Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.09.2016

Odliczanie VAT przez instytucje kultury

Interpelacja nr 4762 w sprawie odpisywania podatku VAT przez instytucje kultury.

Szanowna Pani Premier,
W związku z apelem przedstawicieli instytucji kultury zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na poważny problem, z którym muszą się zmierzyć w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. oraz wydanym rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2193), które objęło zasadą obliczania prewspółczynnika także samorządowe i państwowe jednostki kultury.

Istotą problemu jest wprowadzona na mocy ww. dokumentów zmiana w przepisach o proporcji odliczania podatku VAT przez podatników prowadzących działalność mieszaną (czyli działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT i działalność nie mającą charakteru gospodarczego). We wspominanym rozporządzeniu określono tzw. wskaźnik preproporcji w zakresie wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że wskaźnik ten w pierwotnej wersji rozporządzenia nie obejmował instytucji kultury. Zostały one niejako zaskoczone po ostatecznej publikacji dokumentu. Stało się to mimo wcześniejszych zapewnień Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o braku zastosowania przepisów rozporządzenia do instytucji kultury, a zwłaszcza muzeów.

Przedstawiciele instytucji kultury podkreślają, że nie podejmują i nie prowadzą działalności innej niż gospodarcza, a prowadzona przez nie nieodpłatna działalność nie jest równoznaczna z prowadzeniem działalności innej niż gospodarcza, co nie skutkuje koniecznością zastosowania odpowiedniego wzoru wyliczenia tzw. wskaźnika preproporcji. Z tym stanowiskiem zgadza się minister kultury, jednak odmiennego zdania jest resort finansów, który w swoim stanowisku podkreśla, że ze względu na szeroki zakres form w jakich może być prowadzona działalność kulturalna, ocena, czy jest to działalność inna niż gospodarcza, wymaga oparcia się na specyfice działalności każdej instytucji z osobna.

Rozbieżność w ocenie problemu przez oba ministerstwa nie jest korzystna, a wręcz powoduje duże kłopoty finansowe dla instytucji kultury – wobec niejednolitego stanowiska organów podatkowych budżety instytucji zagrożone są znaczną redukcją. Instytucje kultury obawiają się, że w przypadku interpretacji organów podatkowych w kierunku objęcia ich działalności tzw. wskaźnikiem preproporcji dojdzie do znacznego wzrostu kosztów utrzymania (od kilkuset tysięcy zł do kilku milionów zł), a w konsekwencji zaistnieje konieczność występowania o większe dotacje w celu pokrycia kosztów działalności instytucji.

Szanowna Pani Premier, w swoich wystąpieniach publicznych podkreśla Pani konieczność zapewnienia przez państwo jasnych i przejrzystych podatków. W wywiadzie udzielonym jednej ze stacji radiowych powiedziała Pani: „Podatki w Polsce powinny być po prostu prostsze, żeby podatnicy nie musieli zdawać się na różnego rodzaju interpretacje, szukanie różnych doradztw podatkowych.” W związku z tym, zwracam się z apelem o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie oraz podjęcie interwencji w celu zapewnienia zmiany treści rozporządzenia Ministra Finansów lub doprowadzenia do jednolitej interpretacji ogólnej dotyczącej stosowania przez instytucje kultury tzw. wskaźnika preproporcji.

Z poważaniem,
Małgorzata Kidawa-Błońska

W związku z przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów interpelacją nr 4762 z dnia 18 lipca 2016 r. Pani Poseł Małgorzaty Kidawy – Błońskiej w sprawie odpisywania podatku VAT przez  instytucje  kultury,  z  upoważnienia  Prezesa  Rady  Ministrów,  w  porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uprzejmie informuję, co następuje.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian w ustawie z dnia 11 marca    2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), zwaną   dalej ,,ustawą zmieniającą”, mających na celu m. in. dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które obok przepisów prawa unijnego należy do acquis communautaire i musi być respektowane przez państwa członkowskie.

Dotyczy to w szczególności dostosowania przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06 w zakresie zaproponowania przykładowych metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT). 

Z orzecznictwa TSUE jednoznacznie wynika (wyrok w sprawie C-437/06 Securenta), że ,,(…) podatek naliczony od wydatków poniesionych przez podatnika nie może uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania szóstej dyrektywy. (…) w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność gospodarczą, opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niemającą charakteru gospodarczego, nienależącą do zakresu stosowania szóstej dyrektywy, odliczenie podatku naliczonego (…) jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy.”.

W świetle powyższego brak jest prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do czynności pozostających poza sferą opodatkowania tym podatkiem.

W ustawie o VAT, przed 1 stycznia 2016 r., powyższe realizował przede wszystkim art. 86     ust. 1, wzmocniony ust. 7b. Przed wejściem w życie zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 7b ustawy o VAT nie narzucały żadnych sposobów i kryteriów służących ustaleniu proporcjonalnej części podatku naliczonego do odliczenia w przypadku wykorzystywania   przez   podatników   towarów   i   usług   do   celów  działalności  mieszanej, w przypadku gdy nie było możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku do poszczególnych rodzajów działalności. Nie oznaczało to jednak, że możliwe było całkowite odliczenie podatku w takim przypadku (również w zakresie związanym z działalnością inną niż działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT). Wybór metody podziału podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą oraz działalnością „pozavatowską” należał do podatnika, który przy wyborze metody powinien mieć na uwadze wykładnię prounijną przepisów. Stanowisko takie zostało potwierdzone  przez  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 754/14).

Podkreślenia wymaga zatem, że zmiany uregulowane w przepisach ustawy o VAT wprowadzone ustawą zmieniającą polegały na doprecyzowaniu zasad odliczania podatku w przypadku  towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów pozostających poza działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT), jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika. Powyższą ustawą wprowadzono bardziej „rozwinięte” zasady dotyczące wyliczania stosownego  współczynnika  (proporcji)   umożliwiającego   odliczenie   podatku   naliczonego  w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych  dla celów mieszanych, w tym zaproponowano przykładowe metody służące proporcjonalnemu odliczaniu VAT.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (dodanym do ustawy o VAT ustawą zmieniającą), w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »