NSA: Wydatki związane z programami CSR są związane ze sprzedażą opodatkowaną

Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą strategii zarządzania opartej o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, jako strategii marketingowej, może mieć związek z działalnością opodatkowaną, co wskazuje na to, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usług.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk (spr.), Sędzia NSA Izabela Najda - Ossowska, Sędzia NSA Krzysztof Wujek, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 2881/15 w sprawie ze skargi C. P. sp. z o.o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz C. P. sp. z o.o. w W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu I instancji.

1.1. Wyrokiem z 8 grudnia 2016 r. r., sygn. akt III SA/Wa 2881/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi C. P. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej skarżąca spółka) uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 17 czerwca 2015 r. w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oraz zasądził na rzecz skarżącej spółki zwrot kosztów postępowania.

2. Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2.1. W dniu 18 marca 2015 r. wpłynął wniosek skarżącej spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług.

2.2. Skarżąca spółka przedstawiając stan faktyczny podała, że jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie żywienia zwierząt, produkcji syropów skrobiowych, glutenu oraz alkoholu etylowego, handlu zbożami i śrutą sojową oraz słonecznikową, importu olejów, tłuszczów roślinnych, soków i koncentratów, proszków kakaowych itp., produkcji dodatków dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego.

Wyjaśniła, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje program C. (dalej CSR). W ramach tego programu organizuje obecnie jak również ma zamiar w przyszłości organizować, programy wspierające społeczności lokalne w rejonach, w których prowadzi sprzedaż swoich produktów. Z uwagi na profil jej działalności są to zazwyczaj wsie lub małe miasta, w których oferowane przez nią produkty znajdują lub mogą znajdować potencjalnych odbiorców.

Skarżąca spółka podkreśliła, że w ramach organizowanych programów dobierany jest obiekt szczególnie istotny dla danej społeczności z punktu widzenia użyteczności społecznej i obiekt ten jest remontowany przez nią na jej koszt lub współfinansowany. Zaznaczyła, że realizując program CSR zawsze umieszcza w widocznym miejscu remontowanego obiektu tablicę z informacją o ufundowaniu prac wraz z widocznym logo. Bardzo często dodatkowo umieszczane są także duże banery z jej logo lub logo konkretnej marki produktów. W ten sposób – jak zaznaczono we wniosku o wydanie interpretacji – reklama skarżącej spółki lub jej produktów dociera do grupy docelowej.

2.3. Skarżąca spółka argumentowała, że prowadzenie programów CSR nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest elementem prowadzonej strategii marketingowej i ma w pierwszej kolejności wpływać na zwiększenie sprzedaży przez realizację określonych celów, tj. uzyskanie lojalności klienta jak również pozyskiwanie nowych klientów; podniesienie wiarygodności w oczach partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych; zwiększenie rozpoznawalności na rynku, a w efekcie zwiększenie zainteresowania produktami; ukazanie skarżącej spółki, jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, angażującego się w projekty ważne dla społeczności lokalnej, tj. firmy przyjaznej mieszkańcom, która troszczy się o społeczność zamieszkującą tereny na obszarze jej działalności.

Skarżąca spółka podała także, że w ramach określonych powyżej zdarzeń może prowadzić różnego rodzaju programy CSR. Do najbardziej typowych projektów należą projekty związane z remontem i renowacją społecznie użytecznych obiektów, tj. szkoły, świetlice, sale gimnastyczne etc. Do typowych prac związanych z programem CSR należą: wymiana stolarki okiennej i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji grzewczej lub wodociągowej, tynkowanie, klejenie, malowanie, lakierowanie itp., wymiana podłóg, inne prace budowlano-montażowe, remont/renowacja terenów zielonych i placów zabaw, specjalistyczne prace podmiotów zewnętrznych, które nie mogą zostać wykonane przez pracowników skarżącej spółki, zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników skarżącej spółki biorących udział w remoncie. Ponadto, w ramach programów CSR, skarżąca spółka może przekazywać różnego rodzaju towary obejmujące w szczególności elementy wyposażenia wnętrza (dalej jako: towary CSR). Wydatki na prace CSR i towary CSR są dokumentowane za pomocą faktur lub rachunków wystawianych na Spółkę.

2.4. W związku z przedstawionym stanem faktycznym skarżąca spółka zadała następujące pytania:

  1. Czy ma prawo pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z programem CSR (pracami CSR i towarami CSR)?
  2. Czy nie powinna traktować jako czynności opodatkowanej VAT wykonania prac CSR?
  3. Czy powinna traktować jako czynność opodatkowaną VAT przekazanie towarów CSR, z wyjątkiem, gdy towary te stanowią prezenty o małej wartości, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

2.5. W stanowisku własnym skarżąca spółka przyjęła, że:

1. ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z programem CSR;

2. nie powinna traktować jako czynności opodatkowanej VAT wykonania prac CSR;

3. powinna traktować jako czynność opodatkowaną VAT przekazanie towarów CSR, z wyjątkiem, gdy towary te stanowią prezenty o małej wartości, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego.

3.1. Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że stanowisko skarżącej spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

3.2. W uzasadnieniu, po analizie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej jako ustawa o VAT) w związku z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2, Minister Finansów stwierdził, że w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach projektu, związanych z remontem i renowacją społecznie użytecznych obiektów, w pewnych określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Podkreślił, że na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Opodatkowaniu – jak zaznaczył – podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z działalnością gospodarczą, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahenta.

3.3. Minister Finansów, przechodząc do kwestii opodatkowania prac CSR w ramach realizowanej inwestycji, stwierdził, że czynności tych nie można uznać za dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Podkreślił, że skarżąca spółka remontowała i remontować będzie obiekty, które stanowią własność miast i gmin, więc nie można uznać, że przekazanie efektów prowadzonych inwestycji stanowiło będzie dostawę towarów. W tym wypadku nie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż władze samorządowe, z racji posiadania prawa własności do obiektu, będą dysponowały również prawem własności do wszelkich jego części składowych, trwale z nieruchomością związanych.

Minister Finansów przyjął, że w tej sytuacji konieczne jest rozważenie czy w tej sprawie znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Podkreślił, że nakłady poniesione przez skarżącą spółkę na realizację inwestycji pozostają bez związku z działalnością gospodarczą skarżącej spółki i nie wpłyną na osiągane przez nią przychody opodatkowane podatkiem VAT. Skarżąca spółka przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z wykonaniem opisanej inwestycji na nieruchomościach będących własnością władz samorządowych, świadczy usługę, która w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazana nieodpłatnie inwestycja nie jest związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W podsumowaniu przyjął, że nieodpłatne świadczenie na rzecz miast i gmin, polegające na przekazaniu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »