Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.10.2017

NSA. Z ulgi na zakup kas można skorzystać tylko raz

Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestrujących zgłoszonych przez podatnika na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zgłoszenia - np. wymieniane z uwagi na zużycie, rozszerzenie działalności gospodarczej podatnika, czy też w związku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności gospodarczej - nie korzystają już z określonego w tym przepisie uprawnienia, które zostało skonsumowane przez niego na dzień „rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bożena Dziełak, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 437/15 w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. oddala skargę,
  3. zasądza od A. G. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie kwotę 370 (słownie: trzysta siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 30 września 2015 r. w sprawie I SA/Ol 437/15 ze skargi A. G. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2015 r. w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 7 kwietnia 2015 r., którą odmówiono Skarżącej zwrotu kwoty 700 zł wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej o numerze unikatowym B[...].

Argumentując swoje rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał, że w okresie od 2 listopada 2000 r. do 31 grudnia 2001 r. Skarżąca prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą G. Ewidencji obrotu i kwot podatku należnego dokonywała za pomocą kasy ELZAB ALFA SUPER o numerze unikatowym I[...].

Z dniem 5 maja 2014 r. Strona ponownie zgłosiła działalność gospodarczą pod nazwą T., w ramach której od 27 maja 2014 r. prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej POSNET BINGI HS EJ o numerze unikatowym B[...].

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że Skarżąca, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna, posługująca się tym samym NIP), uczyniła to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej, a zatem - w świetle art. 111 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: u.p.t.u.) - nie przysługiwało jej prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej o numerze unikatowym B[...]. W ocenie organu, obowiązek instalacji kasy i prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wystąpił u Strony w trakcie prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej pod nazwą G. i jedynie wówczas mogła ona wystąpić o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej o numerze unikatowym I[...].

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do WSA Strona wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych, zarzucając organowi podatkowemu naruszenie art. 111 ust. 4 w związku z art. 111 ust. 5 u.p.t.u., poprzez odmowę ich zastosowania w przedmiotowej sprawie, a także art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm., dalej: O.p.).

Argumentując powyższe Skarżąca wskazała, że poprzednią działalność gospodarczą zlikwidowała z dniem 31 grudnia 2001 r. i od tego czasu nie miały w stosunku do niej zastosowania przepisy obowiązującej wówczas ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). W dniu wejścia w życie aktualnej ustawy o podatku od towarów i usług, Skarżąca nie była ani podatnikiem podatku od towarów i usług, ani nie wykonywała działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 tej ustawy. Strona cały czas była osobą fizyczną i posiadała ten sam NIP, jednakże dopiero od 5 maja 2014 r. stała się podatnikiem podatku od towarów i usług i rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 u.p.t.u. W związku z powyższym, dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, o którym mowa w art. 111 ust. 4 u.p.t.u., należy odnieść do działalności gospodarczej, na potrzeby której Skarżąca zakupiła kasę rejestrującą o nr unikatowym B[...] i rozpoczęła ewidencjonowanie z dniem 27 maja 2014 r.

2.2. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w kwestionowanej decyzji.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Olsztynie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

3.2. Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że Skarżąca zgłosiła 27 grudnia 2001 r. likwidację z dniem 31 grudnia 2001 r. działalności gospodarczej wpisan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »