu rozwiązań informatycznych;
 • konsultingu technicznego;
 • instalacji systemów informatycznych;
 • opieki nad bazami danych.

Nabywane ww. usługi były wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych i były udokumentowane przez kontrahenta fakturami VAT. Spółka nie wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji VAT kontrahenta. Otrzymane faktury VAT zawierały wszystkie informacje zgodne z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, a w szczególności zawierały informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury oraz rodzaju wykonywanych usług. Z otrzymanych faktur Spółka odliczała podatek VAT w nich zawarty, zobowiązania za wykonane usługi były regulowane na rachunek bankowy kontrahenta (całość zobowiązania wraz z zawartym w fakturach podatkiem VAT uregulowano).

W miesiącu wrześniu 2014 r. Spółka uzyskała informację, że kontrahent nie dokonał rejestracji niezbędnej dla celów podatku VAT oraz, że mimo posłużenia się w zawartej ze Spółką umowie numerem REGON, nie był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Spółka nie wie czy kontrahent mimo braku rejestracji na potrzeby VAT złożył deklaracje VAT za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu wystawionych dla niej faktur oraz czy obowiązek złożenia deklaracji przez kontrahenta został dopełniony w późniejszym terminie. Spółka nie wie też czy w składanych przez kontrahenta deklaracjach VAT został wykazany podatek należny wynikający z faktur dla niej wystawionych. Spółka nie wie dlaczego kontrahent wystawił jej faktury VAT nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i czy działania podejmowane przez kontrahenta miały na celu obejście prawa.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że działania przez nią podejmowane nie miały na celu obejścia prawa, usługi informatyczne (programowania, konulting, itp.) udokumentowane fakturami zostały faktycznie oraz należycie i terminowo wykonane przez kontrahenta. Nic nie wskazywało na nielegalność działań kontrahenta. W systemie komputerowym podatnika prowadzony był Rejestr TEAMROOM, w którym rejestrowano zadania zlecone kontrahentowi do realizacji. Poprawność wykonania przez kontrahenta zleconych mu prac podlegała weryfikacji przez osobę nadzorującą zadanie, po uzyskaniu w rejestrze ….dla zleconego zadania statusu "do testów Klienta" poprawki programistyczne stworzone przez kontrahenta były wgrywane do systemów komputerowych klientów Spółki.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w celu realizacji usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamieściła na portalu internetowym ogłoszenie o poszukiwaniu firm chętnych do współpracy w zakresie: wykonywania prac programistycznych przy tworzeniu rozwiązań informatycznych, konsultingu technicznego, instalacji systemów informatycznych.

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem Kontrahent skontaktował się ze Spółką drogą elektroniczną. Po negocjacjach i ustaleniu zasad współpracy kontrahent podpisał w siedzibie Spółki umowę o świadczenie usług, o wyborze kontrahenta zadecydowała cena świadczonych usług.

Wnioskodawca podał, iż zachowanie kontrahenta polegające na tym, że świadczył on usługi w sposób ciągły, profesjonalny i zorganizowany, a za świadczone usługi wystawiał faktury, które zawierały informacje wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy o VAT w szczególności numer identyfikacji podatkowej usługodawcy pozwalający na ustalenie jego tożsamości wskazywało na to, że jest on podatnikiem VAT czynnym.

Spółka nie wie czy kontrahent składał deklaracje dla podatku od towarów i usług i czy wpłacał podatek do urzędu skarbowego.

W rejestrze wewnętrznym ……rejestrowano zadania zlecone kontrahentowi do realizacji. Po zarejestrowaniu w systemie wykonania zleconego zadania kontrahent przekazywał efekty wykonanych prac w postaci kodu źródłowego oprogramowania. Następnie kod ten podlegał ocenie przez osobę odpowiedzialną za przekazywanie gotowych elementów oprogramowania klientom Spółki (pracownika Spółki).

Kontrola prawidłowości wykonania przez kontrahenta zleconych mu prac polegała na tym, że w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanych prac ze zleceniem (stwierdzenia błędnego zapisania kodu) zadanie trafiało ponownie do rejestru ….w celu prawidłowego napisania kodu źródłowego przez kontrahenta.

Poprawność realizacji zleconych kontrahentowi prac nadzorowały osoby odpowiedzialne (pracownicy Spółki) za przekazanie elementów oprogramowania klientom Spółki.

Spółka otrzymała faktury, których dotyczy pytanie o prawo do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu: grudzień 2013, styczeń 2014, luty 2014. marzec 2014, kwiecień 2014, maj 2014, czerwiec 2014, lipiec 2014, sierpień 2014, wrzesień 2014, październik 2014.

Wątpliwość dotycząca rejestracji kontrahenta dla celów VAT pojawiła się we wrześniu 2014 r. podczas przygotowań do realizacji szkoleń organizowanych z projektu dofinansowanego ze środków unijnych, organizowanych przez podmiot trzeci. Podczas weryfikacji przez podmiot trzeci danych Spółki oraz danych jej kontrahentów, którzy mieli wziąć udział w szkoleniu okazało się, że kontrahent w okresie, w którym świadczył na rzecz Spółki usługi miał zamkniętą działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i został wykreślony z ewidencji CEIDG). Spółka zapytała kontrahenta czy dokonał on rejestracji do celów VAT, informację, o braku rejestracji dla celów VAT Spółka uzyskała bezpośrednio od niego.

Spółka ponadto wyjaśniła, że w sprawie objętej zakresem wniosku (postawionego pytania):

 • nie była prowadzona u niej kontrola podatkowa ani postępowanie kontrolne;
 • nie było prowadzone u niej postępowanie podatkowe.

Na pytanie tut. Organu:

 • Jakie okoliczności zadecydowały o tym, że podejmując współpracę z „nowym” kontrahentem, z którym Spółka nawiązała kontakt za pośrednictwem portalu internetowego, Wnioskodawca nie podjął działań celem sprawdzenia czy kontrahent jest podatnikiem VAT, Wnioskodawca wskazał, iż z umowy zawartej między kontrahentem a Spółką która zawiera zgodne oświadczenia woli stron, wynika, że kontrahent jest podatnikiem VAT. Skoro podpisał umowę tej treści Spółka nie miała podstaw do weryfikacji tej okoliczności (odpowiedź na pytanie nr 1 wezwania).
 • Czy w sprawie będącej przedmiotem wniosku wystąpiły obiektywne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca nie powinien podejrzewać, iż transakcje stanowią nadużycia podatkowe w celu uzyskania korzyści majątkowej, jeżeli tak, to należy wskazać jakie to okoliczności, Wnioskodawca wyjaśnił, że brak było podstaw do podejrzeń, że transakcje mogą stanowić lub stanowią nadużycia podatkowe skoro z umowy wynika, że kontrahent jest podatnikiem VAT a ponadto wystawiał faktury (odpowiedź na pytanie nr 2 wezwania).
 • Czy w sprawie będącej przedmiotem wniosku wystąpiły obiektywne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca nie wiedział ani nie powinien wiedzieć o tym, że transakcje miały na celu obejście przepisów prawa... Jeżeli tak, to należy wskazać jakie to okoliczności, Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że obiektywnymi okolicznościami, które wskazują, że Wnioskodawca nie miał podejrzeń i przy zachowaniu należytej staranności w obrocie, takich nie mógł mieć, są okoliczności wskazane w pkt ad 1) i ad 2) (w odpowiedziach na pytanie nr 1 i nr 2).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, który wystawił faktury VAT za faktycznie świadczone usługi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych jeśli kontrahent ten zachował się jak podatnik VAT czynny, numer faktury był poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, iż nie dokonał rejestracji do celów podatku VAT i nie był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT z ww. faktur wystawionych przez kontrahenta za faktycznie świadczone usługi, gdyż jest podatnikiem VAT czynnym, zakupione usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatek z faktur został przez Spółkę zapłacony wystawcy a faktury zawierały informacje wymagane przez art. 106e. ust. 1 ustawy o VAT w szczególności numer identyfikacji podatkowej usługodawcy pozwalający na ustalenie jego tożsamości, mimo jego niezarejestrowania do celów VAT i niezarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Brak rejestracji dla potrzeb VAT i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez kontrahenta, który zachowywał się i działał jak podatnik VAT czynny, wystawiał faktury VAT nie rzutuje zdaniem Spółki na prawo do odliczenia podatku w nich zawartego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zauważyć należy, że w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy - w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy - w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług udokumentow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »