Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.10.2014

Obciążenie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówką a VAT

Pytanie podatnika: Spółka zawarła z korporacją taksówkarską umowę na obsługę przejazdów służbowych dla swoich pracowników. W ramach takiej usługi, wybrana korporacja taksówkarska świadczy usługi taksówkarskie na rzecz spółki, za które obciąża spółkę należnym wynagrodzeniem. Zdarzają się sytuacje, że faktury wystawione na spółkę dokumentują prywatne przejazdy pracowników. Czy obciążenie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówką podlegało opodatkowaniu VAT po stronie spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak IPPP2/443-577/14-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy obciążenie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówką podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz obowiązku ewidencjonowania tej czynności na kasie rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak IPPP2/443-577/14-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy obciążenie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówką podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz obowiązku ewidencjonowania tej czynności na kasie rejestrującej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest domem mediowym specjalizującym się w planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług medialnych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w internecie materiałów reklamowych itp.) dla swoich klientów.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Spółka zawarła z korporacją taksówkarską umowę na obsługę przejazdów służbowych dla swoich pracowników. W ramach takiej usługi, wybrana korporacja taksówkarska świadczy usługi taksówkarskie na rzecz Spółki, za które obciąża Spółkę należnym wynagrodzeniem - zgodnie ze zrealizowanymi w danym miesiącu kursami. Jednocześnie, Spółka przewidziała, że w sytuacji gdy pracownik nie skorzystał z przejazdu wybraną przez Spółkę korporacją taksówkarską, pracownik jest zobowiązany uzyskać od takiego innego przewoźnika fakturę wystawioną na Spółkę. Spółka odlicza VAT naliczony z faktur za usługi taksówkarskie.

Nie można jednak wykluczyć przypadków, w których faktury wystawione na Spółkę dokumentują prywatne przejazdy pracowników niezwiązane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. W celu identyfikacji takich przypadków Spółka wdrożyła wewnętrzną procedurę weryfikacyjną, w ramach której identyfikowane są przejazdy taksówkarskie pracowników, niezwiązane z działalnością Spółki (przejazdy prywatne pracowników), na które Spółka otrzymała faktury i odliczyła VAT naliczony. Po uregulowaniu należności wynikającej z faktury wystawionej w takim przypadku przez taksówkarza, Spółka obciąża poszczególnych pracowników kosztami prywatnych przejazdów taksówkami. Dotychczas, poszczególni pracownicy zostali obciążeni kosztami prywatnych przejazdów, które miały miejsce w 2013 r. (tj. w czasie obowiązywania Rozporządzenia o zwolnieniu z kas) oraz w 2012 r. (tj. w czasie gdy obowiązywało Dawne rozporządzenie o zwolnieniu z kas). Ponadto, nie można wykluczyć, że podobne sytuacje wystąpią również w przyszłości.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 1. nie powstał u Wnioskodawcy z jakiegokolwiek tytułu obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub/i usług;
 2. Wnioskodawca w prowadzonej działalności nie stosuje kasy rejestrującej do ewidencjonowania sprzedaży;
 3. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej towarów/usług dokonywanej na rzecz swoich pracowników.

W związku z powyższym, po stronie Spółki powstała wątpliwość dotycząca sposobu rozliczenia i udokumentowania VAT takiego obciążenia pracownika kosztami przejazdu prywatnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w opisanym stanie faktycznym obciążenie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówką podlegało opodatkowaniu VAT po stronie Spółki?
 2. W jaki sposób należało udokumentować dla celów VAT czynność polegającą na obciążeniu pracowników kosztami prywatnych przejazdów taksówkami na gruncie Dawnego rozporządzenia o zwolnieniu z kas przy założeniu, że po stronie Spółki nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych?
 3. W jaki sposób należało udokumentować dla celów VAT czynność polegającą na obciążeniu pracowników kosztami prywatnych przejazdów taksówkami na gruncie Rozporządzenia o zwolnieniu z kas przy założeniu, że po stronie Spółki nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rolników ryczałtowych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1

W ocenie Spółki w opisanym stanie faktycznym, obciążenie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówką podlegało opodatkowaniu VAT po stronie Spółki - zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Spółka działała w takim przypadku we własnym imieniu i na rzecz swoich pracowników, a zatem zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu należy przyjąć, że Spółka nabyła i wyświadczyła pracownikowi usługę taksówkarską.

Pytania 2 i 3

W ocenie Spółki, Wnioskodawca powinien udokumentować takie obciążenie fakturą VAT wystawioną na rzecz pracownika, jeżeli zgłosił on Spółce takie żądanie. Spółka nie miała jednocześnie obowiązku zaewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej czynności polegającej na obciążeniu pracowników kosztami prywatnych przejazdów taksówkami w opisie zdarzenia przyszłego.

Co do zasady, zgodnie z brzmieniem art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT znajdującym zastosowanie w czasie obowiązywania Dawnego rozporządzenia o zwolnieniu z kas oraz Rozporządzenia o zwolnieniu z kas, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących. Jednocześnie na podstawie art. 111 ust. 8 Ustawy o VAT Minister Finansów uzyskał kompetencję do wydania przepisów wykonawczych, w których wyłączy z obowiązku fiskalizacji niektóre grupy podatników oraz niektóre kategorie czynności. Minister Finansów skorzystał z tego uprawnienia wydając Dawne rozporządzenie o zwolnieniu z kas (obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.) oraz Rozporządzenie o zwolnieniu z kas (które weszło w życie 1 stycznia 2013 r.). Akty te zawierają zarówno zwolnienie o charakterze podmiotowym - przepis przewidujący zwolnienie uzależnione od osiągniętego obrotu w związku ze sprzedażą dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i zwolnienie przedmiotowe - zawarte w załącznikach katalogi rodzajów czynności, których wykonanie nie powoduje obowiązku wykazania w ewidencji sporządzonej przy użyciu kasy.

Zgodnie z brzmieniem powyższych rozporządzeń i obowiązujących przed ich wejściem w życie przepisów rangi podustawowej, podatnicy VAT dokonujący określonych rodzajów czynności nie mają obowiązku ich ewidencjonowania z użyciem kas rejestrujących pod warunkiem, że po ich stronie nie powstał wcześniej obowiązek instalacji tych urządzeń.

W związku z powyższym, opierając się na założeniu, że po stronie Spółki nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zdaniem Spółki ma ona prawo do zwolnienia z obowiązku fiskalizacji również odsprzedaży na rzecz pracowników prywatnych przejazdów taksówkami.

Zgodnie obowiązującym od początku 2013 r. brzmieniem poz. 33 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia o zwolnieniu z kas, ze zwolnienia przedmiotowego korzystają dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

W ocenie Spółki, przytoczony przepis stanowi podstawę do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej również w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku (w zakresie czynności wykonanych w roku 2013).

W załączniku do Rozporządzenia o kasach nie przewidziano żadnych okoliczności wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia w przypadku wskazanym w opisie stanu faktycznego. W konsekwencji, odsprzedaż prywatnych przejazdów taksówkami na rzecz pracowników korzysta ze zwolnienia na podstawie poz. 33 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia o zwolnieniu z kas.

Analogiczne zwolnienie w stosunku do czynności dokonanych w 2012 r. przewidziano w poz. 33 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 Dawnego rozporządzenia o zwolnieniu z kas.

W świetle powyższego, przy założeniu, że Spółka nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »