Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.11.2014

O VAT mogą pytać obie strony transakcji

Z uzasadnienia: Z uwagi na specyfikę podatku od towarów i usług, zainteresowanym w otrzymaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego może być podatnik tego podatku zarówno w zakresie podatku należnego jak i naliczonego, a zatem że prawo takie przysługiwało również Skarżącej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń / spr./ Sędziowie NSA Maria Serafin-Kosowska NSA Jacek Surmacz Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 października 2014r. sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w R. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] listopada 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] września 2012r. nr [...], 2) określa, że postanowienia wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej "A" S.A. z siedzibą w R. kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2012 r. A.S.A. ( dalej Skarżąca ) zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami, budowlami i urządzeniami oraz ustalenia podstawy opodatkowania w zakresie dostawy budynków i urządzeń zwolnionych od podatku.

We wniosku przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe: zamierza zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, na mocy której nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Skarżąca oraz zbywca nieruchomości są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego sformułowała następujące pytania:
1. Czy dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami, urządzeniami korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
2. Jeżeli niektóre budynki, urządzenia korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, w jaki sposób należy ustalić wartość podstawy opodatkowania w zakresie dostawy zwolnionej od podatku?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów odmówił wszczęcia postępowania.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – dalej w skrócie Ordynacja podatkowa, postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej zostaje wszczęte na pisemny wniosek zainteresowanego. Omawiana regulacja prawna stanowi, jak wskazał dalej, że dla skutecznego wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie wydania interpretacji indywidualnej koniecznym jest, aby wniosek o jej wydanie złożył podmiot zainteresowany skutkami prawnopodatkowymi w sferze swoich rozliczeń z budżetem państwa. Wnioskodawca może pytać tylko o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację prawnopodatkową ewentualnego zbywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu i posadowionych na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń, a więc w tym wypadku innego podmiotu.

Tylko wniosek złożony przez uprawnionego zainteresowanego skutecznie wszczyna postępowanie w sprawie interpretacji podatkowej, co z kolei obliguje upoważnionego przez Ministra Finansów, właściwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Nie może zakończyć się wydaniem interpretacji podatkowej postępowanie, które nie zostało wszczęte przez uprawniony do tego podmiot, ponieważ w takiej sytuacji nie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie, lecz jedynie postępowanie faktyczne.

Tymczasem w sprawie, jak wskazał organ, jako wnioskodawcę wskazano A.S.A., natomiast problem dotyczył ustalenia, czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na gruncie budynkami, budowlami i urządzeniami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i czy sprzedaż ta powinna być zwolniona z tego podatku oraz jaka powinna być podstawa opodatkowania. Organ stwierdzi, że wątpliwości Skarżącej odnoszą się do sytuacji prawnopodatkowej innego podmiotu (sprzedawcy nieruchomości) i w związku z tym brak jest podstaw, by Skarżąca występowała o pisemną interpretację przepisów z tą sytuacją związanych.

Status zainteresowanego w przedmiotowej sprawie posiada podmiot, który dokonuje zbycia ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz posadowionych na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń, o których mowa we wniosku, to bowiem sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego określenia stawki podatkowej oraz obliczenia podstawy opodatkowania, a nie nabywca. Mając powyższe na uwadze organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, na podstawie art. 165a § 1, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej.

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Skarżąca zarzuciła naruszenie:
1. art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej poprzez błędne przyjęcie, że nie ma statusu zainteresowanego w sprawie złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,
2. art. 121 § 1, art. 122 oraz art. 124 Ordynacji podatkowej skutkujące błędnym ustal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »