NSA. Wynajmujący wiele lokali nie może stosować ryczałtu

Z uzasadnienia: Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem, przychód uzyskany z tytułu najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie stanowił przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, dzierżawa, itp.), lecz będzie przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA (del.) Cezary Koziński (sprawozdawca), Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S.N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 856/15 w sprawie ze skargi S.N. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. nr ITPB1/4511-562/15/MPŁ w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od S.N. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 1 grudnia 2015 r. o sygn. akt I SA/Bd 856/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę S.N. (dalej: "skarżący") na interpretację indywidulaną Ministra Finansów z 14 lipca 2015 r. w przedmiocie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny sprawy:

Skarżący we wniosku o udzielenie interpretacji indywidulanej wskazał, iż jest osobą fizyczną posiadającą na własność nieruchomość składającą się z 23 lokali, w tym 4 lokali użytkowych, w których prowadzona jest przez najemców działalność handlowa; pozostałe lokale są lokalami mieszkalnymi. Lokale użytkowe zostały przez wnioskodawcę wynajęte i z tego tytułu wystawia on stosowne faktury VAT obciążając najemców podatkiem VAT w wysokości 23%. Cztery lokale mieszkalne są wynajęte na podstawie umów cywilnoprawnych z każdym najemcą oddzielnie na cele mieszkaniowe, z tytułu których wnioskodawca stosuje przedmiotowo zwolnioną stawkę w podatku VAT. Pozostałe lokale mieszkalne w liczbie 14 szt. zostaną wynajęte dla jednej osoby prawnej (spółki), która zamierza wynająć przedmiotowe lokale mieszkalne na cele mieszkaniowe związane ze swoimi potrzebami lub dalszego podnajmu związanego z celem mieszkalnym. W związku z powyższym zostanie sporządzona stosowna umowa najmu wszystkich 14 lokali mieszkalnych z zaznaczeniem wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne z prawem podnajmowania przez spółkę ww. lokali mieszkalnych.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym wnioskodawca zadał pytanie: czy w prezentowanym przypadku ma prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania z tytułu najmu i czy ma prawo uiszczać podatek w wysokości 8,5% od uzyskanego całkowitego przychodu?

Zdaniem wnioskodawcy, odnośnie przychodu z tytułu najmu wszystkich lokali, zarówno użytkowych jak i mieszkalnych, stanowiących własność wnioskodawcy, ma on niczym nieskrępowane prawo do wyboru formy opodatkowania na zasadach zryczałtowanych, określonych w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) – dalej: "u.z.p.d.o.f.". Wówczas całkowity przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 8,5%.

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2015 r. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Organ wydający interpretację stwierdził, że nie w każdym przypadku podatnik może zaliczyć przychód z wynajmowanych nieruchomości do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) - dalej: "u.p.d.o.f." Jeżeli rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu. W ocenie organu z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że wykonywane czynności związane z wynajmem nieruchomości będą stanowiły działalność gospodarczą w rozumieniu definicji sformułowanej w cytowanym art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Prowadząc opisany we wniosku najem wnioskodawca działa we własnym imieniu, a podejmowane czynności rodzą bezpośrednio dla niego określone prawa i obowiązki. Niewątpliwie prowadzony najem ma zarobkowy charakter, czyli nastawiony jest na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu. Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem - w ocenie organu - przychód uzyskany z tytułu najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie stanowił przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. (najem, dzierżawa, itp.), lecz będzie przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Organ podkreślił, że skoro z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż umowy najmu będą zawierane w warunkach właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej, to zgodnie z treścią przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 2 ust. 1a, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e, art. 6 ust. 1a), brak jest możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez wnioskodawcę przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na wydaną interpretację indywidualną, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku ze źródłem przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt. 6 u.p.d.o.f., poprzez ich błędne zinterpretowanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał skargę za nieuzasadnioną stwierdzając, że spór sprowadza się do rozstrzygnięcia czy w okolicznościach przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, tj. w sytuacji gdy wnioskodawca osiąga dochód (zysk) w postaci czynszu najmu z 23 lokali, w tym 4 lokali użytkowych, może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych według jednolitej stawki 8,5%.

W ocenie Sądu pierwszej instancji prawidłowe jest stanowisko organu wydającego interpretacje indywidualną, że w okolicznościach sprawy opisanych we wniosku, najem stanowi działalność gospodarczą, a tym samym przychody z niego uzyskiwane nie m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »