Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

28.12.2018

Obowiązki płatnika w związku z umową zlecenia zawartą z cudzoziemcem

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie agencji pracy tymczasowej. Spółka zamierza zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi będącymi obywatelami Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii (umowy o świadczenie usług). W ramach zawartych umów Zleceniobiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie większe aniżeli 200 zł miesięcznie. Czas wykonywania poszczególnych umów uzależniony będzie od zgłoszonych potrzeb jednostek gospodarczych.

Zleceniobiorcy w czasie wykonywania prac, których przedmiot określać będą zawierane umowy zlecenia, będą przebywać na terytorium Polski i osiągać przychody ze świadczonych usług tylko na terytorium Polski. Ponadto, w związku z pobytem na terytorium Polski będą wynajmować w Polsce mieszkanie. Zleceniobiorcy posiadać będą w Polsce meldunek czasowy i nadany nr PESEL. Wykonywane przez Zleceniobiorców zlecenie odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zleceniobiorcy posiadać będą rachunki bankowe, na które przelewane będzie wynagrodzenie. Zleceniobiorcy przebywać będą na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym, jednakże zadeklarują Wnioskodawcy przeniesienie centrum swoich interesów życiowych do Polski, co udokumentowane zostanie stosownym oświadczeniem. Zleceniobiorcy nie będą dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej kraju macierzystego.

Podsumowując zatem, Zleceniobiorcy posiadać będą stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji, Republice Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republice Armenii, a w Polsce przebywać będą poniżej 183 dni w roku podatkowym. Jednocześnie, na okres danego roku podatkowego, w którym Zleceniobiorcy będą świadczyć usługi w Polsce, Zleceniobiorcy ci złożą Wnioskodawcy oświadczenie w formie pisemnej, iż centrum ich interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) znajdować się będzie w Polsce. Wnioskodawca zamierza z chwilą złożenia przez Zleceniobiorców oświadczeń o przeniesieniu ich centrum interesów życiowych do Polski, a także uwzględniając wskazane powyżej kryteria i ich plany na przyszłość, rozliczać podatek dochodowy od umów zleceń na podstawie art. 41 ust. 1, 1a oraz art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak rezydentów polskich.

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis art. 3 ust. 1a stanowi zaś, iż za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zleceniobiorcy: obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, przebywający na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym – zgodnie ze wskazanym przepisem – traktowani będą jako mający miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli posiadać będą w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, iż do czasu spełnienia wskazanych powyżej kryteriów rozliczać będzie Zleceniobiorców na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pobierając stawkę ryczałtową podatku 20% przychodów bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów, przyjmując zasadę ograniczonego obowiązku podatkowego od przychodów uzyskanych na terenie Polski.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy zastosowanie do Zleceniobiorców zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego będzie prawidłowe po spełnieniu wskazanych kryteriów, tj.

 • przebywania przez Zleceniobiorcę na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym,

 • osiągania przez niego wyłącznie w Polsce przychodów ze świadczonych usług w kwocie wyższej niż 200 zł miesięcznie,

 • wykonywania usług na terytorium RP na podstawie ważnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

 • posiadania rachunku bankowego, na które przelewane będzie wynagrodzenie Zleceniobiorcy,

 • posiadania czasowego meldunku na terytorium RP,

 • posiadania nadanego nr PESEL,

 • złożenia deklaracji Wnioskodawcy przez Zleceniobiorcę o posiadaniu centrum swoich interesów życiowych w Polsce,

 • niedysponowania przez Zleceniobiorcę certyfikatem rezydencji podatkowej kraju macierzystego, tj. Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych użyto spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych”, co oznacza, że dla uznania miejsca zamieszkania na terytorium Polski – w rozumieniu tego przepisu – wystarczy, że dana osoba posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub posiada w Polsce centrum interesów gospodarczych. Tym samym spełnienie którejkolwiek z przesłanek, tj. posiadanie w Polsce centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych pozwala na uznanie, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów. Przez centrum interesów osobistych należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, ognisko domowe, aktywność społeczną, towarzyską, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei centrum interesów gospodarczych to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Oceniając zatem, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem (tak WSA w Opolu w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Op 164/09).

Należy również wskazać, iż przywołane przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy). W związku z tym, że Wnioskodawca zatrudniać będzie na umowę zlecenie obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, do dochodów osiąganych z tego tytułu mają zastosowanie przepisy zawartych umów i konwencji pomiędzy rządami państw w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Zgodnie ze stosownymi przepisami, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczone w niniejszym wniosku akty prawne oraz wskazane kryteria, jakie przyjęto dla określenia ośrodka interesów życiowych Zleceniobiorców spełniają przesłanki traktowania Zleceniobiorcy jako osoby fizycznej, której ośrodek interesów życiowych znajdować się będzie w Polsce. Niezależnie od tego, podejmowane przez Zleceniobiorcę działania, takie jak chęć uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę na terytorium RP w przyszłości sugerują, że plany Zleceniobiorcy są ściśle zorientowane na dalsze kontynuowanie jego aktywności osobistej i zawodowej w Polsce.

Jeżeli zatem podatnik przebywa w Polsce krócej niż 183 dni w roku podatkowym, ale posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do dochodu (przychodu) tego podatnika. W tej sytuacji płatnik zobowiązany jest pobrać po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »