Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.08.2015

Obniżona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszłości i nabywanych w przyszłości środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych częściowo ze środków UE będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2015 r.), uzupełnionym 10 i 15 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 21 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-226/15/ZK i IBPB-1-1/4511-227/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 i 15 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest wspólnikiem - komandytariuszem spółki komandytowej. Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej, w której Wnioskodawca był również wspólnikiem. Przekształcenie nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej „k.s.h.”). Komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., podmiot, który na poziomie spółki jawnej nie był jej wspólnikiem. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej podmiot ten, tj. spółka jawna, korzystała ze wsparcia ze środków unijnych przy zakupie środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Oznacza to, że środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne zostały w całości nabyte przez spółkę jawną (poprzednika spółki komandytowej), a następnie dofinansowane przez UE z jej środków. Oznacza to, że środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne zostały sfinansowane przez Wnioskodawcę, zaś w późniejszych okresach rozliczeniowych dofinansowane przez UE z jej środków. Jednocześnie Spółka posiada środki trwałe, które są całkowicie umorzone. Środki trwałe są amortyzowane w sposób liniowy. Spółka komandytowa rozważa obniżenie stawek amortyzacji dla niektórych, bądź wszystkich środków trwałych, w tym sfinansowanych ze środków UE. Na moment złożenia wniosku Wnioskodawca nie wie, do jakiej wysokości dojdzie do obniżenia stawki amortyzacji, niewykluczone że bliskie stawce „0”. Z oczywistych przyczyn stawki nie będą obniżane w stosunku do wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto spółka komandytowa nie wyklucza, że w przyszłości będzie również nabywała środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, które później będą dofinansowane przez UE z jej środków.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
Czy na podstawie art. 22i ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej „u.p.d.o.f.”), możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszłości i nabywanych w przyszłości środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 0%?

Czy obniżenie stawki amortyzacji środków trwałych, w tym sfinansowanych ze środków UE przez spółkę komandytową będzie wywoływało skutki podatkowe w rozliczeniu Wnioskodawcy na gruncie u.p.d.o.f?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ spółka komandytowa prowadzi księgi podatkowe, stąd też obniżenie stawki amortyzacji będzie skutkowało ujęciem obniżonych odpisów amortyzacyjnych w rozliczeniu podatkowym Wnioskodawcy do celów u.p.d.o.f., proporcjonalnie do udziału w zysku w spółce komandytowej. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 0%.

Mimo, że to nie spółka, a wspólnicy tej spółki komandytowej są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, to jednak zgodnie z art. 24a ust. 1 u.p.d.o.f., osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o tej ustawy.

Z pośród obowiązków wynikających z przywołanych przepisów prawa, dla Wnioskodawcy szczególne znaczenia mają te, które dotyczą odpisów amortyzacyjnych. Mianowicie art. 22a u.p.d.o.f. nakłada, poprzez użycie imperatywnego sformułowania „amortyzacji podlegają”, obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zarazem art. 22i ust. 5 u.p.d.o.f. stwierdza, że podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Podkreślić należy, że ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób do jakiej minimalnej wysokości stawki amortyzacyjne mogą być obniżone, przeto uprawnione jest twierdzenie, że stawki amortyzacyjne mogą być obniżone do dowolnie przez podatnika wybranej wysokości.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał:
1. interpretacje indywidualne wydane przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2013 r., Znak: IPTPB3/423-78/13-2/MF,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lutego 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1607/10/CzP, z 6 grudnia 2010 r., Znak: IBPBI/2/423-1714/10/CzP, IBPBI/2/423-1713/10/CzP, IBPBl/2/423-1158/10/CzP,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 grudnia 2011 r., Znak: ILPB4/423-357/11-4/DS,

2.postanowienie Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 25 sierpnia 2006 r. Znak: 1473/629/WD/423/66/EK.

Mając powyższe na względzie, skoro zarówno z brzmienia przepisów prawa, jak też z wielokrotnie wyrażanego stanowiska organów podatkowych jednoznacznie wynika, że obniżenie stawek może być dokonane do dowolnej wysokości, to może być również obniżone do 0 (do zera), bowiem stawka 0 też jest stawką o określonej wysokości.

W opinii Wnioskodawcy, ponieważ spółka komandytowa prowadzi księgi podatkowe, stąd też obniżenie stawki amortyzacji będzie skutkowało ujęciem obniżonych odpisów amortyzacyjnych w rozliczeniu podatkowym Wnioskodawcy do celów u.p.d.o.f., proporcjonalnie do udziału w zysku w spółce komandytowej. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 0%.

Zważywszy, że w przypadku spółki jawnej i komandytowej podatnikami podatku dochodowego nie jest ta spółka (te spółki), lecz poszczególni wspólnicy, to skutki podatkowe opisanej czynności - tj. obniżenie stawki amortyzacji środków trwałych, w tym sfinansowanych ze środków UE będzie skutkowało ujęciem obniżonych odpisów amortyzacyjnych w rozliczeniu podatkowym Wnioskodawcy do c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »