NSA. Zwrot nadpłaconych składek z ZUS z PIT

Z uzasadnienia: Skoro o kwotę nadpłaconych składek obniżone zostało wynagrodzenie pracowników, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zwrot tej kwoty obligował do doliczenia jej do przychodu pracowników ze stosunku pracy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Bożena Kasprzak, Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3337/14 w sprawie ze skargi S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. oddala skargę,
  3. zasądza od S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. z siedzibą w W. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11.04.2014 r. skarżąca Spółka podała, że zatrudniała pracowników oddelegowanych z Korei Południowej, z którymi zawierała lokalne umowy o pracę, określające ich wynagrodzenie brutto, z tym jednak zastrzeżeniem, że wynagrodzenie faktycznie wypłacane oddelegowanemu, po potrąceniu wszystkich lokalnie wymaganych podatków i świadczeń publicznoprawnych, odpowiadało wynagrodzeniu netto, gwarantowanemu przez delegującą pracowników centralę firmy. W okresie od dnia 1.03.2010 r. do dnia 31.07.2012 r. od wynagrodzeń tych pracowników skarżąca niezasadnie odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w związku z czym w dniu 19.08.2013 r. otrzymała zwrot nadpłaconych składek. Ponieważ ze względu na przyjęty system gwarantowanego wynagrodzenia netto w związku z dokonanym zwrotem nadpłaty pracownikom tym nie przysługują żadne roszczenia do skarżącej, zwrot składek rozpoznała ona jako własny przychód i odprowadziła od niego podatek dochodowy od osób prawnych. Zadała pytanie, czy wartość zwróconych pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, które nie pomniejszają zobowiązania podatkowego pracownika, a także składek, które pomniejszają to wynagrodzenie, powinna zostać doliczona do dochodu pracownika ze stosunku pracy i zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) opodatkowana tym podatkiem – zajmując stanowisko, że wartość ta nie powinna być doliczana do dochodów pracowników i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 4.07.2014 r. stanowisko skarżącej uznał za nieprawidłowe. Wskazał, że kwota nadpłaconych składek stanowi zarówno dla pracownika, jak i dla byłego pracownika, przychód ze stosunku pracy, ponieważ o wartości te wynagrodzenia zostały obniżone. Skoro zatem skarżąca jako płatnik miała obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy, kwoty zwróconych składek także powinna zaliczyć do tej kategorii przychodów i pobrać od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a ponadto na piśmie poinformować o tym fakcie tych pracowników i byłych pracowników, których składki zwrócono. Jeżeli natomiast skarżąca nie zwróci im nadpłaconych składek, nie ma obowiązku informowania tych pracowników o obowiązku doliczenia kwoty zwróconych składek do dochodu deklarowanego w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zwrócono nienależnie pobrane składki; kwestia, czy pracodawca ma obowiązek zwrócenia nadpłaconych składek pracownikowi, nie jest regulowana prawem podatkowym i nie może być przedmiotem interpretacji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca zarzuciła naruszenie art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. przez błędne uznanie, że kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie społecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »