Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.02.2014

NSA: Zły stan firmowego budynku a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Pojęcie względów technicznych nie obejmuje swoim zakresem technologicznych, ekonomicznych, jak również finansowych przyczyn braku możliwości wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej, ma ono bowiem normatywny kontekst determinowany kryteriami formalnymi właściwymi dla przepisów prawa budowlanego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "C." sp. z o. o. z siedzibą w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 1662/11 w sprawie ze skargi "C." sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 26 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od "C." sp. z o. o. z siedzibą w Z. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 1662/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę "C." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 26 września 2011 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

W dniu 18 stycznia 2011 r. "C" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. - dalej jako "Spółka", złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2011 r. wykazując do opodatkowania tym podatkiem grunty oraz budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z uwagi na niewykazanie w deklaracji budynku związanego z działalnością gospodarczą organ podatkowy wezwał Spółkę do korekty deklaracji, czego ta jednak nie uczyniła. Z uwagi na to, w dniu 2 marca 2011 r. wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r. W ramach postępowania organ dokonał oględzin stwierdzając, że budynek położony w W. przy ul. [...] jest parterowym budynkiem magazynowo - biurowym o powierzchni użytkowej 1.030 m² posiadającym pełne zadaszenie i ściany boczne. Wewnątrz budynku nie stwierdzono uszkodzeń elementów konstrukcyjnych oraz spękań ścian. W części magazynowej trzy pomieszczenia zostały wydzielone ścianami działowymi (w jednym złożono urządzenia chłodnicze), w pozostałej części magazynowej oraz biurowej nie stwierdzono śladów prac remontowych.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy W. określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwocie 28.419 zł.

Opodatkowaniu - wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej W. nr [...] z dnia 4 listopada 2010 r. - podlegały grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 8.222 m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1.030 m² oraz budowle o wartości 8.000 zł. Uzasadniając określenie zobowiązania podatkowego dla budynku niewykazanego przez stronę w deklaracji podatkowej organ podniósł, że wymagający remontu i w związku z tym okresowo niewykorzystywany w działalności budynek powinien być opodatkowany stawką podatku przewidzianą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż w sprawie nie wystąpiły względy techniczne, o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - dalej jako "u.p.o.l.".

W złożonym od powyższej decyzji odwołaniu Spółka zarzuciła jej naruszenie norm prawa materialnego poprzez nieprawidłową wykładnię i zastosowanie regulacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz naruszenie art. 30 ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - dalej jako "u.s.g.".

W uzasadnieniu podniesiono, że w sytuacji, gdy przedmiot ze względów technicznych niezależnych od podatnika nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności, następuje wyłączenie z zakresu opodatkowania najwyższą stawką podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wskazano, że decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

z dnia 23 lutego 2009 r. (zmienioną decyzją z dnia 14 grudnia 2009 r. w części dotyczącej terminu wykonania nałożonych obowiązków) zakazano Spółce w trybie natychmiastowym użytkowania budynku do czasu usunięcia stwierdzonych w kontroli budynku nieprawidłowości. Tym samym, dokonując oględzin budynku i rozstrzygając na tej podstawie, czy budynek może być wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, organ podatkowy przekroczył swoje uprawnienia. Strona wskazała, że nieruchomość ta powinna być objęta podatkiem od nieruchomości właściwym dla pozostałych nieruchomości, a nie związanych z działalnością gospodarczą.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. nie podzieliło argumentacji odwołującej się uznając za prawidłowe rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji z dnia 26 września 2011 r. organ odwoławczy wskazał, że z treści art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wynika, iż o tym, czy nieruchomość podlega opodatkowaniu stawkami podatkowymi w podwyższonej wysokości, decyduje sam fakt posiadania jej przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy, a nie sposób, w jaki faktycznie jest ona wykorzystywana. Wskazane zaś w przepisie "względy techniczne", uniemożliwiające wykorzystywanie przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności, muszą mieć charakter obiektywny i trwały. A zatem, przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości lub jej części służącej do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania do tej nieruchomości stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Nieruchomość taka, mimo chwilowego jej niewykorzystywania, z różnych przyczyn, nie przestaje być nieruchomością związaną z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą.

Kolegium stwierdziło, że stosując przedstawioną powyżej wykładnię art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. należy uznać, iż sporny w sprawie budynek został prawidłowo opodatkowany podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zauważono, że z treści decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 lutego 2009 r. wynika tymczasowy charakter przeszkody w wykorzystaniu budynku dla prowadzenia działalności gospodarczej, która może zostać usunięta po zastosowaniu się przez Spółkę do zaleceń wskazanych w decyzji. Zdaniem organu odwoławczego, wprowadzony zakaz użytkowania obiektu nie ma charakteru nieograniczonego, lecz obowiązuje do czasu usunięcia nieprawidłowości, których termin wyeliminowania określono na dzień 30 czerwca 2011 r. Organ dodał, że kwestionowany przez stronę dowód z oględzin budynku przeprowadzony w dniu 20 maja 2011 r. miał znaczenie pomocnicze i "wspomagające" tezę o braku wystąpienia w sprawie względów technicznych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji zarzucając jej rażące naruszenie norm prawa, w szczególności:

1. norm prawa materialnego, tj. art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. i art. 30 ust. 2 u.s.g.,

2. norm prawa procesowego, tj. art. 120, art. 121, art. 124 i art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako "Ordynacja podatkowa", poprzez wykroczenie przez organ podatkowy poza prawnie wyznaczone granice, naruszenie zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych oraz zasady przekonywania, jak również poprzez wadliwe konstruowanie uzasadnienia decyzji.

W uzasadnieniu skargi podkreślono, że z samego faktu posiadania przez przedsiębiorcę gruntu, budynku bądź budowli nie można wywodzić, iż nieruchomości te wykorzystywane są dla potrzeb działalności gospodarczej, możliwa jest bowiem sytuacja, że nieruchomość nie będzie wykorzystywana ze względów technicznych. Zdaniem skarżącej, organ odwoławczy w swojej decyzji nie podjął próby zdefiniowania pojęcia "względy techniczne", ale a priori założył, że skoro budynek znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy, to należy go opodatkować wg stawek najwyższych. Podkreślono, że w spornym budynku nie tylko nie jest prowadzona działalność, ale wręcz jest zakazana, o czym wprost stanowi decyzja organu nadzoru budowlanego. Zdaniem strony, decyzja ta ma decydujące znaczenie w sprawie, ponieważ organ nie ma uprawnień (nie zezwala na to u.s.g.) do oceny możliwości użytkowania budynków ze względu na stan techniczny. Zarzucono, że przeprowadzone przez organ oględziny budynku nastąpiły z przekroczeniem kompetencji, co stanowi naruszenie prawa procesowego, w tym art. 120 i art. 121 Ordynacji podatkowej.

W dalszej części uzasadnienia skargi argumentowano, że brak możliwości wykorzystywania przedmiotu opodatkowania ze względów technicznych wcale nie oznacza, że niemożność musi mieć charakter trwały i nieprzemijający. Zdaniem strony, chodzi o niemożność wykorzystywania w danym roku podatkowym. Skarżąca przywołała orzeczenia sądów administracyjnych, które - w jej ocenie - potwierdzają prezentowane przez nią stanowisko w sprawie.

Końcowo wskazano również na szereg naruszeń przepisów prawa procesowego, których - zdaniem strony - dopuściły się organy podatkowe, w tym zwłaszcza naruszenia zasady prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 122 Ordynacji podatkowej i związanego z nią obowiązku zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego unormowanego w art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, a także zasady swobodnej oceny dowodów wynikającej z art. 191 Ordynacji podatkowej.

SKO w J. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 1662/11 WSA we Wrocławiu oddalił skargę.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji przytoczył treść art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., zgodnie z którym przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów pod tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

WSA we Wrocławiu podniósł, że ww. przepisem ustawodawca wprowadził jako zasadę, iż wszystkie grunty, budynki i budowle będąc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »