Odliczanie VAT z faktur, faktur korygujących i duplikatów

Pytanie podatnika: Czy planowany sposób dokumentowania transakcji dla celów VAT będzie prawidłowy, tj. gdy na jednej fakturze zostaną wykazane zarówno transakcje, dla których podatnikiem jest Spółka (jako dostawca), jak też transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca? Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT z takich dokumentów (faktury, faktury korygujące oraz duplikaty tych dokumentów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania transakcji oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania transakcji oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 lutego 2014 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X S.A. (dalej: „Spółka”, Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie obrotu materiałami budowlanymi. W związku z powyższą działalnością Spółka nabywa towary i usługi od dostawców. Dostawa niektórych towarów podlega odwrotnemu obciążeniu VAT. Niektórzy z dostawców planują przesyłać do Spółki faktury VAT (faktury korygujące oraz duplikaty tych dokumentów), w których obok transakcji, które zobowiązany jest rozliczyć dostawca (tj. podatnikiem VAT jest dostawca) wykazane byłyby także transakcje, w stosunku do których podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest ich nabywca.
Podobny system dokumentowania sprzedaży zamierza wprowadzić Wnioskodawca. Na jednej fakturze byłyby zatem wykazywane transakcje, w odniesieniu do których Spółka jest podatnikiem, jak i transakcje, od których VAT powinien rozliczyć nabywca.
Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Dostawcy (kontrahenci Spółki) są również czynnymi podatnikami VAT, a ich sprzedaż nie jest objęta zwolnieniem dla towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Wnioskodawca wykonuje czynności dające prawo do odliczenia VAT. Kwoty VAT wykazane na fakturach będą zatem związane z czynnościami uprawniającymi do odliczenia podatku.
Ponadto w piśmie z dnia 26 lutego 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. towary, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, są towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. na pytanie tut. Organu o treści: „Czy dostawy, o których mowa we wniosku, nie będą objęte zarówno przez Wnioskodawcę, jak i kontrahentów Spółki, zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r....” Zainteresowany podał, że dostawy Wnioskodawcy i kontrahentów Spółki nie będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 3. dokonywane zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy planowany sposób dokumentowania transakcji dla celów VAT będzie prawidłowy, tj. gdy na jednej fakturze zostaną wykazane zarówno transakcje, dla których podatnikiem jest Spółka (jako dostawca), jak też transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca?
 2. Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT z takich dokumentów (faktury, faktury korygujące oraz duplikaty tych dokumentów) wystawionych przez jej kontrahentów pod warunkiem, że nabywane towary (czy też usługi) udokumentowane tymi dokumentami, na podstawie przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych, dają prawo do odliczenia podatku naliczanego w danych przypadkach (nie występują zakazy lub ograniczenia odliczeń wynikające z art. 88 ustawy o VAT, a także nabywane towary czy usługi służą sprzedaży opodatkowanej)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, planowany sposób dokumentowania transakcji dla celów VAT będzie prawidłowy, tj. gdy na jednej fakturze zostaną wykazane zarówno transakcje, dla których podatnikiem jest Spółka (jako dostawca), jak też transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca.

Analogiczne stanowisko należy zająć w zakresie pytania drugiego: Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT z takich dokumentów (faktury, faktury korygujące oraz duplikaty tych dokumentów) wystawionych przez jej kontrahentów pod warunkiem, że nabywane towary (czy też usługi) udokumentowane tymi dokumentami, na podstawie przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych, dają prawo do odliczenia podatku naliczanego w danych przypadkach (nie występują zakazy lub ograniczenia odliczeń wynikające z art. 88 ustawy o VAT, a także nabywane towary czy usługi służą sprzedaży opodatkowanej).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.
Jak stanowi art. 106a pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Jednocześnie na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Szczegółową treść faktury reguluje art. 106e ustawy o VAT. Wskazano w nim, że faktura powinna zawierać m.in.:

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Ponadto w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi faktura powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie” (pkt 18).
Jednocześnie ustawa stanowi, że w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca faktura nie zawiera danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 12-14.

Analiza przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że ustawodawca nie wyklucza możliwości wystawienia faktury VAT, w której jednocześnie udokumentowane zostałyby transakcje, dla których podatnikiem jest sprzedawca oraz transakcje, w stosunku do których osobą zobowiązaną do rozliczenia podatkowego jest nabywca. Istotne jest wyłącznie to, by w odniesieniu do każdej z tych transakcji zachowane zostały wymogi dotyczące treści faktury.

W przypadku zatem dostawy towarów i usług rozliczanych przez dostawcę faktura powinna zawierać m.in. stawkę podatku; sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Z kolei w przypadku transakcji objętych mechanizmem reverse charge zamiast tych danych faktura powinna zawierać określenie – odwrotne obciążenie. Zachowanie wymogów ustawowych co do treści faktury jest możliwe w jednym dokumencie poprzez odpowiednie wypełnienie poszczególnych pozycji faktury.

Nie ma zatem żadnych powodów, by wskazany sposób jednoczesnego dokumentowania transakcji, objętych różnymi mechanizmami rozliczania VAT, uznać za nieprawidłowy i w szczególności tylko z tego powodu odmówić podmiotom, które otrzymały taką fakturę, możliwości skorzystania z prawa do odliczenia kwoty podatku wykazanego w fakturze. Prawo do odliczenia VAT, jak stanowi art. 86 ustawy o VAT, przysługuje bowiem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie występują wyłączenia lub ograniczenia tego pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »