Objaśnienia podatkowe MFFiPR w sprawie kas rejestrujących

Objaśnienia dotyczązasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrującychmających postać oprogramowania, a takżeobowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatnośćnastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejna rachunek podatnika.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE z 12 sierpnia 2021

W SPRAWIE:

 1. ULGI NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH MAJĄCYCH POSTAĆ OPROGRAMOWANIA
 2. OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI NA KASIE REJESTRUJĄCEJ SPRZEDAŻY, ZA KTÓRĄ PŁATNOŚĆ NASTĄPIŁA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY, BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

 

Czego dotyczą objaśnienia

 

Objaśnienia dotyczą:

 1. zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania (dalej: „kasy wirtualne”).
 2. obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika.

 

Przepisy podatkowe, których dotyczą wydawane objaśnienia

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania1 (dalej: „rozporządzenie w sprawie kas wirtualnych”) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych”). Rozporządzenia te weszły w życie 1 czerwca 2020 r. i wprowadzają możliwość stosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas wirtualnych przez wybrane grupy podatników.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących3 (dalej: „rozporządzenie w sprawie kas”).

 

I. Zasady odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas wirtualnych

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów o usług4 (dalej: „ustawa o VAT”) wprowadzono przepis (art. 111b ust. 2), zgodnie z którym do kas wirtualnych odpowiednio stosuje się art. 111 i art. 111a. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas wirtualnych (dalej: „ulga”) uregulowane w tych artykułach oraz w akcie wykonawczym do ustawy w zakresie „ulgi”5.

W rozporządzeniu w sprawie kas zawarto natomiast regulacje dotyczące ewidencji sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Objaśnienia dotyczą więc również obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika.

Objaśnienia podatkowe z dnia 11 lipca 2019 r. odnoszące się do „Ulgi na zakup kas rejestrujących on-line” można odnaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakupkas-rejestrujacych-on-line

 

Niniejsze objaśnienia nie zastępują „Objaśnień z dnia 11 lipca 2019 r.” – należy je traktować, jako ich uzupełnienie uzasadnione wprowadzeniem na rynek od 1 czerwca 2020 r. nowego rodzaju kas rejestrujących, czyli kas wirtualnych.

 

1. Ogólne zasady odliczania

Prawo do uzyskania „ulgi” przysługuje podatnikom, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT;
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących.

(Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

 

Kasa rejestrująca – online w tym wirtualna – musi zapewnić prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połącznie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

(Podstawa prawna: art. 111 ust. 6a ustawy o VAT)

 

Każda kasa wirtualna, aby mogła być stosowana na polskim rynku musi pozytywnie przejść proces certyfikacji przeprowadzony przez Główny Urząd Miar. W celu uzyskania certyfikatu kasy, Główny Urząd Miar będzie sprawdzał m.in. zabezpieczenia kasy wirtualnej, w szczególności czy spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, czyli czy umożliwia połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, a także wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości, zapisu i przechowywania danych zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych.

 

Kasa wirtualna jest to kasa, która spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, a także wymagania techniczne wskazane w rozporządzeniu w sprawie kas wirtualnych, w związku z tym „ulga” z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT ma do niej zastosowanie.

 

Kwota wydana na zakup kasy wirtualnej

 

Kasa wirtualna to oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane.

 

Przepisy rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych wskazują na odrębność tego typu kasy rejestrującej – jako oprogramowania – od urządzenia, na którym ta kasa (oprogramowanie) jest zainstalowana. Wśród tego typu przepisów wymienić można, m.in.:

 • § 6 ust. 3, zgodnie z którym podatnik zapewnia konfigurację urządzenia, na którym jest zainstalowana kasa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy;
 • § 11 pkt 2, zgodnie z którym podatnicy używający kas wirtualnych udostępniają kasy wraz z urządzeniem, na którym kasa jest zainstalowana, do kontroli stanu oprogramowania i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów.

Mając na uwadze powyższe, ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, określona w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, przysługuje tylko w przypadku nabycia oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania).

 

Należy podkreślić, że poza przypadkami wskazanymi w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (patrz: wcześniejsza część niniejszych objaśnień) ulga na zakup kas wirtualnych przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas i w efekcie dokonują zakupu np. kasy wirtualnej.

 

(Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 i art. 145b ust. 3 ustawy o VAT)

 

W rozporządzeniu w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących określone zostały warunki, które muszą być spełnione, aby możliwe było ujęcie „ulgi” w rozliczeniu podatnika. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących)

 

Przy czym należy podkreślić, że w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot ulgi na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo, pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

(Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących)

 

Kasy wirtualne mogą stosować tylko podatnicy wskazani w ro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »