Obowiązki płatników: Sprzedaż z nagrodami dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Nagrody otrzymywane od organizatora promocji podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej – bez względu na to, czy nagrodę odbierze osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą czy też w jej imieniu pracownik. Wobec powyższego na nagradzającym nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca zajmuje się m.in. produkcją oraz hurtową sprzedażą mięsa i wędlin oraz hurtową sprzedażą innych artykułów spożywczych.

Wnioskodawca będzie organizował okresowe akcje promocyjne skierowane do swoich klientów (dalej Promocje). Polegają one na organizacji sprzedaży premiowej dokonywanej na rzecz klientów, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych przedsiębiorców (głównie spółek) dokonujących zakupów w hurtowniach Wnioskodawcy (dalej zwani Klientami).

Warunki uczestnictwa w Promocji, czas jej trwania i zasady przyznawania nagród określa pisemny regulamin.

Każdy Klient, który w okresie wskazanym w regulaminie, dokonana zakupów określonego asortymentu z oferty handlowej Wnioskodawcy (dalej: łącznie Towary) w minimalnych ilościach określonych w regulaminie, otrzymuje nagrodę. Rodzaj i wartość nagród zależą od wielkości zrealizowanych zakupów. Towary, których zakup objęty jest programem Promocji, wskazane są w wydrukowanym katalogu udostępnianym Klientom.

Przykładowo: określone nagrody rzeczowe (sprzęt AGD i wyposażenie sklepowe – do wyboru jedna nagroda z listy proponowanych nagród) otrzymują Klienci, którzy zakupią produkty umieszczone w katalogu w ilości min. 1.000 kg lub 2.000 kg. Zakup min. 4.000 kg nagradzany jest zaproszeniem na zagraniczne tygodniowe szkolenie dla jednej osoby. Każda wielokrotność zakupów w ilości 4.000 kg nagradzana jest kolejnym zaproszeniem na szkolenie.

Udział w szkoleniu może wziąć Klient (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub pracownik Klienta wskazany przez niego. Organizacją szkolenia zajmuje się Wnioskodawca.

Jednorazowa wartość nagrody może przekroczyć 2.000 zł.

Pytanie i stanowisko płatnika

Czy wydanie nagrody Klientowi lub jego pracownikowi wiąże się po stronie Wnioskodawcy z wykonaniem obowiązków płatnika podatku ryczałtowego określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub obowiązkiem sporządzenia informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekazania nagrody Klientowi lub wskazanemu przez niego pracownikowi, nie ciąży na nim obowiązek poboru 10% podatku ryczałtowego od wartości nagrody ani obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy podatek ten jest obliczany, pobierany i odprowadzany przez płatnika, którym jest organizator sprzedaży premiowej finansujący nagrodę.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Promocja organizowana przez Wnioskodawcę odpowiada pojęciu sprzedaży premiowej. Sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą, a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru.

Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Wnioskodawca gwarantuje każdemu Klientowi otrzymanie nagrody określonej w regulaminie Promocji, jeżeli Klient dokona zakupów Towarów od Wnioskodawcy w określonych ilościach we wskazanym czasie. Działanie to odpowiada wskazanej definicji sprzedaży premiowej.

1. Wydanie nagród rzeczowych:

1.1. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nagroda kierowana jest do podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowi dla podatnika przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W efekcie nie znajduje zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie przychodu ze względu na wartości nagrody nie przekraczającej 2.000 zł.

Oznacza to, że nagroda – bez względu na wartość – stanowi u Klienta przychód do opodatkowania w źródle działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przychód ten powinien być wykazany w kalkulacji dochodu z tego źródła przez samego Klienta. Nagroda ta podlega opodatkowaniu według tych samych zasad, jak dochód Klienta z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nagroda nie podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w stawce 10% określonym w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Na Wnioskodawcy nie ciąży również obowiązek sporządzenia PIT-8C. Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacja PIT-8C dotyczy wyłącznie świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tj. stanowiących dla podatnika przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). Ponieważ nagroda stanowi dla Klienta przychód z art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), Wnioskodawca nie wykazuje jej wartości w PIT-8C.

1.2. Jeżeli Klientem jest inny podmiot, niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (głównie spółka kapitałowa lub osobowa), art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania, ponieważ nagroda nie jest kierowana do osoby fizycznej, ale innego podmiotu gospodarczego, który nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w postaci udziału w szkoleniu

2.1. Jeżeli nagrodę w tej postaci otrzymał Klient będący osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą i osobiście bierze udział szko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »