Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.02.2015

NSA. Zwolnienia z PIT. Świadczenie umowne to nie odszkodowanie

Z uzasadnienia: Kwota wypłacona podatniczce wynikała jedynie z ustaleń zawartych pomiędzy stronami ugody, ma charakter czysto umowny, a jej wysokość uwzględnia interesy obu stron. Kwota ta ma zatem rekompensować utracone w wyniku rozwiązania umowy o pracę, spodziewane korzyści w postaci wynagrodzenia za pracę. Kwota pieniężna przyznana na podstawie ugody sądowej została wypłacona tytułem zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz z rozwiązania stosunku pracy. Należna kwota nie była zatem odszkodowaniem i nie może być objęta zakresem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a stanowi przychód ze stosunku pracy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2743/11 w sprawie ze skargi K. B. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2011 r. nr IPPB4/415-199/11-5/MP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 7 sierpnia 2012 r., III SA/Wa 2743/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 8 czerwca 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: skarżąca złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty pieniężnej przyznanej na podstawie ugody sądowej, w którym wskazała, że w toku postępowania przed sądem powszechnym, wszczętym na skutek pozwu skarżącej o ustalenie istnienia stosunku pracy i dopuszczenie do pracy oraz o wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy z uwagi na brzmienie art. 47 zd. 2 i art. 177 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: K.p.) skarżąca i pozwany (kancelaria) zawarli 23 lutego 2011 r. ugodę przed sądem rejonowym. Dotychczasowy pracodawca na podstawie ugody sądowej zobowiązał się zapłacić na rzecz skarżącej 7,5-krotność wynagrodzenia, tytułem zaspokojenia wszelkich roszczeń, wynikających ze stosunku pracy oraz z rozwiązania stosunku pracy, a w szczególności odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, przywróceniem do pracy i wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy.

Zdaniem skarżącej ugoda została zawarta w oparciu o art. 47 K.p., który stanowi, że jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownicą w okresie ciąży, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Podniosła również, że otrzymana kwota od kancelarii stanowi wykonanie ugody sądowej, w ramach której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).

W związku z powyższym skarżąca zadała następujące pytanie: Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem skarżącej uzgodniona w ugodzie sądowej kwota jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z brzmieniem art. 21. ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) - dalej: „u.p.d.o.f.”

3. W interpretacji z 8 czerwca 2011 r. Minister Finansów stanowisko skarżącej uznał za nieprawidłowe.

Organ stwierdził, iż kwota wypłacona skarżącej wynika jedynie z ustaleń zawartych pomiędzy stronami ugody. Oznacza to, że określone w ugodzie świadczenie przyznane skarżącej nie jest odszkodowaniem wynikającym z przepisów odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. W związku z powyższym, organ uznał, że wypłacona skarżącej przez kancelarię kwota z tytułu ugodowego zaspokojenia jej roszczeń, wynikających ze stosunku pracy oraz z rozwiązania stosunku pracy nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że wypłacone skarżącej świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej z byłym pracodawcą stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

4. W skardze do WSA w Warszawie na powyższą interpretację, wniesionej po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, wnioskodawczyni zarzuciła naruszenie: art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm., dalej powoływana jako „K.p.a.”); art. 8 i 107 § 3 K.p.a., art. 9 i 11 K.p.a. art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.; art. 45 K.p. oraz art. 47 zd. 2 K.p.

5. WSA w Warszawie uznając, że zaskarżona interpretacja nie narusza prawa, oddalił skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. r. 2012, poz. 270; dalej jako: "P.p.s.a.").

W ocenie sądu pierwszej instancji, źródłem sporu stron jest zawarte w interpretacji stwierdzenie organu, iż wynikająca z ugody zawartej pomiędzy skarżącą a jej pracodawcą kwota świadczenia nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Sąd wskazał, że stanowisko organu przedstawione w zaskarżonej interpretacji indywidualnej jest zasadne.

Zdaniem sądu, z brzmienia z 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. wynika jednoznacznie, że wypłacone odszkodowanie (zadośćuczynienie) korzysta ze zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

1) jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz

2) że podstawą jego przyznania nie jest zawarta umowa lub ugoda (inna niż ugoda sądowa).

Ponadto, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub inne zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: a. otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; b. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »