Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

06.02.2018

Obowiązki płatnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy

Pytanie: Jak rozliczyć podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraińskim, który pracuje w Polsce na umowę zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub złożył oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce? Jak rozliczyć podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o pracę, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym dłużej niż 183 dni lub złoży oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2017 r. (data wpływu 28 listopada 2017 r.), uzupełnionym w dniu 12 stycznia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy jest:

 • nieprawidłowe w zakresie określania obowiązku podatkowego także na podstawie dni pobytu w UE,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy, który został uzupełniony w dniu 12 stycznia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność w zakresie m.in. agencji pracy tymczasowej. Zamierza w przyszłości zatrudnić obywateli Ukrainy na podstawie umów zlecenia lub umów o pracę. Pracownicy ci będą mieli stałe miejsce zamieszkania na terenie Ukrainy, niektórzy zostaną czasowo zameldowani w Polsce, inni nie zostaną czasowo zameldowani w Polsce. Część pracowników będzie również składać oświadczenie, iż centrum ich interesów życiowych znajduje się w Polsce. W ciągu roku podatkowego przebywać będą w Polsce powyżej 183 dni lub poniżej 183 dni. Wnioskodawca wskazuje, że pracownicy nie będą posiadali certyfikatu rezydencji podatkowej. Pracownicy znajdą zatrudnienie na terenie Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Jak rozliczyć podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraińskim, który pracuje w Polsce na umowę zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub złożył oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce?
 2. Jak rozliczyć podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o pracę, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym dłużej niż 183 dni lub złoży oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osobie fizycznej objętej w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (m.in. cudzoziemiec przebywający na terytorium RP i innych krajów UE dłużej niż 183 dni lub cudzoziemiec, który złożył oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce), płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów).

W myśl art. 3 ust. 2a powołanej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Osobie fizycznej objętej w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym (cudzoziemiec przebywający na terytorium RP i innych krajów UE krócej niż 183 dni, który nie złożył oświadczenia, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce), zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 updof płatnik pobiera w formie ryczałtu podatek w wysokości 20% przychodu.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy – uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Za centrum „interesy osobiste” należy rozumieć powiązania rodzinne i towarzyskie danej osoby, np. najbliższą rodzinę danej osoby, zaś przez centrum „interesów gospodarczych” miejsce wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też posiadania majątku. O posiadaniu centrum interesów życiowych w danym kraju można mówić również, gdy dana osoba prowadzi w tym kraju nie tylko działalność gospodarczą, ale także wszelkiego rodzaju inną działalność, w tym polityczną i kulturalną. Z interpretacji Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście z 14 kwietnia 2006 r., nr ZD/415-16/06 oraz z interpretacji Urzędu Skarbowego w Gnieźnie z 16 lipca 2004 r., nr N-DOFN/415-14/04 wynika, iż miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania, a fakt zameldowania stanowi jedynie o spełnieniu wymogu prawno-administracyjnego. Możliwe jest więc posiadanie miejsca zameldowania na Ukrainie i jednocześnie centrum interesów życiowych w Polsce.

Jeżeli zatem osoba z Ukrainy z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym, to zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstawy prawnej do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy. W tej sytuacji płatnik zobowiązany jest pobrać podatek na zasadach ogólnych, traktując ww. osobę jako osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 15 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. wskazuje, że płace, uposażenia i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 15 ust. 2a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z Ukrainą, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeśli odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy osoba podlegająca zasadom Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podejmie pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy będzie posiadała miejsce zamieszkania na terenie Polski lub zadeklaruje, iż centrum jej interesów życiowych znajduje się w Polsce. W przeciwnym wypadku jej dochody zostaną opodatkowane jako dochody osoby fizycznej objętej w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym i zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 updof podlegać będą podatkowi w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla osoby fizycznej objętej w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym (cudzoziemiec przebywający na terytorium RP i innych krajów UE dłużej niż 183 dni lub złoży oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce), spółka jest płatnikiem podatku dochodowego i pobiera zaliczki na podatek zgodnie z art. 32 updof, a więc na takich samych zasadach, jak przy zatrudnieniu polskiego pracownika. Przy obliczaniu zaliczki pracodawca stosuje koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł. Zaliczkę na podatek wpłaca w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni do urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby. Płatnik przy obliczaniu i poborze zaliczki na podatek uwzględnia także składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, ponieważ na podstawie art. 27b updof, nierezydent może odliczyć od podatku ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli pracuje w Polsce na umowę o pracę. Do końca stycznia następnego roku polski pracodawca składa do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby roczną deklarację PIT-4R, a na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy updof, w terminie do końca lutego następnego roku, składa informację roczną o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 i przekazuje ją nierezydentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla rozliczenia nierezydentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie określania obowiązku podatkowego także na podstawie dni pobytu w UE, natomiast prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a powołanej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100