Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.03.2017

NSA. Zyski z transakcji walutowych jako przychód z działalności

Odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych (realizacja praw z nich wynikających) „w wykonaniu działalności gospodarczej” (art. 30b ust. 4 ustawy o PIT), to czynności prawne, które winny stanowić realizację przedmiotu działalności gospodarczej, stanowiąc zarazem niezależną od innych działań gospodarczych formę aktywności podatnika. Kryteriów tych zaś nie spełniają te czynności, których zasadniczym, a nawet wyłącznym celem jest jedynie poprawa efektywności innych operacji gospodarczych, dokonywanych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia WSA del. Bogusław Woźniak, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 330/14 w sprawie ze skargi S. P. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie - z dnia 20 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od lutego do grudnia 2009 r. oraz wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, - z dnia 20 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od S. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie kwotę 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę S.P. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie - z dnia 20 grudnia 2013 r. w przedmiocie określenia wysokości zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od lutego do grudnia 2009 r. oraz wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z dnia 20 grudnia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Skarżący w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą A. w T. w zakresie pośrednictwa i sprzedaży płodów rolnych, która to działalność prowadzona była przez podatnika na terenie Polski i Niemiec oraz w zakresie działalności hotelowo-usługowej w hotelu D. w N. Podatnik w złożonym przez siebie zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 (PIT-36) wykazał m.in. przychód z działalności gospodarczej w kwocie 67.913.728,49 zł, koszty uzyskania przychodów - 74.427.966,18 zł, stratę - 6.514.237,69 zł.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. przeprowadził wobec skarżącego postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r., w wyniku którego stwierdził nierzetelność ksiąg rachunkowych prowadzonych przez kontrolowanego wynikającą z faktu niezaewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w okresie rozliczeniowym, wskutek czego podatnik: w zakresie przychodów zaniżył ich wartość o kwotę: 50.063,97 zł, poprzez niezaewidencjonowanie wartości niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych, 36.357,25 zł, poprzez niezaewidencjonowanie wartości zrealizowanych dodatnich różnic kursowych, 552,10 zł, poprzez niezaewidencjonowanie całości przychodów z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw; w zakresie kosztów uzyskania przychodów: zaniżył ich wartość o kwotę 51.796,39 zł, poprzez niezaewidencjonowanie wartości zrealizowanych ujemnych różnic kursowych, zawyżył ich wartość o kwotę 1.040,44 zł, poprzez zaewidencjonowanie nieudokumentowanego wydatku.

Ponadto za nieprawidłowe uznano przyjęcie przez podatnika, że uzyskane przez niego przychody (dochody) i poniesione wydatki (straty) z tytułu obrotu instrumentami finansowymi (tj. z tytułu terminowych transakcji walutowych, opcji walutowych i operacji CIRS) spełniają przesłankę określoną w art. 30b ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.) i mogą być zaliczane do dochodów lub strat z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem organu kontroli skarbowej, przychody w łącznej kwocie 283.661 zł podlegają opodatkowaniu według zasad określonych w przepisie art. 30b ust. 1 i ust. 5 u.p.d.o.f. W konsekwencji organ wyłączył z przychodów i kosztów podatkowych prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej odpowiednio kwoty 70.211 zł oraz 8.709.024,82 zł.

Organ pierwszej instancji jako niezgodne z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. ocenił także zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków w łącznej kwocie 247.973,73 zł, poniesionych na spłatę prowizji i odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie zobowiązań pieniężnych powstałych na skutek zawieranych transakcji na rynku finansowym (w związku z rozwiązaniem transakcji opcji walutowych i transakcji CIRS przed terminem zapadalności).

W związku z powyższym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. skorygował wykazane przez podatnika przychody o łączną kwotę 16.762,32 zł i w decyzji nr [...] określił nową wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za 2009 r. w kwocie 753.944 zł. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wydał odrębną decyzję nr [...], w której określił wysokość zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od lutego do grudnia 2009 r. oraz wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynikających z tytułu niezapłaconych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w łącznej kwocie 134.292 zł.

Po rozpatrzeniu odwołań skarżącego Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie wydał decyzje z dnia 20 grudnia 2013 r. W uzasadnieniu wskazano, że przedmiotem sporu w sprawie są dwie kwestie, tj.: kwalifikacja prawna przeprowadzanych przez podatnika operacji na rynku finansowym i prawidłowość odmowy pomniejszenia przychodu o różnice kursowe.

Organ drugiej instancji za uzasadnione uznał wyłączenie z przychodów i kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej kwot odpowiednio 70.211 zł i 8.709.024,82 zł, dotyczących dokonywanych przez podatnika transakcji na rynku finansowym. Za prawidłową uznał także odmowę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków na spłatę prowizji i odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie zobowiązań pieniężnych powstałych na skutek zawarcia ww. transakcji na rynku finansowym w łącznej kwocie 247.973,73 zł.

Odnosząc się do natomiast do kwestii różnic kursowych Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie nie podzielił przedstawionej zarówno przez organ kontroli skarbowej, jak i podatnika argumentacji w tym zakresie, jednakże - z uwagi na fakt, że w decyzji organu pierwszej instancji podwyższono dochód o prawidłową kwotę 50.063,97 zł - nie znalazł podstaw do uchylenia tej decyzji. W ocenie organu odwoławczego, ewidencjonowanie ww. różnic kursowych w księgach rachunkowych było konsekwencją błędnego założenia podatnika o możliwości rozliczenia przychodów (kosztów) z tytułu dokonywanych operacji finansowych łącznie z innymi przychodami (kosztami) działalności gospodarczej. W konsekwencji zarówno przychód i koszty uzyskania przychodów powinny zostać pomniejszone o kwoty odpowiednio 1.102.366 zł ("dodatnie różnice kursowe") oraz 557.006,85 zł ("ujemne różnice kursowe"), nie zaś - jak uczyniono w decyzji organu pierwszej instancji - sam przychód o saldo ww. wartości.

W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skarżący zarzucił naruszenie:

 • art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. poprzez jego błędną wykładnię tj. przyjęcie, że użyty w powołanym przepisie termin "w wykonywaniu działalności gospodarczej" powinien być rozumiany jako "wykonywanie czynności mieszczących się w przedmiocie działalności gospodarczej";
 • art. 30b ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. poprzez uznanie, że transakcje zawierane przez skarżącego na rynkach finansowych nie następowały "w wykonywaniu działalności gospodarczej Skarżącego", w efekcie czego skutki finansowe tych transakcji podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla kapitałów pieniężnych;
 • będące konsekwencją powyższego naruszenia, naruszenie art. 14 ust. 1 i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez niezastosowanie ich w sprawie i uznanie, że otrzymane w wyniku dokonywania przez skarżącego transakcji finansowych przychody nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej, a poniesione wydatki związane z tymi transakcjami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej działalności.

W odpowiedzi na skargi Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie wniósł o ich oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonych decyzjach.

Na rozprawie w dniu 23 lipca 2014 r. WSA w Szczecinie postanowił o połączeniu spraw zainicjowanych skargami skarżącego prowadzonych pod sygn. akt I SA/Sz 330/14 i I SA/Sz 331/14 do wspólnego rozpoznania i wyrokowania, oraz o dalszym prowadzeniu sprawy pod sygn. akt I SA/Sz 330/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalając skargę wskazał, że organ odwoławczy zajął prawidłowe uznał, iż realizacja i zbycie praw majątkowych z terminowych transakcji walutowych, transakcji na opcjach walutowych oraz transakcji CIRS przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność budowlaną, nie stanowi zbycia lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych w wykonywaniu prowadzonej w tym celu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa i sprzedaży płodów rolnych oraz w zakresie działalności hotelowo-usługowej.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji wykładnia art. 17 ust 1 pkt 10 oraz art. 30b ust 1 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że realizacja praw z zawartych przez stronę umów stanowi źródło przychodu z kapitałów pieniężnych w postaci pochodnych instrumentów finansowych.

Zwrócono uwagę, że termin "w wykonywaniu działalności gospodarczej" nie został zdefiniowany w u.p.d.o.f. (choć użyto go również w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy), ale w orzecznictwie rozumiany jest jako wykonywanie czynności mieszczących się w przedmiocie działalności gospodarczej. Czynności te powinny być przy tym wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły.

W ocenie WSA w Szczecinie w 2009 r. skarżący uzyskiwał przychody z działalności gospodarczej, której przedmiot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »