NSA: Zajęcie zabezpieczające a przerwanie biegu terminu przedawnienia

Z uzasadnienia: Przerwanie biegu terminu przedawnienia może wystąpić w sytuacji, gdy prowadzono najpierw postępowanie zabezpieczające, a następnie - po wydaniu decyzji wymiarowej - postępowanie egzekucyjne. Dopiero jednak w momencie, gdy zostanie wystawiony tytuł wykonawczy oraz organ poinformuje zobowiązanego o przekształceniu zajęcia zabezpieczającego w egzekucyjne (por. art. 154 § 4 u.p.e.a.), spełnione zostają przesłanki skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 O.p.

Teza

Dokonanie zajęcia zabezpieczającego należności pieniężnej w postępowaniu zabezpieczającym nie stanowi zastosowania środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia w rozumieniu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (spr.), Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 73/15 w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz M. P. kwotę 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 6 listopada 215 r. w sprawie VIII SA/Wa 73/15 ze skargi M. P. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia 11 sierpnia 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że w ramach ww. decyzji organy podatkowe zakwestionowały Skarżącej - prowadzącej w 2006 r. działalność gospodarczą pod firmą "M.", której przedmiotem była między innymi sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw i transport drogowy towarów - prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i usług, wystawionych przez K. Sp. z o.o. z siedzibą w S. oraz PHU P. w G., gdyż nie odzwierciedlały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Dyrektor Izby Skarbowej w zaskarżonej decyzji wyjaśnił przy tym, że zobowiązanie podatkowe Skarżącej za poszczególne miesiące 2006 r. nie uległo przedawnieniu, z uwagi na zaistnienie przesłanki, o której mowa w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. dalej: "O.p."). Organ wskazał, że postanowieniem z dnia 12 grudnia 2011 r. wszczęte zostało dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 w związku z art. 6 § 2 i art. 61 § 1 i art. 61 § 2 k.k.s., przy czym Skarżącej w dniu 13 grudnia 2011 r. skutecznie doręczono pismo z dnia 9 grudnia 2011 r. wzywające ją do stawiennictwa na przesłuchanie w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s. Skarżąca – zdaniem organu – miała zatem wiedzę, że jest osobą podejrzaną w sprawie karnej skarbowej o przestępstwo z art. 56 § 2 k.k.s. oraz że wszczęto dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe. Wezwanie zawierało bowiem istotne elementy dotyczące zarzucanego czynu, o jaki Strona była podejrzana, tj. nierzetelne prowadzenie ksiąg i podanie nierzetelnych danych w deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia do grudnia 2006 r. oraz że 22 grudnia 2011 r. będzie przesłuchiwana w charakterze podejrzanej. Pismem z dnia 19 listopada 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. zawiadomił Skarżącą, że z dniem 12 grudnia 2011 r. nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych m. in. w podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. na skutek wystąpienia przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone Skarżącej 4 grudnia 2012 r.

Ponadto organ wskazał, że bieg terminu przedawnienia został przerwany na podstawie art. 70 § 4 O.p., wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. jako organ właściwy, na wniosek Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, wydał bowiem 18 listopada 2011 r. decyzję o zabezpieczeniu zobowiązań Skarżącej za kwiecień i sierpień 2006 r. oraz stosowne zarządzenia zabezpieczenia. W ramach postępowania zabezpieczającego dokonano w dniu 2 grudnia 2011 r. zajęć prawa majątkowego - wierzytelności z rachunku bankowego Skarżącej, czyli środka egzekucyjnego zgodnie z art. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, dalej: "u.p.e.a."), o których Skarżąca została powiadomiona 7 i 8 grudnia 2011 r.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do WSA w Warszawie Strona wniosła o uchylenie w całości decyzji organów obu instancji, zarzucając im naruszenie:

- art. 122, art. 187 i 191 O.p., poprzez nieprawidłową, sprzeczną z prawdą materialną oceną dowodów;

- art. 70 § 1, § 4 i art. 70 § 6 pkt 1 O.p., poprzez pominięcie faktu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz nieprawidłowe uznanie, że w sprawie doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia, w tym zastosowanie przepisu art. 70 § 4 O.p. i przyjęcie, że zajęcie zabezpieczające jest tożsame z zajęciem egzekucyjnym, mimo że nie doszło przed upływem terminu przedawnienia do przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w egzekucyjne, co stanowi wykładnię contra legem, jednocześnie organ uznał, że zajęcia zabezpieczające dotyczące kwietnia i sierpnia 2006 r., rozciągają swe skutki prawne na pozostałe miesiące, przerywając bieg przedawnienia także wobec nich;

- art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: "u.p.t.u."), poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie i odmowę Podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy sporne dostawy faktycznie zostały zrealizowane.

2.2. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

1. WSA w Warszawie stwierdził, że skarga jest zasadna z uwagi na trafność zarzutu naruszenia przepisów art. 70 § 1, § 4 i § 6 pkt 1 O.p. W ocenie Sądu organy podatkowe w obu instancji nie wykazały, że doszło do przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r. (marzec, kwiecień i sierpień).

2. Mając na uwadze treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie P 30/11 Sąd przyjął, że art. 70 § 6 pkt 1 O.p., także w obecnie obowiązującym stanie prawnym, wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »