Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.07.2015

NSA. Zasady określania przychodów i kosztów wspólników spółki partnerskiej

Z uzasadnienia: Wspólnicy spółki partnerskiej mogą określić prawo do udziału w zysku w spółce - w dowolnej (dopuszczalnej przepisami Kodeksu spółek handlowych) proporcji, według której będą rozliczane przychody z udziału w spółce, jednakże konsekwentnie w takiej samej proporcji winny też być dla celów podatkowych rozliczane koszty uzyskania przychodów.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, Protokolant Ewelina Wołosiak, po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1526/12 w sprawie ze skargi M.L. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. nr ... w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od M.L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2012 r., I SA/Kr 1526/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę M. L.(dalej: skarżąca) na interpretację Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach) z dnia 14 czerwca 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku o wydanie interpretacji skarżąca wskazała, iż w celu wykonywania zawodu lekarza zawiązała spółkę partnerską. Z umowy między partnerami wynika, że dochód lub strata spółki jest wynikową dochodów (strat) poszczególnych partnerów.

Uchwała wprowadziła zasadę, że udziałem każdego partnera w zysku jest jego przychód indywidualny (obliczony jako suma faktycznych przychodów spółki otrzymanych w związku z indywidualną działalnością partnera i przychodów spółki z NFZ otrzymanych przez spółkę za udzielenie usługi medycznej danej liczbie pacjentów przez partnera), powiększony o 1/3 przychodów wspólnych spółki.

Koszty każdego partnera (czyli wydatki spółki przypadające na każdego z nich) obliczane są w sposób analogiczny, tj. wydatki, które można przypisać indywidualnie partnerowi są przypisywane tylko jemu; natomiast wydatki, których nie można przypisać indywidualnie partnerowi - dzielone są równo między wszystkich.

Skarżąca nabrała wątpliwości, czy wskazany w stanie faktycznym sposób przypisywania przychodów i kosztów uzyskania przychodów podatnika jest zgodny z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.)?

Skarżąca nie wiedziała, czy "odpowiednie" stosowanie art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. do rozliczania kosztów uzyskania przychodów oznacza, że koszty uzyskania przychodów powinny być obliczane u każdego wspólnika proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku - proporcjonalnie do udziału, czy też może podatnik powinien stosować po prostu tę samą zasadę i dzielić koszty uzyskania przychodu według takiego samego mechanizmu, jak dzielone są zyski spółki między wspólników, tj. jeżeli przychody dzielone są na podstawie porozumienia wspólników i każdy ze wspólników otrzymuje przypadające na siebie przychody, to również koszty ponoszone przez każdego wspólnika indywidualnie, powinny być zaliczane do jego kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem wnioskodawczyni sformułowanie "zasady wyrażone w art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio", oznacza, że koszty uzyskania przychodów każdego wspólnika z uczestnictwa w spółce partnerskiej powinny być obliczane na tych samych zasadach, jak obliczane są przychody, a nie automatycznie przeliczane w odpowiedniej proporcji ustalonych przychodów. Rozliczenia podatkowe partnera spółki partnerskiej powinny uwzględniać specyfikę spółki partnerskiej i nie doprowadzać do sytuacji, że partner, który ekonomicznie i cywilnoprawnie nie ponosi odpowiedzialności za działanie innych partnerów i osób mu podporządkowanych podatkowo tę odpowiedzialność ponosi bowiem jego wynik podatkowy jest pochodną ekonomicznych przysporzeń lub strat innych partnerów.

3. W dniu 14 czerwca 2012 r. organ interpretacyjny uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. Zgodnie bowiem z art. 8 u.p.d.o.f. przypadający na podatnika, wspólnika spółki osobowej, przychód uzyskany z tytułu prowadzonej w formie spółki osobowej pozarolniczej działalności gospodarczej, ustala się w takiej wysokości, w jakiej wspólnik ten uczestniczy w zysku spółki. Udział wspólnika w zysku spółki określa się przy tym na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi wspólnicy spółki osobowej uczestniczą w zysku spółki w częściach równych, chyba że inne zasady określone zostaną w umowie spółki.

4. W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżąca podniosła, że organ w ogóle nie ustosunkował się do wspomnianej we wniosku kwestii niejednoznaczności regulacji art. 8 u.p.d.o.f., dokonując przy tym błędnej wykładni zawartych tam przepisów.

W odpowiedzi organ stwierdził, że przepisy będące przedmiotem interpretacji są jasne i nie budzą wątpliwości interpretacyjnych.

Organ podkreślił, że jest upoważniony wyłącznie do wskazania wykładni przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym, bądź zdarzeniu przyszłym. Nie jest natomiast upoważniony do potwierdzania poprawności dokonanych przez wnioskodawcę wyliczeń, czy też do konstruowania i wskazywania jakichkolwiek wzorów obliczeń (poza wzorami przewidzianymi w przepisach prawa podatkowego). Wydając przedmiotową interpretację organ nie miał zatem obowiązku szczegółowego oceniania hipotetycznego przykładu wskazanego w stanowisku wnioskodawczyni.

5. Powyższej decyzji skarżąca zarzuciła naruszenie: art. 8 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz nieustosunkowanie się do podniesionych we wniosku o wydanie interpretacji argumentów i ograniczenie uzasadnienia do przytoczenia przepisów oraz tez wyroków sądów administracyjnych, które zapadły w innych stanach faktycznych.

W odpowiedzi na skargę organ - podtrzymując w całości swe dotychczasowe stanowisko w sprawie - wniósł o jej oddalenie.

6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskazał, że istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy rozwiązania przyjęte w umowie spółki oraz w uchwale wspólników spółki partnerskiej - przewidujące nieproporcjonalny udział poszczególnych wspólników w kosztach w stosunku do udziału w przychodach - jest zgodny z art. 8 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. Podzielił przy tym stanowisku organu. Podniósł, że przyjęcie argumentacji skarżącej musiałoby się wiązać z taką modyfikacją normy podatkowej, do jakiej nie uprawnia norma odsyłająca. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko zawarte w wyroku z dnia 6 października 2011 r., II FSK 704/10, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że elementem ustawowej normy prawnej powinno być wyraźne odesłanie do aktu woli, jakim jest umowa spółki osobowej, czy też uchwała wspólników, jeżeli akt ten ma mieć wpływ na ustalenie wysokości obowiązku podatkowego wspólnika. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. takiego elementu nie zawiera.

Sąd zaznaczył, że jeżeli ustawa podatkowa przewiduje określone konsekwencje prawnopodatkowe, odnoszące się do zasad określania przychodów i kosztów uzyskania przychodów wspólników spółki jawnej (partnerskiej), podatnik nie może domagać się uchylenia bądź modyfikacji tych konsekwencji tylko dlatego, iż inaczej stanowi zawarta przez niego umowa spółki, bądź uchwała wspólników. Występuje zależność odwrotna: to umowa spółki powinna uwzględniać bezwzględnie obowiązujące normy prawa podatkowego, również w odniesieniu do zasad przypisywania wspólnikom przychodów i kosztów, a takż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »