Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.12.2016

NSA. Wystąpienie wspólnika a obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku

Na podstawie art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka niebędąca osobą prawną, kontynuująca działalność po wystąpieniu wspólnika, na obowiązek sporządzenia wykazu, o którym mowa w wymienionym przepisie prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA (del.) Maciej Kurasz, Protokolant Katarzyna Kwaśniewska-Ciesielska, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. - J. Z. sp. j. z siedzibą w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1466/13 w sprawie ze skargi M. - J. Z. sp. j. z siedzibą w J. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2013 r. nr IBPBI/1/415-829/13/ESZ w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od M. - J. Z. sp. j. z siedzibą w J. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 21 maja 2014 r. w sprawie sygn. akt I SA/Gl 1466/13 w sprawie ze skargi M. - J. Z. spółka jawna w J. (dalej: "Spółka") na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę.

Stan sprawy przedstawia się następująco.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), wydał w dniu 20 sierpnia 2013 r. interpretację indywidualną, w której uznał, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • obowiązku sporządzenia wykazu składników majątku spółki jawnej - jest nieprawidłowe,
  • obowiązku obliczenia i odprowadzenia podatku z ww. tytułu - jest prawidłowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką osobową prawa handlowego, będącą podatnikiem VAT, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wspólnikami spółki były osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi i podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dwoje wspólników ww. Spółki pozostawało w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Małżeństwo dwojga wspólników Spółki uległo rozwiązaniu przez rozwód, w wyniku czego powstał niepodzielony majątek wspólny. Do dnia rozwodu małżonkowie byli wspólnikami Spółki. Wspólniczka miała prawo udziału w zysku na poziomie 5%. Jej mężowi w tym czasie przysługiwało prawo udziału w zysku na poziomie 90%. W dniu 28 września 2012 r. przed Sądem Rejonowym, wspólnicy Spółki, zawarli ugodę w przedmiocie podziału powstałego po rozwodzie majątku wspólnego. Zgodnie z postanowieniami ugody przyznano na wyłączną własność wspólnikowi Spółki (mężowi) 5% wkładu związanego ze spółką prawa handlowego w wyniku czego został udziałowcem w tejże spółce w wysokości 95%, tytułem wyrównania udziałów były mąż (wspólnik) zobowiązał się zapłacić wspólniczce kwotę 318.600 zł, płatną w ratach (raty będą płatne w ustalonych okresach: pierwsza do 31 grudnia 2012 r., druga do 31 marca 2013 r., trzecia do 20 czerwca 2013 r., pozostałe 83 raty będą płatne co miesiąc począwszy od lipca 2013 r.). Spłata wskazana została skalkulowana w ten sposób, że obejmuje również równowartość przyznanego byłemu mężowi (wspólnikowi) majątku opisanego powyżej w pkt 1 (tj. 5% wkładu związanego ze spółką prawa handlowego) w wyniku czego został udziałowcem w tejże Spółce w wysokości 95%.

W związku z powyższym zadano pytanie: czy w związku z zawartą ugodą i przyznaniem na jej podstawie wspólnikowi przysługującego dotąd wspólniczce 5% wkładu związanego ze spółką prawa handlowego, w wyniku czego został udziałowcem w tejże spółce w wysokości 95%, po stronie Spółki powstał obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy spółka musi z tego tytułu rozliczyć podatek jako płatnik?

Zdaniem Spółki, nie musi ona sporządzić spisu majątku Spółki na dzień podpisania ugody (28 września 2012 r.) oraz obliczać, ani odprowadzać jako płatnik żadnego podatku z tego tytułu.

W wydanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie obowiązku obliczenia i odprowadzenia podatku z tytułu sporządzenia wykazu składników majątku Spółki. Uzasadniając stanowisko zgodnie z którym, Spółka jawna zobowiązana jest do sporządzenia wykazu składników majątku na dzień zakończenia uczestnictwa wspólnika w spółce jawnej, organ przytoczył przepisy art. 4 § 1 pkt 1, art. 22 § 1 i art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: "k.s.h.") oraz art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: "u.p.d.o.f."). Zdaniem organu interpretacyjnego obowiązek sporządzenia przez Spółkę wykazu na podstawie art. 24 ust. 3a u.p.d.o.f. nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku.

W związku z powyższym stanowiskiem organu pełnomocnik Wnioskodawcy wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, podtrzymując argumentację zawartą we wniosku o wydanie interpretacji.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa organ stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W skardze do Wojewódzkie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »