Odliczanie podatku od zakupów przed rejestracją VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca od początku prowadzenia działalności tj. od 1 września 2015 r. chciał się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym współpracuje, nie dopełniło formalności rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia rejestracyjnego wskazując rezygnację ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje będzie składał od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z prowadzoną działalnością wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 lipca 2016 r. (data wpływu 9 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 15 listopada 2016 r. (data wpływu 16 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wystawionych w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r. - jest prawidłowe,
 • możliwości skorzystania z odliczenia - po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT - kwot podatku naliczonego w deklaracjach VAT-7 składanych za okresy od września 2015 r. do maja 2016 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wystawionych w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r. oraz możliwości skorzystania z odliczenia - po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT - kwot podatku naliczonego w deklaracjach VAT-7 składanych za okresy od września 2015 r. do maja 2016 r.
Wniosek został uzupełniony pismem z 15 listopada 2016 r. (data wpływu 16 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 października 2016 r. nr 2461-IBPP1.4512.611.2016.1.AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka została utworzona aktem notarialnym 18 października 2011 r. Do kwietnia 2015 r. Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. nastąpiła zmiana aktu notarialnego założycielskiego tj. zmiana przedmiotu działalności Spółki, zmiana adresu oraz zmiana zarządu po wcześniejszej sprzedaży udziałów. Od września 2015 r. Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

Przed rozpoczęciem działalności Firma podjęła współpracę z biurem rachunkowym, któremu powierzyła wszelkie sprawy związane z prowadzeniem księgowości Firmy jak również kwestie związane z dopełnieniem wszelkich czynności rejestracyjnych. Od początku prowadzenia działalności Wnioskodawca chciał się zarejestrować jako czynny podatnik VAT czyli od 1 września 2015 r.

Po przejęciu lokalu gastronomicznego w K. przy ul. B. od 14 września prowadzona jest sprzedaż rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej i faktur.

Od września 2015 r. dokonywane są również zakupy artykułów i wyposażenia związanych z prowadzoną działalnością gastronomiczną.

Za okres od września 2015 r. biuro rachunkowe sporządzało i wysyłało drogą elektroniczną w imieniu Wnioskodawcy deklarację VAT-7, w których został wykazany należny oraz naliczony podatek VAT.

W czerwcu 2016 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego nr X informujące, iż Urząd dokonuje czynności sprawdzających w zakresie weryfikacji złożonej za okres 04/2016 deklaracji VAT-7. Po Wyjaśnieniu w Urzędzie Skarbowym okazało się, że Spółka została wykreślona przez poprzedni Urząd z rejestru czynnych podatników VAT. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej tj. wrzesień 2015 r. biuro rachunkowe nie sprawdziło czy Spółka jest czynnym podatnikiem i nie złożyło dokumentów rejestracyjnych. Deklaracje za okres 09/2015 do 03/2016 zostały w Urzędzie Skarbowym rejestrowane warunkowo. Zgłoszenia VAT-R Wnioskodawca dokonał w dniu 17 czerwca 2016 r. wskazując rezygnację ze zwolnienia od dnia 18 czerwca 2016 r., a deklaracje będzie składał od 06/2016. W dniu 25 lipca 2016 r. po rozpoznaniu tematu możliwości odliczenia podatku naliczonego przed dniem złożenia rejestracji VAT-R Wnioskodawca dokonał aktualizacji VAT-R na: rezygnację z dniem 01 września 2015 r. i pierwszej deklaracji za okres 09/2015 r.

W uzupełnieniu wniosku z 15 listopada 2016 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Od 01 września 2015 r. działalność gospodarcza to prowadzenie baru - gastronomia w K. ul. B.
 2. Wszystkie zakupy dokonywane od września 2015 r. były związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 3. Zakupy były dokonywane od września 2015 r. i w miesiącu wrześniu były rozliczone w deklaracji VAT-7 za 09/2015.
 4. Począwszy od miesiąca 09/2015 były prowadzone rejestry zakupu i sprzedaży do rozliczenia podatku VAT-7.
 5. Deklaracje VAT-7 od 09/2015 do 05/2016 były składane terminowo - wysyłane elektronicznie.
 6. Do dnia dzisiejszego nie wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego. W poszczególnych miesiącach z rozliczeń deklaracji VAT wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, który jest przenoszony na następny okres rozliczeniowy.
 7. Firma nie otrzymała żadnych informacji od X Urzędu Skarbowego kwestionujących deklaracje VAT -7 za okres 09/2015 do 03/2016.
 8. Termin „warunkowo” został użyty przez pracowników X Urzędu Skarbowego z którym Firma skontaktowała się po otrzymaniu pisma w sprawie deklaracji za 04/2016.
 9. Firma była zgłoszona jako czynny podatnik VAT w momencie rejestracji do Y Urzędu Skarbowego. Do września 2015 r. nie prowadziła działalności gospodarczej, nie dokonywała zakupów i sprzedaży (co wynika z przekazanych przez poprzedni Zarząd sprawozdań finansowych). Według informacji uzyskanych od poprzedniego Zarządu (w lipcu 2016) nie były składane zerowe deklaracje VAT-7, najprawdopodobniej był to powód wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT.
 10. Począwszy od miesiąca września 2015 r. i w każdym następnym miesiącu Wnioskodawca obniżał kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu.
 11. Od września 2015 r. Wnioskodawca dokonywał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z obowiązkiem podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur zakupu związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
 2. Czy Wnioskodawca po dokonaniu w/w aktualizacji VAT-R ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okres od 09/2015 do 05/2016?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Pomimo braku zgłoszenia VAT-R przed 1 września 2015 r. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w okresie 09/2015 - 05/2016 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 88 ust. 4 ww. ustawy wskazuje, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przepisu jednak nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu czynnego podatnika VAT już w momencie otrzymania faktury zakupu.

Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, jednakże aby uprawnienie to zrealizować, musi posiadać status czynnego podatnika VAT.

Potwierdzenie powyższego stanowiska znajduje swój wyraz w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2012 (sygn. IPPP1/443-771/10-2/AP), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług dokonanym przed rejestracją pod warunkiem jednak, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane w obecnej lub przyszłej działalności.

Warto również zaznaczyć, iż w wyroku ETS w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniej rejestracji dla celów VAT. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być także wyroki ETS w sprawach C-268/83 oraz C-110/94, gdzie ETS wskazywał, że powstanie prawa do odliczenia nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez Organy Podatkowe.

Ad. 2
Uprawnienie do odliczenia podatku VAT Wnioskodawca nabywa w momencie otrzymania faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną działalnością. Odliczenia tego powinien dokonać na podstawie art. 86 ust. 10, 11 ustawy o VAT czyli w deklaracjach VAT za okresy rozliczeniowe w których otrzymywał faktury VAT dokumentujące zakupy lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozliczeniowe. Odliczenia naliczonego podatku VAT w deklaracjach za te miesiące można dokonać po uprzednim złożeniu aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, gdzie powinien wskazać okres rozliczeniowy, od którego jako czynny podatnik podatku VAT chce skorzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z poni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »