Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.04.2014

Odliczanie VAT od bankowozów. Homologacja nie jest najważniejsza

Teza: Jeśli pojazd - samochód specjalny spełnia warunki dla bankowozu, lecz nie służy do przewożenia wartości pieniężnych, to nie traci cech technicznych bankowozu, ale faktycznie nie jest "przeznaczony" do transportu tychże wartości, a w ocenie Sądu tylko takie przeznaczenie uzasadniałoby wyłączenie ograniczenia odliczenia.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń Sędziowie WSA Grzegorz Panek / spr./ WSA Kazimierz Włoch Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 marca 2014r. spraw ze skarg Z. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] listopada 2013r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2012 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2012 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 roku - oddala skargi.

UZASADNIENIE

Zaskarżonymi decyzjami z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...], [...], [...], [...], [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług odpowiednio za lipiec 2012 r., wrzesień 2012 r., październik 2012 r., listopad 2012 r., grudzień 2012 r.

Jako podstawę prawną organ wskazał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. - powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa).

Z uzasadnień decyzji i akt administracyjnych wynika, że Z.Sz. (dalej: skarżący, podatnik) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "A" Z.Sz. w zakresie m. in: transportu drogowego towarów, robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, sprzedaży hurtowej i detalicznej pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych, sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Na podstawie upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: organ I instancji) nr [...] z dnia [...] lutego 2013 r. przeprowadzono u podatnika kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2012 r. Ustalenia kontrolne wskazywały na zawyżenie podatku do odliczenia co było przyczyną wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towaru i usług za miesiące: lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2012 r. W toku kontroli prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za ww. okresy organ podatkowy stwierdził, że Z.Sz. odliczał podatek naliczony wynikający z faktur za czynsz inicjalny, poszczególne raty leasingowe oraz za zakup oleju napędowego przeznaczonego do samochodu specjalnego BMW X6, nr rej. [...].

Stwierdzono, że w ewidencji nabyć i deklaracji VAT-7 za:
- lipiec 2012 r. skarżący ujął i rozliczył naliczony podatek VAT w wysokości 15.709,00 zł wynikający z faktury nr [...] z dnia 27 lipca 2012 r., wystawionej przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu za czynsz inicjalny do umowy nr [...] z dnia 27 lipca 2012 r.;
- wrzesień 2012 r. skarżący ujął i rozliczył naliczony podatek VAT w wysokości 1.678,96 zł wynikający z faktury nr [...] z dnia 13 sierpnia 2012 r., wystawionej przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącej czynszu nr 1 do umowy nr [...] z dnia 27 lipca 2012 r. i rejestracji pojazdu oraz podatek naliczony, wykazany w fakturze nr [...] z dnia 29 września 2012 r. dokumentującej zakup paliwa do tego pojazdu,
- październik 2012 r. skarżący ujął i rozliczył naliczony podatek VAT w wysokości 1605,93 zł wynikający z faktury nr [...] z dnia 12 września 2012 r., wystawionej przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącej czynszu nr 2 do umowy nr [...] z dnia 27 lipca 2012 r. i rejestracji pojazdu oraz podatek naliczony, wykazany w fakturze nr [...] z dnia 16 października 2012 r. dokumentującej zakup paliwa do tego pojazdu,
- listopad 2012 r. skarżący ujął i rozliczył naliczony podatek VAT w wysokości 1605,93 zł wynikający z faktury nr [...] z dnia 13 października 2012 r., wystawionej przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącej czynszu nr 3 do umowy nr [...] z dnia 27 lipca 2012 r. oraz podatek naliczony, wykazany w fakturach nr [...], [...], [...] odpowiednio z dnia 5, 6, 19 listopada 2012 r., dokumentujących zakup paliwa do tegoż pojazdu,
- grudzień 2012 r. skarżący ujął i rozliczył naliczony podatek VAT w wysokości 1605,93 zł wynikający z faktury nr [...] z dnia 12 listopada 2012 r., wystawionej przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącej czynszu nr 4 do umowy nr [...] z dnia 27 lipca 2012 r.

Ze znajdującego się w aktach sprawy dowodu rejestracyjnego seria [...], wydanego przez Prezydenta Miasta wynika, że samochód BMW X6 o numerze rejestracyjnym [...] jest pojazdem specjalnym o przeznaczeniu bankowóz, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 2.750 kg. Prawo do używania przedmiotowego samochodu Z.Sz. nabył na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr [...].

W trakcie przesłuchania przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Skarbowego w dniu 1 marca 2013 r. Z.Sz. wskazał, że "głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej są usługi transportu drogowego towarów, znaczącą część działalności stanowi hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych (...) świadczone są usługi najmu pomieszczeń". Ponadto podatnik wyjaśnił, że w ramach prowadzonej działalności nie ma usług przewozowych środków pieniężnych. Samochód BMW wykorzystuje do "przewozu gotówki ze stacji paliw ul. Wspólna 4, odbioru gotówki za dostarczone paliwo od odbiorców hurtowych, przewozu gotówki w celu zapłaty kontrahentom za zakupione towary (materiały) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej".

Powyższe ustalenia Naczelnika Urzędu Skarbowego skutkowały przyjęciem, że Z.Sz. w nieprawidłowy sposób dokonał rozliczenia podatku naliczonego w deklaracjach VAT- 7.

Według organu I instancji zakup bankowozu, czy też jego użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu powinien być uzasadniony i ściśle powiązany z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem organu skarżący nie wykazał, aby z profilu jego działalności gospodarczej wynikała konieczność przewozu wartości pieniężnych, w związku z czym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z przedmiotowych faktur dotyczących rat leasingowych czy zakupu paliwa - przysługiwało mu jedynie prawo do odliczenia 60% podatku wykazanego w fakturze dokumentującej nabycie samochodu (nie więcej niż 6.000,00 zł).

W związku z powyższym organ podatkowy I instancji na podstawie art. 21 § 1 pkt 1, § 3, art. 51 §1, art. 53 § 1, § 3 i § 4, art. 193 § 1- 3, art. 207 Ordynacji podatkowej, art. 86 ust. 1, ust. 2, art. 99 ust. 12, art. 103 ust. 1, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z 2011 r. ze. zm. - określanej dalej także jako ustawa VAT), określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za lipiec 2012 r. w wysokości 188.795,00 zł, za wrzesień 2012 r. w wysokości 194.791,00 zł, za październik 2012 r. w wysokości 231.918,00 zł, za listopad 2012 r. w wysokości 158.726,00 zł, za grudzień w wysokości 122.395,00 zł.

Skarżący wniósł odwołania od powyższych decyzji. Podkreślił, że pojazd (bankowóz BMW X6, nr rej. [...]) wykorzystuje wyłącznie do przewozu wartości pieniężnych - krajowych środków pieniężnych tj. zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przed przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz.1128) i w związku z powyższym przysługuje mu prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług leasingu operacyjnego oraz paliwa do samochodu specjalnego - bankowozu.

Dyrektor Izby Skarbowej (organ II instancji) wskazanymi na wstępie decyzjami z dnia [...] listopada 2013 r. utrzymał w mocy decyzje N...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »