NSA. Wyjazdy służbowe do spółek zależnych nie mogą być kosztem

Z uzasadnienia: Nie jest możliwe, aby przychód wystąpił u jednego podatnika, a koszty uzyskania tego przychodu były rozliczane z przychodami innego podmiotu będącego innym podatnikiem (...) Zwrot na rzecz pracowników podatnika wydatków związanych z ich wyjazdem z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych zależnych spółek kapitałowych, nie może być uznany za koszt w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA del. Cezary Koziński, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 432/16 w sprawie ze skargi P. [...] S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r., nr IPPB6/4510-217/15-2/AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od P. [...] S.A. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 432/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia dostępna jest na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej zwana: "CBOSA").

2.1. Skargę kasacyjną od powyższego rozstrzygnięcia złożył pełnomocnik Spółki, zaskarżając wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi. Autor skargi kasacyjnej zarzucił na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.; dalej zwana: "p.p.s.a.") naruszenie:

  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 1 § 1 i § 2 oraz art. 3 § 1 p.p.s.a. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na oddaleniu skargi, gdy obowiązkiem Sądu było stwierdzenie naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej zwana: "u.p.d.o.p.") wskutek wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uznającej stanowisko skarżącego za nieprawidłowe, pomimo wykazania przez Bank, iż wydatki poniesione w związku z wyjazdami pracowników, których łączy z Bakiem stosunek pracy, w celu sprawowania przez nich funkcji członków rady nadzorczej w spółkach zależnych, stanowią dla Banku koszt związany z uzyskiwanym przychodem;
  • art. 146 p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na podtrzymaniu stanowiska organu przedstawionego w wydanej interpretacji, gdy obowiązkiem Sądu było uwzględnienie skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego i stwierdzenie, iż interpretacja została wydana z naruszeniem prawa;
  • art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez uznanie, że wydatki poniesione w związku z wyjazdami pracowników, których łączy z Bankiem stosunek pracy, w celu sprawowania przez nich funkcji członków rady nadzorczej w spółkach zależnych, pozostają niezwiązane z przychodem Banku, a tym samym, iż nie mogą stanowić dla Banku kosztów uzyskania przychodów.

2.2. Odpowiedzi na skargę kasacyjną nie wniesiono. Na rozprawie przed NSA w dniu 28 maja 2019 r. pełnomocnik organu wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3.1. Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

3.2. Kwestią sporną w sprawie jest to, czy wydatki poniesione przez P. SA z tytułu wyjazdu pracowników, których łączy z tym Bankiem stosunek pracy w celu sprawowania przez nich funkcji członków rad nadzorczych w spółkach zależnych, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Jak zauważył Sąd I instancji pracownicy tacy będą wysyłani do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej w spółkach zależnych i sprawować będą czynności nadzorcze nad funkcjonowaniem tych spółek. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wyjaśniono, że czynności te nie będą wykonywane na rzecz Banku, lecz na rzecz spółek zależnych, w których posiada on udziały lub akcje i nad którymi pełni jedynie nadzór komercyjny oraz właścicielski. W pierwszej kolejności należy wobec tego rozważyć jaki status posiadają członkowie rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, na czyją rzecz wykonują czynności zasiadając w radzie nadzorczej i jaki jest model ich ewentualnego wynagradzania oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach rady nadzorczej. Niezbędne jest w tym zakresie odniesienie się do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; zwana dalej: "k.s.h."), który to akt prawny reguluje kompetencje takich osób, a także ich relacje z innymi organami spółek oraz właśc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »