Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.05.2013

Obowiązki płatnika a 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców

Pytanie podatnika: Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postępuje prawidłowo, że do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy za pracowników wykonujących prace twórcze (w stosunku do których stosuje 50% koszty uzyskania przychodów), po przekroczeniu limitu kosztów 42.764,00 zł, stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości „0”, nie zależnie czy pracownik złoży lub nie oświadczenie dotyczące rezygnacji z ich stosowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2013 r. (data wpływu 10.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłacanych artystom należności – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do należności wypłacanych artystom na podstawie umowy o dzieło, po przekroczeniu limitu kosztów uzyskania przychodów uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • prawidłowe – w części dotyczącej zastosowania zerowych kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do należności wypłacanych artystom na podstawie umowy o pracę, po przekroczeniu limitu kosztów uzyskania przychodów uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłacanych artystom należności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia osoby wykonujące prace twórcze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: artyści), tj.:

 1. pracowników na podstawie umowy o pracę,
 2. osoby nie będące pracownikami na podstawie umowy o dzieło/zlecenie.

Wypłaty należności artystom, z tytułu wykonania prac twórczych Spółka dokonuje w kwocie pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy, którą oblicza przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu.

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2013 r. w zakresie ograniczenia stosowania kwoty kosztów uzyskania przychodów Spółka stosuje z tytułu zapłaty należności artyście koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, ale tylko do wysokości kosztów 42.764,00 zł. (Natomiast przychód z tego tytułu to 85.528,00 zł). I tak w przypadku wykonania prac twórczych przez:

 1. pracowników - Spółka stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%, lecz w miesiącu przekroczenia kwoty kosztów 42.764,00 zł, począwszy od początku 2013 r., stosuje koszty w wysokości „0”, niezależnie od złożonego oświadczenia przez pracownika dotyczącego rezygnacji z ich stosowania.
 2. osoby nie będące pracownikami, z którymi Spółka współpracuje na podstawie zawieranych umów o dzieło/zlecenie - Spółka stosuje 50% koszty uzyskania przychodów, lecz w miesiącu przekroczenia kwoty kosztów 42.764,00 zł, począwszy od początku 2013 r., stosuje koszty uzyskania w wysokości 20%, niezależnie od złożonego oświadczenia przez osobę nie będącą pracownikiem dotyczącego rezygnacji z ich stosowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postępuje prawidłowo, że do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy za pracowników wykonujących prace twórcze (w stosunku do których stosuje 50% koszty uzyskania przychodów), po przekroczeniu limitu kosztów 42.764,00 zł, stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości „0”, nie zależnie czy pracownik złoży lub nie oświadczenie dotyczące rezygnacji z ich stosowania...
 2. Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postępuje prawidłowo, że do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy za osoby nie będące pracownikami w stosunku do których stosuje 50% koszty uzyskania przychodów po przekroczeniu limitu kosztów 42.764,00 zł, stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, nie zależnie czy osoba ta złoży lub nie oświadczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka wypłaca należności artystom, które są źródłem przychodu zgodnie art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W świetle tego artykułu źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Koszty uzyskania przychodów stanowią drugi, obok przychodu, istotny element wpływający na podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Są one w nierozerwalny sposób powiązane z pojęciem przychodu i jego źródłem. Wskazuje na to art. 22 ww. ustawy, w którym w różny sposób - w zależności od rodzaju źródła przychodów - określone są koszty uzyskania przychodu.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1278, dalej: ustawa o zmianie PIT), która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie naliczania, a właściwie wprowadzenia limitu kosztów uzyskania przychodów przysługujących twórcom.

Zatem począwszy od 1 stycznia 2013 r. koszty uzyskania przychodów przyjmowane przez twórców przy ustalaniu dochodu do opodatkowania są ograniczone limitem. W art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT dodano bowiem słowa: „z zastrzeżeniem ust. 9a”. Ustęp ten stanowi, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wskazanej w art. 27 ust. 1. Limit ten został więc ustalony w oparciu o skalę podatkową.

W 2013 r. górna granica jej pierwszego przedziału wynosi 85.528 zł. Oznacza to, że na 2013 r. limit określono na kwotę 42.764 zł. W związku z tym twórca ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów tylko do tych przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, które będą mieścić się w rocznym limicie. Nadal jednak obowiązuje zasada, że 50% zryczałtowane koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawą wymiaru jest ten przychód.

Ustawa stanowi, że koszty w wysokości 50% nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.
Spółka uważa, że po przekroczeniu kosztów 42.464,00 zł, twórcy - osobie nie będącej pracownikiem Spółki, z którymi Spółka współpracuje na podstawie zawieranych umów o dzieło/zlecenie, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskania przychodów, do których stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło.

Koszty w wysokości 50% przysługują także w sytuacji, gdy twórca osiąga przychody z przeniesienia praw autorskich w ramach stosunku pracy. Podstawą takiego działania jest art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, z którego wynika, że w takim przypadku pracodawca działa jako płatnik podatku dochodowego, obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy, z uwzględnieniem między innymi kosztów uzyskania przychodów w wysokości wskazanej w art. 22 ust. 9.

Zatem począwszy od 1 stycznia 2013 r. Spółka ma obowiązek bieżącego weryfikowania, jaka kwota zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów została już w danym roku podatkowym odliczona. Z uwagi na to, że twórca - pracownik może posiadać także inne źródła przychodów, do których zastosowanie znajdą 50% koszty uzyskania przychodów (o których niekoniecznie chciałby informować pracodawcę), może on skorzystać z regulacji wprowadzonej ustawą o zmianie PIT.

W art. 41 ustawy o PIT został dodany został ust. 11, zgodnie z którym płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
Użyty w tym przepisie zwrot „nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 lit. 9 pkt 1-3” i brak odesłania do innego zryczałtowanego sposobu naliczania kosztów uzyskania przychodów, zdaniem Spółki potwierdza słuszność stanowiska, że po przekroczeniu limitu kosztów 50% podatnikowi nie przysługują inne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.
Tak więc zdaniem Spółki w przedstawionym przypadku z uwagi na regulacje wprowadzone ustawą o zmianie PIT, dotyczące kosztów uzyskania przychodów, w następujący sposób oblicza się prawidłową zaliczkę na podatek dochodowy za wykonanie prac twórczych:

 • pracownicy - po przekroczeniu od początku 2013 r. limitu kosztów 42.764,00 zł, Spółka stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości „0” (nie przysługują wówczas inne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów), niezależnie czy pracownik złoży lub nie oświadczenie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »