Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.08.2014

Odliczanie VAT od paliwa i samochodów używanych przez pracowników

Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących wydatków z tytułu eksploatacji/używania, naprawy/zakupu paliw silnikowych gazu, oleju napędowego dla pojazdów samochodowych opisanych w stanie faktycznym w przypadku posiadania odpłatnych umów z pracownikami na ich używanie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków z tytułu eksploatacji, używania, naprawy oraz zakupu paliw silnikowych gazu i oleju napędowego dla pojazdów samochodowych o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków z tytułu eksploatacji, używania, naprawy oraz zakupu paliw silnik owych gazu i oleju napędowego dla pojazdów samochodowych o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka - Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.
W swej flocie samochodowej Spółka posiada różne grupy pojazdów samochodowych. W przedmiotowym wniosku opisana jest jedna z takich grup pojazdów samochodowych. Są to pojazdy wyszczególnione w art. 86a ust. 4 pkt 2 zmienionej od 1 kwietnia 2014 r., ustawy o podatku od towarów. W kwalifikacji wyszczególnionej w tym przepisie mamy pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej ze względu na warunek konstrukcji tych pojazdów, który wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Pojazdy te kwalifikowane są na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy lub van.

Dla samochodów opisanych w niniejszym wniosku dodatkowe badania techniczne zostały przeprowadzone przed 1 kwietnia 2014 roku z adnotacją, że pojazdy te odpowiadają dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT 1 art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1632, z późn. zm.).

Samochody te w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu mają określoną liczbę miejsc łącznie z kierowcą - 2 (słownie dwa). Dopuszczalna ładowność pierwszej grupy samochodów to 457 kg natomiast drugiej grupy to 506 kg. Obie grupy mają wpisy w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu - samochód ciężarowy, kategoria N1. Pierwsza grupa w świadectwie homologacji określona jest jako kod BB van, samochód ciężarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle nadwozia, druga jako AF wielozadaniowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu.
W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykorzystuje ww. pojazdy samochodowe do działalności gospodarczej. Samochody w ramach działalności gospodarczej użytkują pracownicy Spółki do celów tej działalności na podstawie umowy o używanie samochodu służbowego. W ramach umowy według punktów poniżej:

 1. Spółka zobowiązuje się oddać Użytkownikowi do używania w celach służbowych i prywatnych stanowiący własność Spółki samochód, a Użytkownik zobowiązuje się używać go do celów związanych z pracą wykonywaną na rzecz Spółki, a w przypadku używania go do celów prywatnych do zapłaty Spółce umówionego wynagrodzenia.
 2. Użytkownik może używać Samochodu wyłącznie w celach określonych w pkt 1 umowy i nie wolno mu oddać go osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani używania za wynagrodzeniem.
 3. Użytkownik nie może podejmować żadnych czynności mających na celu zbycie, obciążenie prawami na rzecz osób trzecich albo inne rozporządzenie powierzonym mu samochodem Spółki.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z Samochodu innym pracownikom Spółki, jeżeli bezpośredni przełożony Użytkownika lub inna upoważniona osoba wyda mu stosowne polecenie w tym zakresie.
 5. Użytkownik ma obowiązek dbania o Samochód w sposób określony w fabrycznej instrukcji korzystania, w tym do przeprowadzania w odpowiednich terminach przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, niezwłocznego zawiadamiania o każdej zauważonej usterce technicznej.
 6. Użytkownik nie może bez zgody Spółki czynić w Samochodzie żadnych zmian, jest zobowiązany do garażowania go w umówionym miejscu albo za uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie w innym ustalonym miejscu.
 7. W wyjątkowych przypadkach, Użytkownik może zezwolić na prowadzenie Samochodu osobie najbliższej, jeżeli będzie to podyktowane okolicznościami związanymi z dążeniem uchronienia Samochodu przed uszkodzeniem albo utratą oraz w innych nadzwyczajnych sytuacjach. Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania osoby bliskiej jak za własne działanie lub zaniechanie.
 8. Użytkownik, w przypadku tankowania przy użyciu kart flotowych oraz na stacji paliw „Spółki X” jest zobowiązany do podawania rzeczywistego przebiegu Samochodu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu samochodu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy po jej zakończeniu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem zużycia samochodu będącego następstwem prawidłowego używania.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do rozliczania się z ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa. Rozliczenia będą dokonywane:
  1. na podstawie prawidłowo i terminowo wypełnianych przez Użytkownika kart drogowych i/lub innych dokumentów rozliczeniowych obowiązujących w Spółce, lub
  2. poprzez kontrolę sprawowaną przez Spółkę, w tym na podstawie tankowań.

Za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Użytkownik będzie obciążany przez Spółkę ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem, w wysokości zróżnicowanej od klasy samochodu.
Korzystając z samochodu do celów, prywatnych Użytkownik zobowiązany jest nie przekraczać limitu przebiegu wyznaczonego dla Użytkownika i podawanego mu do wiadomości na zasadach określonych w odrębnym trybie; w przypadku przekroczenia tego limitu, niezależnie od tego, czy stanie się to na skutek wyjazdów służbowych, czy prywatnych, Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości kosztów związanych z używaniem Samochodu ponad limit, których wysokość zostanie określona przez Spółkę w oparciu o stosowne wyliczenia, a ponadto w przypadku znaczącego przekroczenia limitu lub przekroczeniach powtarzających się w kolejnych miesiącach Użytkownik może być obciążony dodatkowo karą umowną w wysokości do 100% tych kosztów.

Obciążenie, za używany samochód będzie dokonywane raz na miesiąc na jego ostatni dzień w formie wystawienia faktury VAT i potrącenia kwoty z faktury z wynagrodzenia za pracę płatnego Użytkownikowi, na co niniejszym wyraża on zgodę w momencie podpisania umowy.

W przypadku wydatków związanych z usługami naprawy, konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów, nabyciem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu tych pojazdów Spółka będzie dokonywała odliczenia 100% podatku naliczonego z otrzymanych faktur.

Stanowisko Spółki zostało również potwierdzone przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w rozmowie w dniu 24 kwietnia 2014 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących wydatków z tytułu eksploatacji/używania, naprawy/zakupu paliw silnikowych gazu, oleju napędowego dla pojazdów samochodowych opisanych w stanie faktycznym (wymienionych w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a, w przypadku posiadania odpłatnych umów z pracownikami na ich używanie.

Zdaniem Wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 86a ust. 1 zmienionej od 1 kwietnia 2014 roku ustawy z dnia 11 marca 2014 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 1054, z późn. zm.) w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika dotyczącej wydatków z tytułu nabycia pojazdów oraz:

 • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów (materiałów) i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zgodnie z art. 86a ust. 3, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów (materiałów) montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami (materiałami) usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów (materiałów) wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W przypadku pojazdów opisanych we wniosku mamy do czynienia z pojazdami wykorzystywanymi do działalności gospodarczej jak i służącym celom nie związanym z tą działalnością.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »