Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.04.2016

NSA. Wszczęcie postępowania karnego skarbowego zawiesza bieg terminu przedawnienia zobowiązania małżonka

Z uzasadnienia: Dla przerwania/zawieszenia biegu terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego stroną są oboje małżonkowie, wystarczające jest wystąpienie przesłanek określonych w Ordynacji podatkowej w stosunku do jednego z nich.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. S. i R. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 93/13 w sprawie ze skargi B. S. i R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od B. S. i R. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 17 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 93/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę B.S. i R.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 16 listopada 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Decyzją z 31 stycznia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. określił Skarżącym wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w kwocie 22.579,- zł. Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że wydatki udokumentowane fakturami VAT w łącznej kwocie 109.455,-zł, wystawionymi przez A. na Skarżącego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B., nie odzwierciedlają wyszczególnionych na fakturach usług, a zatem nie stanowią podstawy do uznania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów.

Po rozpatrzeniu odwołania Skarżących Dyrektor Izby Skarbowej w K. - decyzją z 16 listopada 2012 r. - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego pierwszej instancji. Ustosunkowując się do podniesionej w odwołaniu kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego, dyrektor izby skarbowej wskazał, iż organ podatkowy postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 r. Rk 124/11 na mocy art. 325e § 1 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s. wszczął dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe polegające na nieprawidłowym rozliczeniu przez R.S. w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2005 r. poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nierzetelnych faktur wystawionych przez A.. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. rozpoczął się z dniem 31 grudnia 2006 r. i uległ zawieszeniu z dniem 29 listopada 2011 r.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Skarżący zarzucili naruszenie przepisów prawa procesowego, skutkujące wadliwym ustaleniem stanu faktycznego sprawy. Ponadto zarzucono organom wykorzystanie materiału dowodowego zebranego w innych postępowaniach, czym naruszono zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu oraz przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów poprzez ich wybiórcze traktowanie lub pomijanie, a przez to nie wyjaśnienie stanu faktycznego.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że zaskarżona decyzja wydana została bez naruszenia art. 70 § 6 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), nastąpiło bowiem skuteczne zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w związku z czym organy miały uprawnienie do wydania w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia. Sąd administracyjny pierwszej instancji wskazał, że w dniu 29 listopada 2011 r. organ skarbowy wszczął na podstawie art. 325e § 1 K.p.k w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. postępowanie karne o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 i art. 62 § 2 w związku z art. 7 § 1 k.k.s. dotyczące nieprawidłowego rozliczenia się R.S. w zeznaniu podatkowym PIT - 36 za 2005 r. Z taką samą datą zostało wydane postanowienie o przedstawieniu stronie zarzutów, przy czym jego ogłoszenie nastąpiło w dniu 2 stycznia 2012 r. Także w dniu 29 listopada 2011 r. organ wystosował do podatnika wezwanie do osobistego stawiennictwa w dniu 9 grudnia 2011 r. w charakterze podejrzanego w sprawie nieprawidłowości w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r., tj. przestępstwa z art. 56 § 2 k.k.s. i innych. Wezwanie to zostało wysłane na dostępne organowi adresy, podatnik po raz pierwszy odebrał je w dniu 14 grudnia 2011 r. (karta nr 55). Wobec niestawiennictwa podatnika organ wystosował kolejne wezwanie z dnia 12 grudnia 2011 r. (doręczone 2 stycznia 2012 r.). Pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »