Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.05.2018

NSA. Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca

Posłużenie się w przepisach określeniem "podatnik niemający/nieposiadający siedziby" należy odnosić zarówno do podatników, prowadzących działalność gospodarczą w formie jednostek organizacyjnych, jak i jako osoby fizyczne. WSA trafnie odniósł pojęcie siedziby działalności gospodarczej osoby fizycznej do miejsca, z którego osoba ta kieruje taką działalnością (zarządza prowadzonym przedsiębiorstwem). Nie ulega wątpliwości, że miejscem tym jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy, które znajduje się poza terytorium Polski. Tym samym do takiego podatnika nie można było zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka - Medek (spr.), Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Izabela Najda - Ossowska, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 239/15 w sprawie ze skargi M. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od M. B. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Skarga kasacyjna M. B. dotyczy wyroku z dnia 4 listopada 2015 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 239/15. W orzeczeniu tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.), zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a.", oddalił jego skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżący wskazał, iż jest współwłaścicielem nieruchomości w T. stanowiącej budynek mieszkalny, w którym znajdują się również lokale przeznaczone na cele niemieszkaniowe. Wyjaśnił, że wynajem tych lokali nie jest wykonywany przez niego w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach tzw. wynajmu prywatnego i opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Opłaty czynszowe są uiszczane przez najemców na rachunek bankowy administratora nieruchomości. W żadnym roku podatkowym kwoty otrzymywane przez skarżącego z tytułu wynajmu lokali nie przekroczyły 150.000,00 zł (łącznie, wynajem na cele mieszkaniowe i niemieszkaniowe). Skarżący wyjaśnił, że ma miejsce zamieszkania za granicą, nie prowadzi tam działalności gospodarczej w żadnym zakresie, uzyskuje jedynie przychody z wynajmu nieruchomości w Polsce.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego M. B. zwrócił się do organu interpretacyjnego o odpowiedź na pytanie czy jako osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania za granicą, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.), zwanej dalej w skrócie "u.p.t.u.".

Zdaniem wnioskodawcy, może on korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u., do momentu przekroczenia kwoty 150.000,00 zł. Podkreślił, że nie powinien go dotyczyć ust. 13 pkt 3 tego artykułu u.p.t.u., który stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się m.in. do "podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju". Nie prowadząc bowiem działalności gospodarczej nie może on posiadać ani w kraju, ani za granicą jej siedziby. Dlatego wyłączenie ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w powyższym przepisie, nie odnosi się do niego.

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej Minister Finansów stanowisko zaprezentowane we wniosku o interpretację uznał za nieprawidłowe. Zdaniem organu, adres zamieszkania dla podatnika będącego osobą fizyczną jest tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika. W konsekwencji podatnik będący osobą fizyczną, który nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, nie posiada tym samym siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. Zatem podatnik, który posiada swoje miejsce zamieszkania za granicą, a prowadzi czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, będzie musiał od każdego obrotu odprowadzić taki podatek.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa wnioskodawca, nie zgadzając się z wydaną interpretacją, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniósł o jej uchylenie, zarzucając nieprawidłową wykładnię art. 113 ust. 13 pkt 3 w zw. z ust. 1 u.p.t.u.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zajęte w interpretacji indywidualnej.

Dokonując sądowej kontroli zaskarżonej interpretacji WSA w Warszawie uznał, że organ interpretacyjny dokonał w niej prawidłowej wykładni przepisów prawa stwierdzając, iż na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u. podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości położone w Polsce, mający miejsce zamieszkania poza terytorium kraju, nie mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług od obrotów uzyskanych z tej działalności. Sąd pierwszej instancji stwierdził przy tym, że najem nieruchomości stanowi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co wprost wynika z art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Opisany przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej najem lokali użytkowych spełnia kryteria działalności gospodarczej, o których mowa w tym przepisie.

WSA zwrócił uwagę, że stanowiący przedmiot zaskarżonej interpretacji - art. 113 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u. stanowi odpowiednik art. 283 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L347, s. 1), zwan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »