Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.09.2013

Obowiązek stosowania kas rejestrujących

Pytanie podatnika: Czy w roku 2013 przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej czy jest z tego obowiązku zwolniony oraz czy wyłącznie wystawianie faktur za świadczone usługi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego oraz wskazania rodzaju sprawy, jak i wskazania oznaczenia przepisów wraz z nazwą aktu prawnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jestem emerytowaną lekarką prowadzącą własny gabinet lekarski. Udziela w nim sporadycznie (zwykle raz lub najwyżej dwa razy w tygodniu ) porad lekarskich. Łączny obrót z wykonywania usług lekarskich (w rozumieniu przepisów dotyczących kas rejestrujących) za rok 2012 był niższy niż 20 000 zł. Także dotychczasowy obrót zanotowany w roku 2013 nie przekracza w proporcji do okresu wykonywania usług lekarskich wartości 20 000 zł (miesięczny przeciętny obrót z tego tytułu wynosi 1100-1200 zł). Zainteresowana nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z początkiem 2013 roku Wnioskodawczyni stała się właścicielką (spadek po zmarłej matce) nieruchomości i w związku z tym od 01.01.2013 r. wynajmuje lokale mieszkalne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wynajmu tego dokonuje nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale w ramach tzw. „najmu prywatnego”.

Zainteresowana podkreśla, co jest bardzo istotne, że świadczenie usług najmu rozpoczęła z dniem 01.01.2013 r. i że wszystkie zapłaty (od wszystkich lokatorów) dokonywane są w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawczyni założony wyłącznie dla tego celu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności ona dotyczyła.

Wnioskodawczyni pragnie zaznaczyć ponadto, że obliczony za I kwartał 2013 r. udział procentowy obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (wynajem lokali mieszkalnych) w całkowitym obrocie (wynajem lokali mieszkalnych oraz usługi lekarskie) jest wyższy niż 80 %. Przewiduje, że taki sam procentowy udział będzie realizowany przez cały rok 2013.
Ponieważ najem jest świadczony w formie tzw. „najmu prywatnego”, gdzie przychodem jest otrzymana należność Zainteresowana nie ma obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w § 2 ust.2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie usług lekarskich od dnia 14.01.1997r.
Wnioskodawczyni nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności przy użyciu kas rejestrującej.

W pierwszym roku prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług lekarskich łączna kwota z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20 000 zł.

W kolejnych latach, w każdym roku odrębnie łączna kwota z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła sumy 40 000 zł.

Łączna kwota z działalności (tj. z usług lekarskich oraz usług najmu prywatnego) na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 20 000 zł przekroczona została w maju 2013 r.

Ponieważ najemcy nie żądają rachunków najem prywatny nie jest dokumentowany rachunkami.
Najem prywatny nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Zapłaty od najemców są dokonywane za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
Wykonywane przez Zainteresowaną usługi należą do następujących grupowań:

 • 86.21.10.0 - usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej
 • 68.20.11.0 - wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi lub dzierżawionymi

Wnioskodawczyni nie dokonuje jakiejkolwiek dostawy ani nie świadczy jakichkolwiek usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym Wnioskodawczyni nasuwa się pytanie: Czy w roku 2013 ma obowiązek ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej czy jest z tego obowiązku zwolniona oraz czy wyłącznie wystawianie faktur za świadczone usługi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów zwolni na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a zwolnienia te określone są szczegółowo w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.
Generalnie można wyróżnić następujące rodzaje zwolnień z ewidencjonowania:

 • zwolnienie podmiotowe (zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności),
 • zwolnienie przedmiotowe (zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności),
 • zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe (zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z opodatkowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Istotnym jest przy tym, że zwolnienia te są od siebie niezależne, co oznacza zwolnienie jednego rodzaju nie ma wpływu i nie wyklucza zwolnienia drugiego rodzaju.

Inaczej mówiąc, jeśli podatnik prowadzi dwa rodzaje czynności w rozumieniu przepisów dotyczących kas rejestrujących i każda z tych czynności jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania poprzez stosowny przepis to cały obrót jest również zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy.

I tak z tytułu świadczonych usług lekarskich, jestem zwolniona na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia, który to przepis zwalnia podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Natomiast z tytułu świadczenia usług najmu lokali jestem zwolniona zgodnie z punktem 37 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia, który stanowi, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, której jest członkiem) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przepisy rozporządzenia nie zawierają innych warunków, od których spełnienia zależałoby zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.
Oznacza to, że spełnienie tych dwóch warunków (obrót w poprzednim roku niższy niż 20.000 zł oraz odpowiednie ewidencjonowanie zapłat) spowoduje zastosowanie zwolnienia do obu rodzajów obrotu.

Ponadto w konkretnym przypadku Wnioskodawczyni zastosowanie znajduje jeszcze kolejny, trzeci rodzaj zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia a który zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, będzie wyższy niż 80 %. Ponieważ Zainteresowana spełnia również ten warunek w Jej ocenie nie ma obowiązku ewidencjonowania swojego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.
Jak Wnioskodawczyni wspomniała, ponieważ świadczy usługi najmu w ramach tzw. „najmu prywatnego” nie ma obowiązku dokumentowania świadczonych usług za pomocą faktur (rachunków) a w Jej ocenie przepis § 2 ust.2 rozporządzenia w sprawie zwolnień dotyczy wyłącznie osób świadczących wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »