Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.11.2018

NSA. Zaliczka przed wynajmem a obowiązek podatkowy w VAT

Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet świadczenia usług najmu, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Z kolei w świetle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie ma obowiązku dokumentowania fakturą otrzymania części zapłaty przed wykonaniem usługi najmu, czyli nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Hieronim Sęk, Sędzia NSA Krzysztof Wujek (sprawozdawca), Protokolant Anna Błażejczyk, po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 528/16 w sprawie ze skargi N. Sp. z o. o. z siedzibą w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 23 czerwca 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 528/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił, wydaną na wniosek N. Sp. z o.o. w B., interpretację indywidualną Ministra Finansów z 15 lutego 2016 r., nr [...].

Jak wynika z uzasadnienia tego wyroku we wniosku o wydanie interpretacji Spółka wskazała, że jest właścicielką nieruchomości C. [...] w K. (grunty i budynki), w którym wynajmuje lokale na potrzeby działalności handlowo-usługowo-biurowej dla spółek i osób fizycznych. 10 listopada 2015 r. podpisała z najemcą umowę na wynajem budynku o powierzchni 1460 m2, który zostanie wybudowany na koszt spółki i do 30 czerwca 2016 r. oddany najemcy do użytkowania. Umowę zawarto na 5 lat. Zgodnie z nią przyszły najemca ma płacić czynsz w wysokości 44.895,00 zł brutto, od dnia protokolarnego odebrania budynku, miesięcznie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto spółki. 20 listopada 2015 r. przyszły najemca wpłacił na konto spółki 1.207.000,00 zł . Zgodnie z zapisami § 1 pkt 7 umowy jest to: " (...) zaliczka na poczet czynszu płatnego z góry, którą najemca wpłaci najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w 50% na początku trwania umowy a w 50% w ostatnich miesiącach trwania umowy, tak aby po zakończeniu umowy została całkowicie wykorzystana. Najemca w tym czasie będzie zwolniony z uiszczania miesięcznego czynszu najmu (...)". Otrzymana przez spółkę kwota na poczet czynszu najmu nie jest w 100% wartością czynszu, jaki najemca będzie miał obowiązek uiścić.

Na tle tego stanu faktycznego Spółka zadała następujące pytania: czy wpłata zaliczki na poczet czynszu najmu powoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w prezentowanej sytuacji?

Przedstawiając własny pogląd Spółka stwierdziła, że z art.19a ust. 5, ust. 7, ust. 8 oraz art. 106i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej jako "ustawa o VAT) wynika, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstaje nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. O tym, kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu świadczenia przez spółkę umowy najmu, decyduje moment wystawienia faktury, przy czym nieprzekraczalnym terminem jest ustalony między stronami termin płatności.

Określenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki oraz dokonanie jej zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT a także obowiązku wystawienia faktury. W zaistniałym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstanie każdorazowo co miesiąc w dniu sporządzenia faktury wystawionej nie później niż z upływem terminu płatności tj. do 10 każdego miesiąca.

Działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w K. uznał ten pogląd za nieprawidłowy. Stwierdził, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi najmu, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności. Innymi słowy, o tym, kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu świadczenia takich usług, decyduje co do zasady moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami. W niniejszej sprawie należy uznać, że wprawdzie kwota 1.207.000,00 zł została wpłacona przed wykonaniem usługi i określona jest przez wnioskodawcę mianem zaliczki, jednakże z opisu sprawy wynika, że "dzień podpisania umowy", tj. dzień 10 listopada 2015 r. to również termin płatności określony przez strony w umowie dla tej części należności. Zatem, jak wskazał, organ, to dzień 10 listopada 2015 r. należy uznać za termin płatności tej części czynszu z tytułu umowy najmu.

W dalszej kolejności organ wskazał na art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, z którego wynika, że fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, stwierdzając, że skoro strony ustaliły termin płatności części czynszu z tytułu świadczonej usługi najmu na dzień 10 listopada 2015 r., to wnioskodawca winien wystawić nie później niż do dnia 10 listopada 2015 r. fakturę dla żądanej w tym terminie od najemcy kwoty z tytułu umowy najmu.

Tak więc w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu umowy najmu w odniesieniu do tej części należności, dla której termin płatności określono jako "najpóźniej w dniu podpisania umowy", a ta została podpisana 10 listopada 2015 r, powstał z chwilą upływu tego terminu płatności, tj. 10 listopada 2015 r. Bez znaczenia dla sprawy jest fakt, że strony ustaliły w umowie najmu nieruchomości, że kwota ta będzie rozliczona w poszczególnych miesiącach realizowania umowy.

Uwzględniając skargę Spółki N. i uchylając interpretację Ministra Finansów Sąd I instancji stwierdził, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jest to zasada ogólna, w myśl której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Od tej zasady przewidziane zostały wyjątki. Jeden z nich, z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy, polega na tym, że w przypadku usług najmu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usługi, a jeśli podatnik nie wystawił fak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »