NSA. Zmniejszenie udziału w spółce osobowej bez PIT

Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: brak jest przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia WSA (del.) Marta Waksmundzka - Karasińska (sprawozdawca), Protokolant Agata Milewska, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Kr 66/17 w sprawie ze skargi W. C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. nr IBPB-1-1/4511-435/16-1/ZK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Szef Krajowej Administracji Skarbowej skargą kasacyjną z dnia 2 czerwca 2017 r. zakwestionował wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I SA/Kr 66/17. Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę W. C. (dalej także jako "Wnioskodawca" lub "Strona") i uchylił interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej skutków zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan faktyczny sprawy przyjęty przez Sąd I instancji jest następujący:

Skarżący zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W uzasadnieniu wskazał, że jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.). W przyszłości zostanie wspólnikiem spółki komandytowej lub spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: spółka osobowa). Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której w toku działalności spółki osobowej wnioskodawca za zgodą pozostałych wspólników (chyba, że umowa spółki stanowiłaby inaczej) dokona zmniejszenia przysługującego mu udziału kapitałowego zgodnie z art. 54 § 1 i art. 37 § 1 (ew. w zw. z art. 103 § 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: KSH). Odbędzie się to jednak bez wycofywania ze Spółki osobowej, która będzie kontynuowała działalność gospodarczą. W takiej sytuacji zmniejszenie udziału kapitałowego będzie polegać na wypłacie przez Spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej częściowej wartości wkładu Wnioskodawcy do spółki osobowej. Łączna wartość środków przekazanych wnioskodawcy tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego będzie niższa niż określona w umowie Spółki osobowej wartość wkładu.

Skarżący zwrócił się o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce osobowej należy uznać za niepowodujące powstania przychodu na gruncie przepisów u.p.d.o.f.?

Zdaniem Skarżącego, w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce osobowej należy uznać za niepowodujące powstania przychodu na gruncie przepisów u.p.d.o.f.

Minister Finansów zaskarżoną interpretacją indywidualną z dnia 30 września 2016 r., na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej jako "O.p.") uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Zdaniem organu otrzymanie przez Skarżącego środków pieniężnych od spółki osobowej (jawnej lub komandytowej), której będzie wspólnikiem, z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w tej spółce, spowoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 3, w zw. z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f.). Zdarzenie to nie jest bowiem objęte jakimkolwiek zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Strona w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzuciła:

 1. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 5b, art. 10 i art. 14, art. 14 ust. 3 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.;
 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj.:
  1. art. 120 oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 14h O.p.;
  2. art. 2a O.p.

Wojewódzki Sąd Administracyjny za błędny uznał pogląd organu, zgodnie z którym w związku z otrzymaniem przez Skarżącego środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej, powstanie podlegający opodatkowaniu przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. W przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w u.p.d.o.f. jednoznacznej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania wypłaty przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo, zaś skutki podatkowe tej wypłaty powinny być analizowane dopiero w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej w skardze kasacyjnej zakwestionował w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2017 r. i wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego orzeczenia, rozpoznanie skargi i jej oddalenie, ewentualnie - o uchylenie w całości na podstawie art. 185 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej "p.p.s.a.") zaskarżonego orzeczenia i przekazanie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »