NSA: Znak towarowy w zamian za akcje - podstawa opodatkowania VAT

Z uzasadnienia: ...”zapłatą” będzie wartość nominalna a nie wartość emisyjna akcji obejmowanych w zamian za wniesienie takiego wkładu. To bowiem ilość i zarazem wartość nominalna akcji, a nie (jak utrzymywała skarżąca spółka) wartość rynkowa aportu, wyznacza zakres praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych wspólników (akcjonariuszy) spółki. W zamian za wkłady wniesione do spółki wspólnicy otrzymują bowiem akcje (udziały) w kapitale zakładowym.

 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Ryszard Pęk (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Maja Chodacka, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. spółki komandytowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt I SA/Rz 798/15 w sprawie ze skargi R. spółki komandytowej w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 14 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. spółki komandytowej w P. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok sądu I instancji.

1.1. Wyrokiem z 6 października 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 798/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę "R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa w P. (dalej zwana "skarżącą spółką") na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 14 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług.

 

2. Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2.1. We wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca spółka, przedstawiając stan faktyczny, wskazała, że 31 lipca 2014 r. wniosła do spółki "R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w P. wkład niepieniężny w postaci przysługującego jej prawa ze wspólnotowego graficznego znaku towarowego o nazwie GW, zarejestrowanego przez OHIM pod numerem [...]. Wniesienie wkładu niepieniężnego zostało potwierdzone uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w P. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100.000 zł. zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego pod nr Rep [...] oraz umową przeniesienia własności aportu z 31 lipca 2014 r.

Skarżąca spółka podała, że wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na podstawie wyceny zawartej w sporządzonym raporcie, według stanu wiedzy o przedmiocie wyceny na dzień 31 marca 2014 r. oraz według wartości godziwej do celów aportowych z dnia 5 maja 2014 r. Znak towarowy wyceniono na kwotę 52.000.000 zł. Tak ustalona wartość, jak podkreśliła, stanowiła wysokość wnoszonego wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej odpowiadającą wartości rynkowej prawa ochronnego na znak towarowy.

Skarżąca spółka wyjaśniła, że w zamian za wkład niepieniężny objęła 100.000 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 520 zł za jedną akcję. Zaznaczyła też, że na potrzeby wniesienia prawa ochronnego na znak towarowy, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowo akcyjnej, biegły rewident wydał opinię na temat tzw. "wartości godziwej" przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) potwierdzającą wartość określoną w wycenie biegłego rzeczoznawcy, zgodnie z którą cena emisyjna akcji spółki komandytowo akcyjnej, które zostały objęte przez skarżącą spółkę była równa wartości godziwej określonej przez biegłego rewidenta.

Ponieważ – jak wyjaśniła skarżąca spółka – wartość nominalna akcji była niższa niż cena emisyjna, nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji została przelana na kapitał zapasowy spółki komandytowo - akcyjnej. Skarżąca spółka udokumentowała powyższą transakcję fakturą VAT, przyjmując ostatecznie jako podstawę opodatkowania wartość znaku towarowego równą wartości rynkowej prawa ochronnego na znak towarowy, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszoną o wartość podatku VAT.

2.2. W związku z przedstawionym wyżej zdarzeniem przyszłym skarżąca spółka zadała następujące pytania:

1. czy zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm., zwana dalej "ustawą o VAT") przy transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowo-akcyjnej podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, a więc akcje o wartości odpowiadającej wartości znaku towarowego pomniejszonej o wartość podatku VAT,

2. czy przedstawione przez skarżącą spółkę w opisie zdarzenia faktycznego rozliczenie transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowo - akcyjnej jest prawidłowe.

2.3. W zajętym stanowisku własnym skarżąca spółka, powołując się na art. 29a ust. 6 ustawy o VAT przyjęła, że podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota odpowiadająca wartości prawa do znaku towarowego pomniejszona o kwotę podatku VAT.

 

3. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów.

3.1. W interpretacji indywidualnej z 14 maja 2015 r. Minister Finansów stwierdził, że przedstawione przez skarżącą spółkę stanowisko dotyczące podstawy opodatkowania transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej było nieprawidłowe.

Minister Finansów podzielił stanowisko skarżącej spółki, że podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowi zapłatę, ale nie będzie to równowartość znaku towarowego, lecz ogół praw i obowiązków otrzymanych w zamian za wkład niepieniężny.

 

4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

4.1. Po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżąca spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w której zaskarżyła powyższą interpretacje zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT przez przyjęcie, że podstawą opodatkowania jest kwota równa sumie wartości nominalnej obejmowanych akcji.

W oparciu o powyższy zarzut spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz orzeczenie o kosztach według norm przepisanych.

4.3. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

 

5. W...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »