Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.12.2016

NSA. Zaliczanie nadpłaty na poczet raty podatku

W przypadku istnienia bieżącej zaległości w podatku od nieruchomości, wykazana nadpłata, zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej winna zostać zaliczona na tę zaległość. 2. Za bieżącą zaległość uznać należy w przypadku podatku płaconego w ratach, zgodnie z art. 6 ust. 7 i w art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, raty podatku, pomimo, że nie upłynęły terminy ich płatności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia WSA del. Wojciech Stachurski, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Z. [...] S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 280/14 w sprawie ze skargi Z. [...] S.A. z siedzibą w G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 6 maja 2014 r., I SA/Gd 280/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Z[...] S.A. z siedzibą w G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 14 stycznia 2014 r., [...], utrzymującego w mocy postanowienie Prezydenta Miasta G. z 29 maja 2013 r., [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku od nieruchomości za 2013 r.

2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Decyzją z 7 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta G. określił Z[...] S.A. wysokość podatku od nieruchomości za 2006 r. w kwocie 12.880.431 zł. Podatnik dokonał wpłaty podatku wraz z odsetkami.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z 25 czerwca 2012 r. uchyliło rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i umorzyło postępowanie w sprawie z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego. Decyzja powyższa została utrzymana w mocy wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 30 stycznia 2013 r. wydanym w sprawie I SA/Gd 812/12.

Postanowieniem z 29 maja 2013 r. Prezydent Miasta G. dokonał zaliczenia powstałej w związku z powyższym nadpłaty w kwocie 6.605.415 zł na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za okres od czerwca do grudnia 2013 r. w łącznej kwocie 6.530.341 zł.

W odniesieniu do pozostałej kwoty 75.074 zł organ stwierdził, że podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

3. W rozważaniach merytorycznych sąd pierwszej instancji podniósł m.in., że w niniejszej sprawie Prezydent Miasta G. dokonał postanowieniem z 29 maja 2013 r. zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet bieżącego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za czas od czerwca do grudnia 2013 r.

Zdaniem sądu pierwszej instancji, stanowisko strony skarżącej, że w dacie dokonania zaliczenia nie istniało zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2013 r. (za wskazane miesiące) nie jest trafne. Okolicznością bezsporną w sprawie było złożenie przez skarżącą, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1992 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm. - dalej: "u.p.o.l."), deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013 r.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, iż podatki opłacane w ratach to świadczenia, które powstają po doręczeniu decyzji ustalającej kwotę roczną podatku lub z mocy prawa, gdzie roczna kwota podatku obliczona jest przez podatnika w deklaracji. W obu przypadkach roczna kwota podatku, na zasadach uregulowanych w ustawie regulującej dany podatek, jest dzielona na raty. Każda z tych rat jest więc zobowiązaniem bieżącym w rozumieniu przepisu art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "o.p."). Bieżące zobowiązania to te, które już powstały, ale nie upłynął jeszcze ich termin płatności. Podatkiem w rozumieniu ustawy (art. 3 ust. 30 o.p.) jest również rata podatku, jeżeli przepisy prawa przewidują płatność podatku w ratach.

Zdaniem sądu pierwszej instancji, użyte w art. 76 § 1 o.p. pojęcia "zobowiązań zaległych", "bieżących" oraz "zobowiązań przyszłych", definiowane są z perspektywy współczesności. Zaległościami podatkowymi, o których mowa w art. 76 § 1 o.p., mogącymi być przedmiotem zaliczenia nadpłaty, są takie zobowiązania, których termin płatności upłynął zanim organ podatkowy zadecyduje o nadpłacie (por. art. 51 § 1 o.p.). Z kolei "zobowiązanie przyszłe" to takie, które nie istnieje w chwili decydowania o nadpłacie.

Nie ma w ocenie sądu pierwszej instancji, racji strona skarżąca, twierdząc, że skoro nie upłynęły terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości, to mamy do czynienia z zobowiązaniem przyszłym. Nie można zdaniem sądu twierdzić, że o bieżącym charakterze podatku rozstrzyga wyłącznie wymagalność jego płatności, za którą dodatkowo należy uznawać ostatni dzień terminu zapłaty podatku. Takie rozumowanie prowadziłoby do uznania, że zobowiązanie podatkowe ma charakter bieżący w jednym tylko momencie, tj. w tym, w którym staje się wymagalne, a więc wyłącznie w dniu terminu płatności. Tymczasem z przepisów u.p.o.l. (art. 10 ust. 1, art. 11a ust. 2), a także wskazywanego przez skarżącą art. 6 ust. 9 pkt 3, wynika, że podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym.

Z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że w systematyce podatku od nieruchomości przez zaległość podatkową należy rozumieć takie zobowiązania, których termin płatności upłynął, a przez zobowiązania przyszłe - takie, które jeszcze nie powstały, tj. niedotyczące aktualnego roku podatkowego i jednocześnie niebędące zaległością podatkową. Pozostałe zobowiązania, czyli w istocie zobowiązania podatkowe dotyczące "aktualnego" roku, o ile nie upłynął jeszcze termin płatności raty (w jej zakresie) jest zobowiązaniem bieżącym.

Podatek, do którego zapłaty zobowiązane są osoby prawne, powstaje na zasadzie samooblicza...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »