Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

17.05.2019

NSA: Zapłaty mandatu trudniej będzie uniknąć

W przypadku należności z tytułu mandatów następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia egzekwowanej należności, w następstwie zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został powiadomiony.

Teza

Art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, co jednak nie wyklucza stosowania do należności wymienionych w art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozostałych przepisów działu III Ordynacji podatkowej, w tym przepisów o zawieszeniu i przerwaniu biegu terminu przedawnienia tych należności.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 95/18 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla w całości postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r. nr [...], 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie na rzecz Prezydenta Miasta G. kwotę 1 020 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę Prezydenta Miasta G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Prezydent Miasta G. celem przeprowadzenia egzekucji administracyjnej przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w B. wystawiony w dniu 26.01.2014 r. tytuł wykonawczy, obejmujący należność pieniężną z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania w dniu 21.07.2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. postanowieniem z dnia 3.10.2017 r. umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201, dalej: u.p.e.a.) ze względu na przedawnienie egzekwowanego obowiązku. W zażaleniu na to postanowienie podniesiono, że egzekwowany obowiązek nie uległ przedawnieniu, bowiem bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie postanowieniem z dnia 30.11.2017 r. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, stwierdzając, że na mocy art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, dalej: u.d.p.) egzekwowany obowiązek przedawnił się z upływem 5 lat od końca roku, w którym opłata powinna być uiszczona, gdyż u.d.g. nie odsyła do przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, dalej: O.p.) i art. 70 § 4 O.p., na podstawie którego mogłoby dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia egzekwowanego obowiązku, nie ma w sprawie zastosowania; powołał się na wyrażający takie stanowisko wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15.12.2016 r. (I SA/Gl 644/16).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarżący zarzucił naruszenie art. 67 w związku z art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, dalej: u.f.p.) przez jego pominięcie i w konsekwencji niezasadne niezastosowanie art. 70 § 4 O.p., naruszenie art. 40d ust. 3 u.d.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że należności z tytułu opłaty za parkowanie przedawniają się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności i nie ma do nich zastosowania art. 70 § 4 O.p. oraz naruszenie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. przez umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na wygaśnięcie zobowiązania.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że kwestia przedawnienia opłat i kar pieniężnych przewidzianych w u.d.p. została odrębnie i całościowo uregulowana w u.d.p., toteż przy braku odesłania do przepisów O.p. brak podstaw do zastosowania instytucji przerwania biegu terminu przedawnienia, o której stanowi art. 70 § 4 O.p. Powołując się na przytoczony wcześniej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stwierdził, że nie można znaleźć uzasadnionych podstaw do uznania, że przeczy temu zaliczenie tych należności w art. 60 pkt 7 u.f.p. do niepodatkowych należności budżetowych, do których mają zastosowanie przepisy O.p. Jakkolwiek stosownie do art. 67 u.f.p. przepisy działu III O.p. stosuje się do spraw nieuregulowanych w u.f.p., a ustawa ta nie zawiera regulacji przedawnienia należności, uregulowanie takie zawiera u.d.p. i należy je traktować jako przepisy szczególne wobec przepisów O.p.; pogląd taki wyrażono również w piśmiennictwie. Postępowanie egzekucyjne w sprawie zasadnie więc umorzono na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a., gdyż do przerwania biegu terminu przedawnienia egzekwowanej należności nie doszło, a egzekwowany obowiązek na mocy art. 13f u.d.p. przedawnił się z upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej skarżący wniósł o jego uchylenie i rozpoznanie skargi zgodnie z jej żądaniem, ewentualnie o przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »